gündeminiz
Image
medya yazarları

Sabahattin ?nkibar : Dolar 10 lira olsa da Tayyip gitmez!

gündeminiz

Art?k eminim...

Dolar 10 lira olsa da!

Enflasyon yüzde 30’u a?sa da!

Faizler onu izlese de!

Yani ekonomik bir k?yamet

kopsa da!

 

Tayyip Erdo?an iktidardan

indirilemez!

Niye mi?

Hat?rlayal?m dolar 2 liray? geçti?inde panik ç?kar gibi olmu?tu.

Mazallah 3 liray? geçerse özel sektör dökülür, kriz ç?kar denmi?ti.

Do?ru kriz ç?kt?.

Abart?s?z binlerce firma batt?.

ÜLKEDEN KAÇI? HIZLANDI

?nsanlar kendini Ba?bakanl?k binas?n?n önünde yakmaya ba?lad?.

Peki sonra m??

Yarat?lan alg?yla toplum olanlar? umursamad? ve seçimde Tayyip’i birinci yapt?.

Bugün dolar 5 liray? geçti 6’ya gidiyor.

A?ao?lu gibi in?aat sektörünün en büyü?üne bile bat?k diyorlar.

Devasa holdingler banka kap?lar?nda yap?land?rma pe?inde.

Yüzlerce ?irket fiilen bat?k ama aç?klanm?yor.

?yi e?itimli ve dolar milyoneri olan on küsür bin Türk, ülkeyi terk etti.

30 milyona yak?n insan?m?z icral?k ya da mahkemelik.

Vatanda? borçla rehin al?nd?.

Üretim bitmi?, devlet sadece ithalat? kontrol ediyor.

HAZ?NE TAMTAKIR

Hazine tamtak?r, bir ayl?k ithalat? kar??layacak döviz rezervi bile yok.

Reklamdan sonra devam ediyor 

Komünist ve devletçi diye a?a??lad?klar? Çin’den ?imdi kredi dileniyorlar.

Böyle iken bak?n topluma, var m? bir tepki?

Hay?r yok...

Tersine medyada Cumhurba?kan?n?n bakanlar?yla yapt??? üç saatlik Çaml?ca Camisi tefti?i man?etlerde.

Dolar patlam??, Türkiye fiilen gümlemi?, art?k haber bile olmuyor.

Ahali dövizin 5 liray? geçti?ini ancak dü?ünde takaca?? gram alt?n? almak için kuyumcuya gitti?inde ö?renebiliyor, yani karartma deh?et!

Bu gizlemeye iktidar?n yapt??? dezenformasyonu ilave edin.

Adam ç?k?yor ve diyor ki, Türkiye’ye ekonomik sava? ilan edildi.

Ve maalesef bu sapt?rma toplumda kar??l?k buluyor.

BASKIN SEÇ?M BUNUN ?Ç?NM??!

Toplum kaval dinleyen sürü misali üflenene inan?yor.

Oysa bizzat iktidar?n ba??, y?llar önce tersini söylemi?ti.

Demi?ti ki, sen güçlü olursan, ba?kalar? sana bir ?ey yapamaz.

Bu sütunda defalarca yazd?k, ‘bask?n seçim e?ikteki büyük ekonomik krizden oy ba?lam?nda etkilenmemek için’ diye, ki görüyorsunuz kan?tland?.

Yar?n seçim olsun yine bize ekonomik sava? ilan edildi istismar? ile birinci olurlar.

Yahu bunlar de?il midir devleti FETÖ’ye teslim edip, ertesinde FETÖ bize darbe yapt? istismar? ile seçimde ?ampiyon olan!

Evet dramatik olsa da hal-? pür melal?m?z budur.

Baz?lar? diyor ki böyle devam ederse toplum patlar!

Geçiniz...

ÇIKI? YOLU

Siyah?n beyaz olarak kabul ettirildi?i bir ülkede, her ?eye hakim iktidar iradesinin d???nda, sokakta hiçbir ?ey olmaz.

Amac?m elbette karamsarl???n tellal? olmak de?il lakin kendimizi kand?rmay? b?rakal?m ve gerçekçi çözüm üretelim.

Ç?k?? yolu toplumu mistik uykudan uyand?rmakt?r.

Önce TBMM’deki o sözde muhalif liderler tasfiye edilmeli.

Pe?i s?ra imece usülü ile alg? olu?turacak milli medya kurumlar?n? destekleyip ço?altmal?.

Akabinde bagaj? temiz yeni isimleri sahaya sürmeli.

Biliyorum bunlar çok zor ama ba?ka ç?k?? yolu yok!

AYDINLIK

0 Yorum