gündeminiz
Image
Spor

Dolar, 5.50'ye dayand?, Katarl? beIN Sports ?demeleri 3.26'dan yap?yor

gündeminiz

Süper Lig maçlar?n?n yay?n haklar?n? Kas?m 2016’da y?ll?k 500 milyon dolar kar??l???nda sat?n alan Katarl? ?irket 'beIN Sports'un, sözle?me imzalad??? arac? kurum Türkiye Futbol Federasyonu’na, ?u s?ralarda 5.50'lere dayanan güncel kur üzerinden de?il, 2 y?l önceki sözle?me döneminde belirlenen 3.26’l?k kurdan ödeme yapt??? ortaya ç?kt?.

Süper Lig maçlar?n?n naklen yay?n hakk?n? Kas?m 2016'da y?ll?k 500 milyon dolar kar??l???nda sat?n alan Katarl? ?irket 'beIN Sports'un, sözle?me imzalad??? arac? kurum olan Türkiye Futbol Federasyonu'na 5.50'lere dayanan güncel kur üzerinden de?il, 2 y?l önceki sözle?me döneminde belirlenen 3.26'l?k kurdan ödeme yapt??? ortaya ç?kt?.

Cumhuriyet'ten Arif K?z?lyal?n'?n haberine göre sadece geçen May?s ay?nda TEFE-TÜFE oran?nda bir düzeltme yapan yay?nc? kurulu?, yo?un çabalar sonras? bu art??? her y?l uygulama sözü verdi. Ancak, dövizdeki yükseli?, TEFE-TÜFE art???n? bir anda silip att?. Sabit kur, yay?nc? kulüplerin alacaklar?nda yar? yar?ya bir azalmaya yol açacak gibi duruyor. TFF de 18 kulübe ödemeyi Katarl? ?irketin kuru üzerinden TL baz?nda gerçekle?tiriyor.


 
Haberde 18 Süper Lig kulübü ile birlikte sözle?meden 'pay' alan TFF'nin, sabit kur nedeniyle yakla??k yüzde 55'lik bir zarara u?rad??? iddia edildi. Cumhuriyet'in konuyla ilgili olarak ba?vuruda bulundu?u beIN Sports, TFF'ye ödenen dolar kurunu '?irketin gizlilik politikas?' nedeniyle aç?klayamayaca??n? bildirdi. Kamuoyuna yans?yan, 'beIN Sports', TFF'ye ve dolay?s?yla kulüplere yapt??? y?ll?k ödemenin yar?s?n? sözle?me tarihindeki sabit kurdan (3.26), di?er yar?s?n? ise güncel kurdan ödüyor" iddias? ise federasyona yak?n kaynaklarca do?rulanmad?. Ancak gazetenin haberine göre TFF'deki belgeler 3.26'l?k oran? do?ruluyor.

AZ?Z YILDIRIM 'MAHKEMEYE VER?R?M' DEM??T?

Naklen yay?n anla?mas? imzaland?ktan sonra üzerinde gizlilik karar? olan ?artlar?n kamuoyuna s?zmas? kulüplerin tepkisine neden olmu?tu. Dönemin Fenerbahçe Kulübü Ba?kan? Aziz Y?ld?r?m, 3.26'l?k döviz kurunun sözle?me imzaland??? tarihte 3.36 oldu?unu öne sürerek, "Gerekirse Kulüpler Birli?ini de TFF'yi de mahkemeye veririm" aç?klamas?nda bulunmu?tu. Sat??ta, dönemin Kulüpler Birli?i Vakf? Ba?kan? olan Göksel Gümü?da?'?n büyük rol oynad??? söylenmi?ti.

0 Yorum