gündeminiz
Image
medya yazarları

Hulusi Akar'?n ve Necdet ?zel'in "FET?'c?" oldu?unu ima eden subay emekli edildi

gündeminiz

 

Abdullah'la ilgili yeni ve sürpriz bir geli?me ya?and?. 2 A?ustos'ta yap?lan YA? toplant?s?nda emekliye sevkedilen isimler aras?nda onun da yer ald??? bildirildi.
Darbe davalar?nda devletin en “muteber” gizli tan??? kod ad? Abdullah ve verdi?i ifadelerden çokça söz ettik. Hatta bu yüzden eski Genelkurmay Ba?kan?, yeni Milli Savunma Bakan? Hulusi Akar'?n 250 bin liral?k tazminat davas?n?n yan?s?ra ceza davas? için suç duyurusuna maruz kald?k. 

Kod ad? Abdullah kendi ifadesine göre, uzun y?llar “FETÖ”nün içinde yer alm??, hatta e?iyle birlikte Pensilvanya'ya gidip, 1 hafta kalm??, ancak 2012'den sonra yap?n?n bir casusluk örgütü oldu?unu anlay?nca darbeden aylar önce ?zmir Cumhuriyet Savc?s? Okan Bato'ya giderek, bildiklerini anlat?p, TSK'daki “FETÖ”cü subaylar?n ismini veren ki?i.

Abdullah'?n Savc?l?k safahat?ndan öncesi de var. 2015'ten itibaren Saray'la ba?lant? kurup, en üst düzeydeki yetkililere TSK'daki “FETÖ”cüleri bildirdi. Saray'?n emri ile bir AKP milletvekilli ba?kanl???nda kurulan “FETÖ'cü subaylarla” ilgili çal??ma grubunda da yer ald?. En son Haziran 2016'da haz?rlad?klar? listeyi Saray'a takdim etti?ini biliyoruz.

Nereden biliyoruz? Kendi ifadelerinden, ama daha önemlisi Genelkurmay'daki YA? haz?rl?klar? ilgili dosyalarda M?T ve Emniyet d???ndan bilgi al?nan “Hassas kaynaklar” aras?nda Abdullah'?n gerçek ad?yla yer almas?ndan.

Abdullah birçok davada gizli tan?k olarak dinlendi, önemli davalar?n bir bölümü onun verdi?i ifadelerle ?ekillendi.

NECDET ÖZEL VE HULUS? AKAR ALEYH?NDE DE KONU?TU


 
Son olarak Nisan ay?nda Kara Havac?l?k Komutanl??? davas?nda tan?k olarak dinlenen Abdullah, ilk kez Genelkurmay eski Ba?kanlar? Hulusi Akar ve Necdet Özel'in de “FETÖ”cü oldu?unu ima etti.

Akar da “Yalan haber yapt???m?z ve iftira att???m?z” iddias?yla, hakk?m?zda 250 bin liral?k tazminat davas? açt?. Ard?ndan suç duyurusunda bulundu.

Oysa Abdullah'?n tüm beyanlar? Mahkeme tutanaklar?na sat?r sat?r geçmi?ti.

Akar'?n dava dilekçesinde Abdullah için, “FETÖ'cü gizli tan?k” denildi?ine dikkat çekip, meselenin bam teline geçelim.

?ki Genelkurmay Ba?kan? hakk?nda o ifadeleri veren Abdullah, muvazzaf bir subayd?.

Yani Genelkurmay Ba?kan?'n?n iddias?yla hem “FETÖ”cüydü hem de TSK'da göreve devam ediyordu!..

Sonras?ndaki geli?meleri geçen ayki bir yaz?m?zda aktard?k; “Abdullah'?n tayini Ankara'dan Isparta'ya ç?kt?... Ankesörlü telefon soru?turmalar?nda ?üphelilere Abdullah'?n da ad? sorulmaya ba?land?” diye.

Teyidi mümkün olmad??? için yazmad???m?z bir iddia daha vard?; Abdullah'?n KHK ile TSK'dan ihrac?n?n gündeme geldi?i, ama son anda vazgeçildi?i öne sürülmü?tü.

YA?'IN SÜRPR?Z? OLDU

Abdullah'la ilgili yeni ve sürpriz bir geli?me ya?and?. 2 A?ustos'ta yap?lan YA? toplant?s?nda emekliye sevkedilen isimler aras?nda onun da yer ald??? bildirildi.

Bu geli?meyle ilgili çarp?c? iddiaya gelince; Genelkurmay'?n haz?rlad??? YA? dosyas?nda Abdullah'?n ad? yokmu?, son anda eklenmi?!..

TSK'daki “FETÖ”cü subaylar? tespit heyetinde yer alm??... Devlet kademlerinde görü?medi?i hemen hiçbir yetkili ve savc? kalmam??... En “muteber” gizli tan?k olmu?... Birçok davan?n ak?betini belirlemi?... Ve bu kadar “çaba”dan sonra kendi iste?i d???nda emekliye sevk edilmi?...

Akar'?n dedi?i gibi, onun da m? “FETÖ”cü oldu?u tespit edildi bilemeyiz, ama bu geli?meden sonra “FETÖ'yle mücadelenin” daha bir tart???l?p, sorgulanaca?? aç?k!..

Müyesser Y?ld?z

Odatv.com

0 Yorum