gündeminiz
Image
gündem

Her Ne Yapt?ysa ??kt?!

gündeminiz

2002 y?l?nda iktidara gelen AKP özellikle icraatlar?n?n s?n?fta kalmas?yla dikkat çekiyor. ??te karayollar?ndan hava yollar?na AKP'nin 16 y?ll?k k?sa bir analizi! 


 Y?l 2002.. Kendi deyimleriyle Adalet ve Kalk?nma Partisi AK Parti, muhaliflerin deyimiyle AKP iktidara geldi. ?üphesiz bu süreçte en çok pay sahibi bugünkü orta?? MHP Lideri Devlet Bahçeli'ydi. 

Tam ekonomi düzlü?e girecekken t?pk? gündemden kalkm?? ba?kanl?k sistemini yeniden tart??maya açmas? gibi bir anda erken seçim diye tutturmu? ve Ecevit-Y?lmaz ikilisini seçime götürerek henüz birkaç ay önce kurulmu? olan AKP'yi iktidara ta??m??t?. 

Geçen 16 y?l süre içerisinde iktidar?n olumlu icraatlar? olduysa da haf?zalarda en kal?c? olanlar? Türkiye'ye felaketler, ac?lar ya da büyük maddi kay?plar ya?atanlar oldu. Karayollar?ndan e?itime kadar birçok alanda Türkiye resmen hüsrana u?rad?. Bugünlerde döviz ve alt?n piyasas?ndaki rekor art??larla dibe vuran ekonomi de asl?nda AKP iktidar?n?n sadece beton odakl? geli?me stratejisinin bir sonucu olarak do?du. 

D?? politikada ki büyük yanl??lar milyonlarca mültecinin ülkemize gelmesine ve büyük maddi kay?plar olu?mas?na neden oldu. Askerimizin ba??na çuval geçirildi, yüksek h?zl? tren projesinde ilk facia ilk zamanlarda ya?and?, Soma'da 301 madenci basit i? güvenli?i kurallar?n?n sa?lanmam?? olmas? nedeniyle hayat?n? kaybetti, Karaman'da yine madenciler tonlarca suyun kurban? oldu, Afyon'da askeri mühimmat deposu patlad? 25 askerimiz ?ehit oldu. 

Çok daha eskilere gidilebilir ?üphesiz ancak bugüne geldi?imizde Karadeniz Sahil Yolu'nda büyük bir çöküntü ya?and?. Do?a ayk?r?l??? kabul etmiyordu. Ard?ndan Rize, sel felaketini güçlükle atlat?yor, nehir yata??na yüksek yap? izni veren AKP'li belediye ba?kan? 'Allah'?m yard?m et' diye dua ediyordu. Çorlu'da 24 insan?m?z yanda? firman?n dö?edi?i raylar yüzünden hayat?n? kaybediyor, dünyan?n en büyük havaliman?nda pist yerle bir oluyor, Ordu'da ya???lar köprüleri y?k?yor ve tüm bunlara ra?men ara?t?rma, inceleme önergeleri reddediliyordu.

 Y?l 2018.. Dolar 5.56 lira.. Benzin 6.5 lira.. Ekmek 1.5 lira.. AKP girdi?i her seçimi tart??mal? da olsa yüzde 50'lilik bir oranla kazan?yor ancak ülkenin gelece?i yeni sistemle bile büyük bir kayg? olu?turuyor. Çünkü AKP her ne yap?yorsa çöküyor! (Analiz: YUZDEYUZHABER) yuzdeyuzhaber


yuzdeyuzhaber

0 Yorum