gündeminiz
Image
ekonomi

IMF'den T?rkiye a??klamas?

gündeminiz

IMF ?leti?im Direktörü Rice, "Türkiye, Merkez Bankas?'n?n ba??ms?zl???n? temin etmeli" diye konu?tu
Uluslararas? Para Fonu (IMF) ?leti?im Direktörü Gerry Rice, "Türkiye, Merkez Bankas?'n?n ba??ms?zl???n? temin etmeli" aç?klamas?n? yapt?.

Rice ayr?ca, Türkiye'nin güçlü ekonomi politikalar?na ba?l? kalmas? gerekti?ini söyledi.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteli?i ta??may?p yat?r?m dan??manl??? kapsam?nda de?ildir. Yat?r?mc? profilinize uymayabilir.

0 Yorum