gündeminiz
Image
ekonomi

Son dakika haberi: Alt?n fiyatlar? u?u?a ge?ti! ?eyrek alt?n 400 liray? a?t?

gündeminiz

Bugün Çeyrek alt?n ve gram alt?n fiyat? ne kadar oldu? sorular? gün boyunca ekonominin gündemindeydi. ABD ile olan yapt?r?m gerilim sonras? yükselen dolar ve alt?n fiyatlar? bugün yeni rekorlarla en üst seviyeye ula?t?. Gün içinde biraz daha dü?en alt?n fiyatlar? ö?leden sonra ne oldu? 

Çeyrek alt?n?n fiyat? gün içinde 400 liray? a?t?. ??te 10 A?ustos 2018 ?stanbul Kapal?çar??'daki alt?n fiyatlar?nda son dakika geli?meleri...
Alt?n fiyatlar? ne kadar oldu? Çeyrek alt?n ve gram alt?n kaç lira? Uçu?a geçen Dolar fiyatlar?ndan sonra alt?n da ayn? ?ekilde rekor üzerine rekor k?rd?. Yat?r?m yapmak, birikim yapmak ve yak?nlar?na hediye almak isteyen vatanda?lar?m?z?n oldukça merak etti?i güncel alt?n fiyatlar? haberimizde. Saat 17:36 itibar? ile Kapal?çar??’da alt?n?n gram? 248,58 TL’den al?n?p 249,16 TL’den sat?l?yor. ??te 10 A?ustos 2018 ö?leden sonraki güncel verilerle alt?n fiyatlar?…

GRAM ALTIN NE KADAR?

248,58 liradan al?n?rken, 249,16 liradan sat?l?yor

ÇEYREK ALTIN KAÇ L?RA?

Çeyrek alt?n ise 388,82 liradan al?n?rken 400,68 liradan sat?l?yor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yar?m alt?n da 774,29'den al?n?rken 800,55 liradan sat?l?yor.

CUMHUR?YET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet alt?n? ise 1680,00 liradan al?n?p 1700,00 liradan sat?l?yor.

28 Temmuz Cumartesi altın fiyatlarında son durum | �eyrek ve gram altın ne kadar oldu?
ALTININ K?LOGRAMI 238 B?N L?RAYA YÜKSELD?

Borsa ?stanbul K?ymetli Madenler ve K?ymetli Ta?lar Piyasas?’nda (KMKTP) standart alt?n?n kilogram? 238 bin liraya yükseldi.

Alt?n piyasas?nda, en dü?ük 229 bin, en yüksek ise 238 bin liray? gören standart alt?n?n kilogram fiyat?, günü önceki kapan??a göre yüzde 13,88 yükseli?le 238 bin liradan tamamlad?.

KMKTP’de, alt?nda gerçekle?en toplam i?lem hacmi 78 milyon 808 bin 56,17 lira, i?lem miktar? ise 371 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam i?lem hacmi ise 78 milyon 808 bin 56,17 lira oldu.

Alt?n borsas?nda bugün en fazla i?lem gerçekle?tiren kurumlar Vak?f Kat?l?m Bankas?, Halkbank, Troy K?ymetli Madenler, U?uras K?ymetli Madenler ve Garanti Bankas? ?eklinde s?raland?. AA
altin-2-iha


ALTIN F?YATINI ETK?LEYEN FAKTÖRLER


Alt?n üretim ve yat?r?m amaçl? kullan?lan ayn? zamandada uluslararas? piyasalarda i?lem gören bir yat?r?m arac?d?r. Alt?n?n fiyat?n? etkileyen faktörler, alt?n?n arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise;

1- Mücevher talebi ba?ta olmak üzere alt?na olan endüstriyel talep,

2- Madencilik ?irketlerinin alt?n ç?karma maliyetleri,

3- Alt?n arz ve talebinde a??rl?klar? yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumlar?,

4- Petrol ve di?er emtialar?n fiyatlar?,

5- Merkez bankalar?n?n alt?n al?? ve sat?? i?lemleri,

6- Merkez bankalar?n?n para politikalar?,

7- Reel faiz hadleri,

8- Enflasyon oranlar?,

9- Dünya ekonomilerinin büyüme h?zlar?,

10- Alt?n üreticilerinin hedging i?lemleri,

11- Alt?n?n i?lem gördü?ü vadeli piyasalardaki k?sa ve uzun pozisyon miktar?,

12- Spekülatif amaçl? i?lemler,

13- ABD Dolar?’n?n di?er para birimleri kar??s?ndaki de?eridir.

0 Yorum