gündeminiz
Image
gündem

AKP, Suriyelileri G?ndermek ?stemiyor...

gündeminiz

Rusya D??i?leri Bakan? Lavrov, Suriyeli s???nmac?lar?n evlerine dönmesine izin vermeyen Türkiye'yi ikna etmek için 13-14 A?ustos’ta D??i?leri Bakan? Mevlüt Çavu?o?lu’yla Ankara’da bir araya gelecek. 


Ayy?ld?z'?n haberine göre, Rusya’n?n deste?i ile Be?ar Esad’?n Suriye’deki iç kar???kl??a hakimiyetinin artmas?yla Suriye’deki iç sava? bitme noktas?na geldi. 13-14 A?ustos’ta Ankara’ya gelecek olan Rusya D??i?leri Bakan? Lavrov,  Singapur Zirvesi’nde ikna edemedi?i D??i?leri Bakan? Mevlüt Çavu?o?lu’na Suriyelilerin evlerine dönmesi için bir kez daha ça?r?da bulunacak.

 ABD’nin sava? ç???rtkanl???na ra?men Rusya’n?n deste?i ile güvenli bölgeler olu?turan Esad yönetiminin ça?r?s? üzerine son bir y?lda iki milyondan fazla Suriyeli mülteci topraklar?na döndü. ABD’nin “sava? bitmedi, Esad kal?rsa her ?ey daha kötü olacak” söylemlerine ra?men Be?ar Esad yönetimi, Suriye’de kontrolü k?smen sa?lad?. Rusya’n?n askeri deste?iyle güvenli bölgelerin olu?turulmas? sonras?nda geçti?imiz iki y?lda bir buçuk milyon Suriyeli evlerine dönmü?tü. 
S?NGAPUR Z?RVES?’NDE RUSYA FAKTÖRÜ 
Sava? sonras? Suriye’sinde kendisi için büyük avantaj ve kazan?mlar sa?layan Rusya, her aç?dan garantör ülke konumunda oldu?u Suriye için Singapur Zirvesi’nde de diplomatik gücünü ortaya koydu. Rusya D??i?leri Bakan? Sergey Lavrov, Singapur Zirvesi’ne kat?lan onlarca ülkenin üst düzey diplomatlar?yla biraraya geldi. Lavrov ayn? organizasyonda Türkiye ve ?ran d??i?leri bakanlar?yla da görü?erek, güvenli alanlar?n artt???n? ve Suriyelilerin evlerine dönmesi ça?r?s?n? yineledi.  

TÜRK?YE SUR?YEL?LER?N G?TMES?N? NEDEN ?STEM?YOR?

 Türkiye’de ya?ayan yakla??k dört milyon Suriyeli s???nmac?, AKP hükümetinin ald??? önleyici tedbirler sebebiyle evlerine dönemiyor. S?n?r kap?lar?nda al?nan önlemler ve s?n?r?n Suriye taraf?nda çat??ma bölgesi oldu?u gerekçe gösterilen mültecilere, Suriye'ye geçi?e izin verilmiyor. Türkiye’nin Be?ar Esad’?n Suriye’de eski gücüne kavu?mas?n? istememesi ve ABD ile yap?lan gizli pazarl?klar?n bir sonucu olarak, Türkiye'de yüzbinlerce ki?i, toplan?p evlerine döneceklerini aç?kça ifade etmelerine ra?men Suriye’ye dönemiyor. 

TÜRK?YE’N?N DEMOGRAF?K YAPISI DE???ECEK
 Türkiye ve di?er pek çok ülkeye da??lm?? halde bulunan yirmi milyon Suriyeli s???nmac?n?n;  "hemen yar?n dönmek isteyen"  "daha sonra dönmek isteyen"  "dönmek istemeyen" gibi gruplar halinde de?erlendirildi?i Singapur Zirvesi’nde, Lavrov, Türkiye’deki mülteciler evlerine dönebilir dedi. Rusya D??i?leri Bakan? Sergey Lavrov’un ?srarla Türkiye’deki mültecilerin geri dönmesini istemesine Türk D??i?leri Bakan? Mevlüt Çavu?o?lu di?er d??i?leri bakanlar?n?n söylemlerinin aksine “Suriye haz?r de?il” cevab?n? verdi. Yap?lan ara?t?rma ve analizler, önümüzdeki 10 y?lda Türkiye’nin demografik yap?s?n?n de?i?ece?ini, her on ki?iden üçünün Suriyeli olaca??n? gösteriyor. Erdo?an’?n Esad’a kar?? tak?nd??? ?srarl? ve dü?manca tavr? sebebiyle evlerine dönemeyen Suriyeli s???nmac?lar, Türkiye’de kendilerine sunulan “Ayr?cal?kl? ya?am”?n keyfini sürüyor. 
LAVROV, TÜRK?YE'Y? ?KNA ETMEK ?Ç?N ANKARA'DA 
Rusya D??i?leri Bakanl???, D??i?leri Bakan? Sergey Lavrov'un 13-14 A?ustos'ta Ankara'da Bakan Mevlüt Çavu?o?lu ile görü?ece?ini duyurdu. Görü?mede Türkiye’deki Suriyeli s???nmac?lar?n durumu ve Suriye'deki son durum ele al?nacak.  yuzdeyuzhaber

 

yuzdeyuzhaber

0 Yorum