gündeminiz
Image
gündem

Dolar f?rlad?! Albayrak toplant?y? erteledi

gündeminiz

Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Modeli'ni saat 14:30'da Dolmabahçe'de yap?lacak toplant?yla aç?klayacak.
Dolar, Euro ve Sterlin kurlar? güne rekor k?rarak ba?lad?. Dolar lira ka??s?nda birkaç dakika içinde 6.26'ya kadar yükselirken, piyasalar?n odakland??? "Yeni Ekonomi Modeli Tan?t?m Toplant?s?"n?n 14:30'a ertelendi?i aç?kland?.

Hazine ve Maliye Bakan? Berat Albayrak'?n yapaca?? toplant? 11.00'de Dolmabahçe'de yap?lacakt?.

Dolar 6'y? a?m??t?: Durdurulam?yorDolar 6'y? a?m??t?: Durdurulam?yor

Program de?i?ikli?inin nedeniyle ilgili ise bilgi verilmedi.

Yeni Ekonomi Modeli'ne ili?kin çerçeve bugün Hazine ve Maliye Bakan? Berat Albayrak taraf?ndan saat 14:30'da Dolmabahçe'de düzenlenecek toplant?yla aç?klanacak.

Bakanl?k taraf?ndan yap?lan ilgili aç?klamada, ?irketlerin ve bankalar?n herhangi bir kur ya da likidite riskinin bulunmad??? belirtilirken, Türk bankac?l?k sisteminin sa?lam sermaye yap?s? ve bilançosuyla finansal dalgalanmalar? geçmi?te oldu?u gibi bugün de etkin bir biçimde yönetebilecek konumda oldu?u ifade edildi.

Akademisyenlerin de kat?ld??? çal??tay?n ard?ndan çerçeve unsurlar? belli olan yeni ekonomik model ile 35 milyar TL'yi bulacak bir tasarruf ve gelir artt?r?m? hedefleniyor.

Orta vadeli plan (OVP) üzerindeki çal??malar tüm h?z?yla devam ederken yeni ekonomi modeli çerçevesinde 2019 y?l? bu?yu?mesinin yüzde 3-4 band?nda olmas? ve cari aç???n yüzde 4 dolay?nda dengelenmesi planlan?yor.


Bakanl?k taraf?ndan yap?lan yaz?l? aç?klamada bu?tçe aç???n?n yüzde 1,5 seviyesinde s?n?rland?r?laca?? ve Hazine borç çevirme oranlar?n?n yüzde 100'lerin alt?na inece?i kaydedilmi?ti.

 

Kur taraf?nda hareket devam ederken toplant?dan ç?kacak sonuçlar piyasalar?n oda??nda.

Toplant? öncesinde dolar / TL 6.2 üzerinde seyrediyor. Euro ilk kez 6.60 TL'nin üzerine ç?karak 6.63 TL'yi gördü, sterlin de 7.35 TL civar?ndan el de?i?tiriyor.

0 Yorum