gündeminiz
Image
ekonomi

Dolar vatanda??n hayat?n? nas?l etkiliyor"

gündeminiz

ABD ile ya?an?lan Brunson krizi sonras? dolar, ilgililerini iki gündür hop oturtup hop kald?r?yor. Bugün 6.60'lara kadar yükselen dolar fiyat? kar??s?nda TL git gide de?er kaybetti. Üstüne enflasyon rakamlar? da eklenince vatanda? tepkisini sosyal medyadan dile getirdi. Kriz çözülür mü?, Nas?l çözülür?, S?r perdesi nedir? Hepsi ?u an için muallak... Ama bu durumdan en çok vatanda??n cebinin etkilenece?i kesin. Peki dolar hayat?m?z? nas?l etkiliyor?

 

YURT / Ay?egül BA?AR

Sanatç?s?ndan ekonomistine, esnaf?ndan profesörüne dolar yediden yetmi?e herkesin dilinde, sohbetinde. ‘Bana ne dolar?m yok ki” diyeni de var, “Dolar?m?z biterse basar?z” diyeni de... ?lgilisinden ilgisizine döviz art??? yedi?imiz içti?imiz her ?eyi do?rudan ya da dolayl? bir ?ekilde etkiliyor. Tabii ki döviz borcu olanlar en fazla etkilenenler. Ama döviz i?lemleriyle do?rudan ili?kisi olmayan vatanda? da ne yaz?k ki bu durumun ma?duru.

CEB?M?Z? ETK?L?YOR

TL'nin ABD Dolar? kar??s?ndaki de?er kayb?, bugün gün içinde birden 50 kuru? artarak 6.60’? buldu. Para birimindeki bu h?zl? de?er kayb?n?n, Türkiye ekonomisine özellikle özel sektörün döviz borçlulu?u ve enflasyon cephesinde olumsuz etkilerini hepimiz fazlas?yla ya??yoruz.

Biriktirilmi? sermayesi olan vatanda? paras?n? nas?l kullanaca??na karar veremiyorken, i? kurmak isteyenler cesaret edemiyor. Dün dolab?n? doldurdu?u parayla bugün pazar çantas? bo? evine dönen vatanda??n cebi bu durumdan etkileniyor.

??TEN ÇIKARMALAR ARTACAK!

“Benim döviz borcum da, alaca??m da yok” diyenlerin kur art??lar?ndan etkilenece?ini bir di?er mesele de küçük büyük baz? ?irketlerin borçlar?n? ödeyemeyece?i için kapand???nda veya küçülmeye gitti?inde aç??a ç?kacak olan i?ten ç?karma olaylar?n?n artmas? olacak. O bak?mdan da emek kesimini do?rudan etkileyecek.

OLAN Y?NE VATANDA?A OLUYOR

Art?? ?u anda i?i olanlar? da etkileyecek. Ücretlerin enflasyonun alt?nda art?r?lmas?, ücretlerin ödenmemesi, geç ödenmesi gibi nedenlerle do?rudan do?ruya i? gücüne de yans?yacak.

Geçti?imiz günlerde ekmek, süt, yumurta gibi vatanda??n temel g?dalar?na zam gelmesi, daha önce patates so?andaki rekor art?? elbette tepkilere sebep oluyor. Kuru so?an?n fiyat art??? ve lüks bir yiyecek haline gelmesi, Türkiye toplumundaki yeri dolay?s?yla esprilerle tiye al?nsa da asl?nda iç ac?t?yor. Devam?n da petrol, do?algaz, elektrik, su faturalar?ndaki art?? vatanda??n ?imdiden belini bükmü? durumda.

'FABR?KALAR AÇIN ÜRET?M YAPIN'

Asl?nda vatanda??n durumdan bi haber oldu?u da genel bir alg?dan ibaret. ?nsanlar sorunun fark?nda ve olas? bir ekonomik kriz halinde neler ya?ayabileceklerinin çok iyi biliyorlar. Ayr?ca yöneticilere bir önerileri de var:

Duruma tepkili vatanda?lar kendisini en rahat ifade edebildi?i mecra olan sosyal medyaya sar?ld?. Günlerdir listelerden dü?meyen dolara tepkiler bugün #FabrikalarAç?nÜretimYap?n ba?l??? alt?nda toplan?yor.

??te sosyal medyada yer alan birkaç vatanda? tepkisi:

#FabrikalarAç?nÜretimYap?n
Hadi can?m sende,
Cezaevleri açmak varken
?cra daireleri açmak varken
Ormanlar? yak?p ranta yer açmak varken
Cami açmak varken
?mam Hatip açmak varken
Millet bahçesi açmak varken
Millet k?raathanesi açmak varken
Fabrikada neyin nesi...

— Bülent Gürakar (@BulentGurakar) 10 A?ustos 2018
Üretmiyorsun
Üretmedi?in için ithal ediyorsun
?thal etti?in için dolar azal?yor
Rezerv azald??? için dolar?n de?eri art?yor.
Katma de?erli üretime ve bunu üretecek insan yeti?tirmeye geçmezsen dolar yükselir de yükselir. Dü?mesini beklemeyin. Dolar 6 #FabrikalarAç?nÜretimYap?n

— arif ?eker (@arifsekerrrr) 10 A?ustos 2018
#FabrikalarAç?nÜretimYap?n Bu ülke ?eker fabrikalar? açan adam taraf?ndan kuruldu; ?eker fabrikalar?n? satan adam taraf?ndan bat?r?ld?. Hayat i?te..

— Sapiens (@ATEElpis) 10 A?ustos 2018
Üretmiyorsun
Üretmedi?in için ithal ediyorsun
?thal etti?in için dolar azal?yor
Rezerv azald??? için dolar?n de?eri art?yor.
Katma de?erli üretime ve bunu üretecek insan yeti?tirmeye geçmezsen dolar yükselir de yükselir. Dü?mesini beklemeyin. Dolar 6 #FabrikalarAç?nÜretimYap?n

— arif ?eker (@arifsekerrrr) 10 A?ustos 2018

0 Yorum