gündeminiz
Image
gündem

Okullara ?irket modeli

gündeminiz

“E?itimde Kalite Endeksi” uygulamas?yla, okul yönetimlerinin ‘profesyonellere’ b?rak?lmas?na yönelik ba?lat?lan çal??ma, e?itimcilerin tepkilerine neden oldu
 
MUSTAFA MERT B?LD?RC?N @mustafamertb_

Yeni e?itim y?l?nda özel ö?retimin pay?n? art?rmak için bütçesinden 1 milyar 509 milyon lira ay?ran Milli E?itim Bakanl??? (MEB), devlet okullar?n?n da ?irketle?mesinin önünü açan bir düzenlemeye imza att?. MEB’in, “E?itimde Kalite Endeksi” ad? alt?nda ba?lataca?? yeni uygulamaya göre, okullarda art?k ö?retmenler de?il, “Profesyonel kadrolar” yöneticilik yapacak.


 
Özel ö?retimin pay?n? e?itimin hemen her kademesinde art?ran MEB’in, “E?itimde Kalite Endeksi” uygulamas?na, “MEB Yönetici Atama Sistemi” de dahil edildi. Cumhurba?kanl??? Kabinesi’nin göreve geldikten sonraki ilk 100 günlük eylem plan?n? içeren listede duyurulan, “E?itim yöneticilerinin profesyonellere b?rak?lmas?” projesinin detaylar? belli oldu. ‘E?itimde Kalite Endeksi’yle güncellenen yönetici atama sistemi ile okullardaki müdür ve müdür yard?mc?l??? gibi idari görevlere kamu yönetimi, iktisat, i?letme gibi bölümlerin mezunlar?n?n atanmas?n?n önü aç?ld?.

okullara-sirket-modeli-497862-1.‘Okul yöneticili?i belgesi’
Yeni atama sistemi ile MEB’in belirledi?i e?itim merkezlerinde e?itim alan kamu yönetimi, iktisat ve i?letme mezunlar?na, e?itimlerin sonunda yap?lacak s?navda ba?ar?l? olmalar? durumunda, “Profesyonel okul yöneticili?i” belgesi verilecek. Yönetici olmak isteyen ö?retmenler ise yönetici olduklar? takdirde ö?retmenlik kadrosundan ç?kar?lacak.

‘E?itim yöneticili?i meslek de?ildir’
E?itim Sen Genel Ba?kan? Feray Aytekin Aydo?an, “E?itim kamusal bir hizmettir ve tüm kamusal hizmetler gibi e?it, ücretsiz ve ula??labilir olmal?d?r” dedi. E?itim yöneticili?inin bir meslek olamayaca??n?n alt?n? çizen Aydo?an, “E?itim yöneticili?i, ö?retmenlerin ikincil görev olarak yürüttü?ü bir faaliyettir. Profesyonel yöneticilik, e?itimin ticarile?tirilmesinin önemli bir ad?m? olacakt?r” diye konu?tu. Okullar?n ticarethane, ö?retmenlerin tüccar, ö?rencilerin ise mü?teri olmad???na vurgu yapan Aydo?an, ?unlar? kaydetti:

“Bir ö?rencinin hayat?na dokunmayanlar?n, e?itimci olmayan ki?ilerin okul idarecisi olmas?, e?itimde ya?an?lan sorunlar? daha da art?racak ve okullar aras?nda var olan e?itsizli?i daha da derinle?tirecektir. Performans taslak yönetmeli?inin uygulanmayaca?? aç?klansa da ö?retmen strateji belgesindeki ad?mlar hayata geçirilmeye devam etmektedir. E?itim yöneticilerinde profesyonelli?e geçilmesi, performans taslak yönetmeli?inde yer alan maddelerin de ad?m ad?m ya?ama geçirilece?ini göstermektedir.”

okullara-sirket-modeli-497863-1.‘E?itimin d???nda bir proje’
E?itim ?? Genel Ba?kan? Orhan Y?ld?r?m da hayata geçirilmesi planlanan uygulamaya ili?kin, “Ö?rencilerin ve velilerin mü?teri olarak görülmesi” de?erlendirmesi yaparak, “As?l s?k?nt?y? halk çekecek. Uygulama a?amas?n? henüz görmedik ama sendika olarak direkt itiraz edece?iz ve Anayasa’n?n ilgili kanun maddeleri üzerinden dava açaca??z” dedi. Projenin temelinde, ö?renci ve velilerden katk? pay? alarak okulun, “Kârl? bir sistem” haline getirilmesi oldu?unu ifade eden Y?ld?r?m, “Tamam?yla e?itimin d???nda bir proje. E?itimin iyi hale getirilmesinin yol ve yöntemleri bellidir” diye konu?tu.

0 Yorum