gündeminiz
Image
gündem

Ata'n?n K?pr?s? Ayakta.. AKP'nin K?pr?s? Parampar?a..

gündeminiz

Ordu ya?ad??? sel felaketi sonras?nda yaralar?n? sarmaya çal???rken her f?rsatta eski Türkiye etiketiyle Atatürk Türkiyesi'ni kötüleyen anlay??a bir kar??l?kta do?an?n kendisinden geldi. 


 500 bin insan? etkileyen felaket sonras?nda Ordu'da bir görüntü dikkat çekti. Alt?ok Platformu'nun yapt??? payla??mda Ordu'daki iki köprünün son halleri yerald?. Köprülerden birinin Türkiye'nin ilk Cumhurba?kan? ve kurucu iradesi Atatürk'ün emriyle yap?ld??? ve 90 y?l geçmesine ra?men dimdik ayakta kald??? vurgulan?rken di?erinin AKP iktidar?nca henüz birkaç y?l önce yap?lm?? olmas?na ra?men ilk sel felaketinde y?k?ld??? kaydedildi.

 Öte yandan felaket Karadeniz Sahil Yolu ile ilgiyi dava için gitti?i memleketinde kur?unlanan avukat Cihan Eren'i yeniden hat?rlatt?. Eren, Karadeniz Sahil Yolu'nun Rize'nin F?nd?kl? ilçesindeki üçüncü derece sit alan? Aksu Mahallesi'nden geçirilmesini içeren plana, Koruma Kurulu onay? ç?k?nca memleketi F?nd?kl?'da bir mücadele ba?latm??t?.

 Çevreci avukat, F?nd?kl?'da eylemler örgütlerken, Trabzon ?dare Mahkemesi'ne de Koruma Kurulu'nun bu karar?n?n iptali için dava açm?? ve bu dava kapsam?nda 20 Nisan 2005 tarihinde yap?lacak ke?if ve bilirki?i incelemesine kat?lmak üzere F?nd?kl?'ya geldi?i s?rada otomobilinde vurulmu?tu. Olay?n ard?ndan yakalanarak tutuklanan 25 ya??ndaki Serhat Karadeniz, "Kurtlar Vadisi dizisindeki Polat Alemdar'a özeniyordum.

 Ünlü birini vurmam laz?md?. F?nd?kl?'daki en ünlü ki?i de Cihan Eren oldu?u için onu vurdum" demi?ti.  Eren, 3 ay hastanede yo?un bak?mda kald?ktan sonra 60 ya??nda hayat?n? kaybetmi?ti! ??te o payla??m: yuzdeyuzhaber 

0 Yorum