gündeminiz
Image
ekonomi

Kur krizi ilac? da vuracak

gündeminiz

Dövizdeki art??lar?n ard?ndan ilaç krizi kap?da. Önlem al?nmazsa 10 gün sonra depolarda ilaç kalmayacak. TEB Ba?kan? Çolak: 503 ilaç piyasaya k?s?tl? veriliyor

 
BURCU CANSU burcucansu@birgun.net @burcu_cansu

Kurdaki yükseli?te fren tutmuyor. Farkl? alanlarda ya?am? felç eden kriz, ilaç sektöründe de alarm zillerinin çalmas?na yol açt?. 6 ay önceki anla?mayla Sa?l?k Bakanl??? ile ilaç firmalar aras?nda 2.69 TL’de sabitlenen avronun 6,30’u a?mas? endi?eyi büyüttü. Türk Eczac?lar? Birli?i (TEB) Ba?kan? Erdo?an Çolak, 503 kalem ilac?n piyasaya k?s?tl? ?ekilde verildi?ini söyledi.


 
‘Limitli da??t?m sorun yarat?yor’
Çolak avronun 2.69 TL’de sabitlendi?ini an?msatarak dövizdeki art???n ilaç sektörünü de etkiledi?ini söyledi. Çolak, ilaca eri?im konusunda s?k?nt?lar?n ya?and???n? belirterek durumu ?u sözlerle özetledi: 

“Kur, ilaç sanayisinin beklentisini kar??lam?yor. Elimizdeki verilere bakt???m?zda ilaç yoklu?u ya?and???n? söylememiz tam olarak do?ru de?il. Ancak ilaç bulunurlu?unun k?s?tl? oldu?unu söyleyebiliriz. Özellikle ithal ilaç kalemlerine bakt???m?zda bu durumu daha net bir ?ekilde görüyoruz. Sahadan ald???m?z veriler, 503 kalem ilac?n piyasaya k?s?tl? bir ?ekilde verildi?ini gösteriyor. ?laç firmalar?, ilac? piyasadan çekmiyor ama limitli bir ?ekilde da??t?yor. Bu durum da arz-talep dengesini kar??lam?yor, ilaca eri?im konusunda s?k?nt?lara yol aç?yor.”

?laç s?k?nt?s? sosyal medyada
Sosyal medyada son günlerde özellikle baz? kanser ilaçlar?na eri?imde s?k?nt?lar ya?and??? yönündeki payla??mlar yap?lmaya ba?land?.

Sektör temsilcilerine göre, ya?anan bu sorunlar asl?nda buz da??n?n görünen k?sm?n? olu?turuyor. ?u anda mevcut stoklar?n kullan?ld???n? belirten eczac?lar, sabitlenen kur ile mevcut döviz kuru aras?ndaki makas aç?ld?kça ilaca ula?man?n imkâns?z hale gelece?ine dikkat çekiyor.

Dövizdeki yükseli?e ra?men sabit kur oran?n?n yenilenmesi konusunda henüz aç?k bir talepte bulunmayan ilaç firmalar?na hükümetin bask? uygulad??? iddia ediliyor. “K?sa süre içinde sabit kurun yükseltilece?i” vaadiyle firmalar?n ikna edildi?i belirtiliyor.

0 Yorum