gündeminiz
Image
gündem

Almanlar Erdo?an??n neden gelece?ini yazd?lar

gündeminiz

 

Erdo?an’?n Eylül ay? sonunda Almanya’ya yapaca?? ziyaret ve Türk ekonomisinin Alman bas?n?n?n da gündeminde.


Cumhurba?kan? Tayyip Erdo?an’?n Eylül ay? sonunda Almanya’ya yapaca?? ziyaret ve Türk ekonomisinin Alman bas?n?n?n da gündeminde. Türkiye’nin ekonomik durumu için “kriz e?i?inde, bankalar?n durumu sars?l?r” ?eklinde yorumlar yapan Alman bas?n?, Erdo?an’?n ziyareti için de, “Türkiye Cumhurba?kan? yard?ma ihtiyac? oldu?u için Berlin'e geliyor” yorumunu yapt?. Deutsche Welle Türkçe, Alman bas?n?ndaki Türkiye ile ilgili yorum analizleri aktard?.

Berliner Zeitung gazetesi Cumhurba?kan? Erdo?an'?n yard?m istemek için Almanya'ya gelece?i görü?ünde:

"Ortado?u ile Avrupa aras?ndaki en önemli tampon bölge olan Türkiye'nin istikrars?zla?t?r?lmas?n? kimse arzulayamaz. Yine de Almanya Cumhurba?kan?'n?n otokrat lidere yak?nl?k göstermekte acele etmesi yad?rganacak bir durum. Peter Steudtner, Me?ale Tolu ve Deniz Yücel'in rehinelik krizi sanki unutulmu? gibi. Devlet ziyaretinde yine rehineler konu edilecek. Erdo?an Almanya'ya iltica etmi? olan darbeci olarak tan?mlad?klar?n?n iadesini isteyecek. Kar??l???nda muhtemelen siyasi tutuklu olarak al?koydu?u yedi Alman vatanda??n?n serbest b?rak?lmas?n? önerecek. Almanya böyle bir pazarl??a oturamaz, oturmak zorunda da de?ildir. Çünkü Türkiye ekonomik krizin e?i?inde sendeliyor. Türkiye Cumhurba?kan? yard?ma ihtiyac? oldu?u için Berlin'e geliyor.”

Frankfurter Allgemeine Zeitung Türkiye'nin ekonomik durumuna ay?rd??? yorumda s?k?nt?lar?n nedeninin sadece d?? ili?kilerdeki gerginlikte aranamayaca??n? belirtiyor:

"Türk hükümeti enflasyon oran?n? yeniden yüzde 10'un alt?na çekmesini umdu?u yeni ekonomi politikalar?n?n tasla??n? aç?klad?. Türk Liras? Ocak ay?ndan bu yana Dolar kar??s?nda yakla??k üçte bir oran?nda de?er kayb?na u?rad?. On y?l vadeli devlet tahvillerinin faizi yüzde 18,5'le kredi notu dü?ük kalk?nma halindeki ülkeler düzeyine geldi. Çalkant?lar? sadece Türkiye ile ABD aras?ndaki anla?mazl??a ba?lamak i?in kolay?na kaçmak olur. Türkiye belli bir süredir yabanc? yat?r?mc?y? ürküten uygulamalara ba?vuruyor. Yüksek d?? borç yükü alt?ndaki Türkiye Lira'n?n de?er kaybetmesine göz yumamaz. Aksi takdirde dövizle borçlanm?? olan i?letmelerin ve bankalar?n durumu sars?l?r.”

Odatv.com

0 Yorum