gündeminiz
Image
gündem

2018 Temmuz g?ne? tutulmas? ne zaman ger?ekle?ecek" Par?al? g?ne? tutulmas? nedir"

gündeminiz

Güne? tutulmas? do?a merakl?lar? için adeta bir görsel ?ölen... 2018 y?l?nda daha önce 15 ?ubat tarihinde gerçekle?en güne? tutulmas? bir kez daha meydana gelecek. Güne? tutulmas? ne zaman? Türkiye'den izlenebilecek mi? Güne? tutulmas? ne anlama geliyor? Haberimizden güne? tutulmas? hakk?nda ayr?nt?l? bilgileri edinebilirsiniz.
2018 Temmuz güne? tutulmas? ne zaman gerçekle?ecek? Parçal? güne? tutulmas? nedir?
Bu senenin ikinci güne? tutulmas? meydana gelecek. Ayr?ca parçal? güne? tutulmas? olacak. 13 Temmuz günü  meydana gelecek güne? tutulmas? Türkiye’den izlenemeyecek ve yakla??k olarak 2 saat 15 dakika kadar sürecek.  Antartika'n?n kuzeyi ve Avustralya'n?n güneyinden izlenebilecek bu tutulma, genel zamana göre saat 01.48'de ba?lay?p 04.13'te sona erecek. 2018 y?l?nda ilk Güne? tutulmas?, 15 ?ubat 2018 tarihinde parçal? bir ?ekilde gerçekle?mi?ti.

?LG?L? HABERGüne? tutulmas? burçlar? nas?l etkileyecek?
Güne? tutulmas? burçlar? nas?l etkileyecek?
GÜNE? TUTULMASI NED?R?

Güne? tutulmas?, Ay’?n yörünge hareketi s?ras?nda Dünya ile Güne? aras?na girmesi ve dolay?s?yla Ay’?n Güne?’i k?smen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen do?a olay?d?r. Tutulman?n olmas? için Ay’?n yeni ay evresinde olmas? ve Dünya’ya göre Güne? ile kavu?um halinde olmas?, yani yörünge düzleminin Dünya’n?n Güne? çevresindeki yörünge düzlemi ile çak??mas? gerekir. Bir y?l içinde Ay, Dünya çevresinde yakla??k on iki kez dönmesine kar??n, Ay’?n yörünge düzlemi ile Dünya’n?n yörünge düzlemi aras?nda be? derece kadar bir aç? olmas? sonucu, Ay her defas?nda Güne?’in tam önünden geçmez ve dolay?s?yla bu çak??ma seyrek olarak olu?ur. Bu yüzden, y?lda iki ile be? aras?nda güne? tutulmas? gözlemlenir. Bunlardan en çok ikisi tam tutulma olabilir. Güne? tutulmas? Dünya üzerinde dar bir koridor izler. Bu yüzden herhangi bir bölge için güne? tutulmas? çok ender bir olayd?r. Güne? tutulmas?, tam tutulma zaman? d???nda asla ç?plak göz ile izlenmemesi önerilir.

gunes-shutterstock
PARÇALI GÜNE? TUTULMASI NED?R?

Parçal? güne? tutulmas?: Ay’?n Güne?’i k?smen örtmesi sonucunda olu?ur. Her tam ve halkal? tutulma, parçal? tutulma olarak ba?lar ve tam kavu?umdan sonra yine parçal? tutulma halinde devam eder ve biter. Tam tutulma s?ras?nda, tutulman?n tam olarak gözlenebildi?i Dünya yüzeyindeki dar koridorun d???ndaki geni? alanlarda, tutulma parçal? tutulma olarak görülür.

gunes-tutulmasi
Parçal? ve halkal? Güne? tutulmalar?n?n izlenmesi, özel göz korumas? gerektirir. Güne? diski, ancak Güne? ???n?m?n?n zararl? bölümünün uygun ?ekilde filtrelenmesi ile güvenli olarak izlenebilir. Güne? gözlükleri, yeterli olmad???ndan uygun de?ildir. Ancak uygun olarak tasarlan?p üretilmi? sertifikal? Güne? filtreleri Güne? tutulmas?n?n do?rudan izlenmesi için güvenli olabilir.

Güne? diskinin en güvenli izlenme yöntemi, projeksiyondur. Bu yöntem, Güne? görüntüsünün, dürbün, teleskop ya da dip k?sm?nda yakla??k 1 mm çap?nda bir delik aç?lm?? bir karton kutu kullan?larak beyaz bir ka??da dü?ürülmesi ile gerçekle?tirilebilir. Güne?’in bu ?ekilde yans?t?lm?? görüntüsü güvenle izlenebilir.

?LG?L? HABERYengeç burcunda tutulma haftas?
Yengeç burcunda tutulma haftas?
Parçal? tutulma s?ras?nda, Güne?’in ne kadar?n?n örtüldü?üne ba?l? olarak havada kararma fark edilebilir. Ancak Güne? koronas? (taç tabaka) görünmez. Güne?’in yakla??k üçte ikisi veya daha ço?u örtüldü?ünde gün ?????n?n soldu?u anla??labilir.

Tam güne? tutulmas?: Ay’?n Güne?’i Dünya’dan disk halinde görünen ???kyuvar?n? tümüyle örtmesi ile olu?ur. Güne?’in çok parlak olan ???kyuvar? Ay’?n karanl?k gölgesi ile örtülür ve Güne?’in ???kyuvar?ndan çok daha soluk olan Güne? tac? ç?plak gözle görülebilir hale gelir. Tutulmaya ancak tam tutulma zaman?nda güvenli olarak ç?plak gözle bak?labilir. Bu s?rada hava, parlak y?ld?zlar ve gezegenler gözle görülebilecek kadar karar?r. Tam tutulma, Dünya yüzeyindeki dar bir koridorda gözlenebilir.

Halkal? güne? tutulmas?: Ay’?n, Güne?’in önünden tam kavu?umlu geçi?inde Güne?’i tam örtmedi?i zaman gözlemlenir. Ay’?n çap?, Güne?’in ???kyuvar?n?n çap?n?n yakla??k 400’de biridir. Ancak Ay’?n Dünya’ya uzakl???, Güne?’in uzakl???n?n yine yakla??k 400’de biridir. Bu yüzden Ay’?n Dünya’dan görünür büyüklü?ü Güne? ile yakla??k olarak ayn?d?r. Ancak gerek Dünya’n?n Güne? çevresindeki, gerekse Ay’?n Dünya çevresindeki yörüngeleri tam daire olmad???ndan, Ay her tam kavu?umlu geçi?te Güne?’i tam olarak örtmez. Bu durumda, Güne? diskinin Ay taraf?ndan örtülmeyen k?sm?, Dünya’dan halka ?eklinde gözlemlenir.

Hibrit güne? tutulmas?: Tutulman?n Dünya yüzeyinin baz? bölgelerinde tam, baz? bölgelerinde halkal? olarak gözlenmesi demektir. Hibrit tutulmalar ender olarak görülür.

0 Yorum