gündeminiz
Image
Kültür Sanat

Yunanistan Ege'deki T?rk adalar?n? nas?l i?gal etti"

gündeminiz

Gazeteci  Yazar Vedat Yenerer, Ege üzerinden yürütülen gizli projeleri gün ?????na ç?kar?yor. Bu kitap, Ege Denizi ile ilgili gerçekleri ö?renmek isteyenler ve bilimsel ara?t?rma yapanlar için çok önemli bir ba?vuru kayna??d?r"

-E. Kurmay Albay Ümit YALIM, Milli Savunma Bakanl??? Eski Genel Sekreteri-

 

De?erli okurlar, kan ve can vererek kurulmu? Türkiye Cumhuryeti topraklar?n?n nas?l tek mermi at?lmadan Yunanistan’a verildi?ini ilk kez bu kaynak kitapta okuyacaks?n?z…

Girit Adas?n? nas?l verdik?

Ege’de “12 Adalar” hangileri nas?l elden gitti?

Kardak krizinde perde arkas?nda ya?ananlar neydi?

2004 y?l?ndan itibaren 18 ada ve kayal?klar?m?z nas?l verildi?

1947 Paris Antla?mas?'nataraf olan Yunanistan ve Fransa nas?l anla?may? bozdu?

Hangi Türk adalar?na Yunan bayra?? çekilip an?t dikildi?

Yunanistan s?ras?yla hangi Türk adalar? i?gal etti? Bu adalara nas?l asker ç?kartt??

Didim’de Türk plaj?na kadar gelip karaya oturan Yunan LS 604 No’lu sahil güvenlik botu sessiz sedas?z nas?l kurtar?l?p gönderildi?

CHP Genel Merkezine gelen Yunan Büyükelçisi i?gali nas?l kabul etti?

TBMM, D??i?leri Bakanl??? ve Genelkurmay ba?kanl??? kay?tlar?nda geçen i?gali nas?l kabul edip görmezden geliyor?

??gal edilen adalara yap?lan ve cemaati olmayan kiliselere papazlar nereden gönderildi?

Ege’de Türk karasular?nda Türk gemileri nas?l engelleniyor?

Yunanistan Cumhurba?kan?, ba?bakan?, savunma bakan? ve genelkurmay ba?kan? Türk adalar?nda ç?kan ve askeri tatbikat yapan askerleri nas?l ziyaret etti?

“Buras? Türk hava ve deniz sahas? bu sahay? terk edin” anonsu yapan Türk sahil güvenli?ine Yunan Savunma bakan? telsizden ne cevap verdi?

Türk adalar?n? i?gal eden Yunan gemilerine ne bayra?? çekildi?

KKTC Cumhurba?kan?  AKP deste?iyle aday? nas?l tek mermi atmadan Rumlara vermek için sava? veriyor?

Yunanistan ve K?br?s Rum kesimi darbeci FETÖ üyelerine nas?l sahip ç?k?yor?

Türkiye 13 y?ld?r ata topraklar?n?n tek tek verilmesine neden susuyor ve görmezden geliyor? 

 

 

0 Yorum