gündeminiz
Image
medya yazarları

'Ben size s?yleyeyim. Rahip falan hik?ye'

gündeminiz

Sözcü yazar? Murat Murato?lu dolar kurunun 5.45'i geçti?ini hat?rlatarak , hükümetin 'makul' süre aç?klamas?n? yorumlad?.
Murat Murato?lu bugünkü "Korkma hepsi geçecek!" ba?l?kl? yaz?s?nda, Doyamad?lar… Bugün de program aç?klayacaklar. Ad?; Yeni Ekonomi Modeli… Modele göre bütçe aç??? ise yüzde 1,5'lar seviyesinde s?n?rland?r?lacak." dedi.

 Murat Murato?lu'nun bugünkü yaz?s? ?öyle:

Dolar kuru 5.45'i geçmi?ti, nereye gidiyor bu ekonomi diye dü?ünüyordum ki, Ba?kan'?n demeci, nas?l da rahatlatt? içimi… Kendisi; “Makul süre içinde her ?ey düzelecek. Piyasalar rahatlayacak. Hiç korkmay?n, hepsi geçecek” dedi.

Akl?ma Tarkan'?n; “gel gel gel güzelim, gel hiç ac?mayacak” ?ark?s? geldi. ?çim ürperdi… Hani filmlerde olur ya, biri fena yaralan?r, arkada?? ölece?ini biliyordur ve a?lamakl?d?r… Son nefesini vermeden elini tutar; “Her ?ey düzelecek, hiç korkma hepsi geçecek” der. T?pk? o sahne de?il mi?

* * *

Bu arada dolar 5.50'yi denedi… Egosu yüksek doktorlar?n aileye kötü haberi vermesi gibi; ameliyat iyi geçti ama hasta kaybedildi! Can?m olur o kadar kusur, geçecek hepsi…

“Makul süre içinde!” düzelecekmi?! Mesela ne kadar bir süre? Alt? ay m?, bir y?l m?, be? y?l m?? Sahi, nas?l düzelecek?

Konyal? bilim adamlar? yeni bir ?ey mi ke?fetti? Yüksek teknolojili üretime mi geçildi? Petrol mü f??k?rd?? Alt?n m? ç?kt?? Yok hiç biri! Zira kafalar de?i?se bile yeterdi, onun için de geç kal?nd?.

* * *

“Hiç korkma!” dedi. En son korkmad???m?zda; dolara yat?r?m yapan yaya kalacakt?. Üç y?l önce kadard?. Dolar fiyat? 2.60'dayd?… Artacak dedik, kimi ç?kt? özür dileyin dedi ekranlar? k?rd?. Kimi köpük dedi, kimi alg? yan?lmas?… ?imdi dolar ikiye katlad? üzerine 20 kuru? daha ald?.
Nas?l düzelecek, ne gibi tedbirler al?nacak, ne kadar kemer s?k?lacak? Hiçbiri yok! Ben size söyleyeyim. Rahip falan hikâye… Bugün ba?lasak makul süre be? sene…

* * *

Geçen hafta “100 günlük plan” aç?klanm??t?. Tüketim devam edecek, dev projelere para ayr?lacakt?. Mevcut ?ehir kütüphanelerinde çay-kek servisi ba?layacakt?.

Çin paras? üzerinden tahvil ihrac?na ç?k?lacak, borç al?n?p, ?stanbul'a kanal aç?lacakt?. ?ki yan?na da butik ?ehirler kurulacakt?. Ekonomi böyle kurtulacakt?!

* * *

Doyamad?lar… Bugün de program aç?klayacaklar. Ad?; Yeni Ekonomi Modeli… Modele göre bütçe aç??? ise yüzde 1,5'lar seviyesinde s?n?rland?r?lacak.
Neyini anlam?yorlar acaba? Bütçen fazla verecek ki enflasyon dü?ecek, faizler gerileyecek. Bak?n, aç?klanacak aç?k “yüzde 1.5‘lar!” diyorlar. Benim için bu kadar? bile yeterli. Gereksiz ayr?nt? di?erleri…

* * *

Yahu, Karadeniz'i sel vurmu?, Çevre ve ?ehircilik Bakan? televizyonda ?stanbul'a milyarlarca dolarl?k kanal kazmay? anlat?yor. Ayn? kafa hiç de?i?miyor!
Art?k kanal?n betonunun üzerine hafif zeytinya?? gezdiririz, kolay sindiririz. Yollar? pide, köprüleri künefe niyetine yeriz. Gerisini zaten makul sürede hallederiz. Hiç korkma, hepsi geçecek!

0 Yorum