gündeminiz
Image
ekonomi

Borsadaki d?????n nedeni Ferit ?ahenk mi"

gündeminiz

Borç yap?land?rmas? konusunda s?k?nt? ya?ayan Ferit ?ahenk hisse sat???na m? geçti, ne kadar hisse sat?ld?, sat?? devam edecek mi?
BORSAGUNDEM.COM / KUL?S HABER

Yeni dönemin Ba?kan? Recep Tayip Erdo?an’?n kabineyi aç?klamas?ndan sonra borsada sert sat??lar ya?and?. Endeks 100 bin seviyesinden 91 bin puana kadar h?zla de?er kaybetti. Uluslararas? finans piyasalar?n?n yeni kabineye güvenoyu vermedi?i yönündeki görü?ler, dünya ekonomisinde öne ç?kan ticaret sava?lar? derken olumlu tablo bir anda tersine döndü.

Sermaye piyasalar?, uluslararas? piyasalardaki ya?anan olumsuz geli?meler, seçim sonras? olu?an tablo, yeni kabine ve borsan?n lokomotif hissesi Garanti Bankas?’nda ya?anan sert sat??lar?n etkisiyle negatif bir görünümle kar?? kar??ya kald?. Borsa endeksi 100 bin puan seviyesinden 91 bin puana kadar sert dü?ü? kaydetti. Özellikle son iki günde Garanti Bankas? hisselerinde ya?anan sert sat??lar endeksteki geri çekilmede etkili oldu. Son iki günde Garanti Bankas? hisselerinde yabanc? saklama kurumu Merrill Lynch’ten yakla??k 130 milyon adet hisse sat??? gerçekle?ti. A??rl?kl? ortalama fiyatlar? baz al?nd???nda Garanti Bankas? hisselerinde yap?lan toplam sat?? miktar? bir milyar liraya ula?t?.

MERRILL LYNCH NEDEN GARANT? BANKASI H?SSES? SATIYOR?

Peki, Merrill Lynch lokomotif hisselerin birço?unda art? iken neden Garanti Bankas? hisselerinde bu kadar yüklü sat?? yapt?? ?ki gündür sermaye piyasalar? bu soruya yan?t ar?yor… Borsagundem.com’un uluslararas? kaynaklardan edindi?i bilgilere göre, Merrill Lync’in tek bir fonundan yap?lan sat??lar banka hisselerinin önemli bir k?sm?n? elinde bulunduran Ferit ?ahenk’e ait.

BORÇ YAPILANDIRMADA ANLA?MA SA?LANAMADI ?DD?ASI

Do?u? Holding nisan ay? ba??nda bankalarla masaya oturmu? ve borç yap?land?rmas? istemi?ti. Do?u? Holding’in Kamuyu Ayd?nlatma Platformu’na gönderdi?i 2017 y?l? bilançosuna göre holdingin bankalara 23.5 milyar liral?k borcu bulunuyor. Grubun bankalara 6 milyar dolarl?k bir borcu söz konusu. Do?u? Holding’in geçen y?l zarar? 2.8 milyar lira. Garanti Bankas?’ndaki hisselerini ?spanyol orta?? BBVA’ya 3.3 milyar liraya satm??t?.

Garanti Bankas?’nda neler oluyor?

SATI?LAR DEVAM EDECEK M??

Garanti Bankas? hisselerinde iki günde 8.7 lira seviyesinden ba?layan sat??lar 6.96 liraya kadar devam etti. ?ki günlük kay?p yüzde 25.

2001 krizinden sonra Garanti Bankas? hisselerinde en büyük kay?p ya?and?. Bu dü?ü? borsa endeksini de 100 bin seviyesinden 91 bin puan s?n?r?na çekti.

Son dönemde artan faizler nedeniyle borç yap?land?r?lmas?nda bankalar ile ayn? noktay? yakalayamayan ?ahenk’in, nakde çevirebilece?i varl?klar?n ba??nda olan hisselerini satt??? iddia ediliyor.

Yo?un sat?? yapan fondaki hisselerin miktar?n?n ise 150 milyon adet oldu?u ileri sürülüyor. Son iki günde bu fondan yap?lan sat??lar?n miktar? ise yakla??k 130 milyon adedi buluyor.

Borsada gözler uluslararas? piyasalardan ziyade Garanti Bankas?’nda yap?lan sat??larda olacak. Söz konusu hisselerde yap?lan sat??lar?n durmas? halinde endeksin kay?plar?n?n önemli bir k?sm?n?n telafi edece?i belirtiliyor.    

Borsada Garanti Bankas? depremi

Borsada dünkü dü?ü?e arac?l?k eden 5 kurum

DO?U? GRUBU’NDAN AÇIKLAMA

Haberimizin ard?ndan Do?u? Grubu bir aç?klama yapt?. Aç?klamada ?öyle denildi:

“T. Garanti Bankas? A.?. hisselerindeki %20’ye yakla?an sert dü?ü?ün, hatta bu sebeple Borsa’daki genel dü?ü?ün sebebinin, Ferit Faik ?ahenk’in ve dolay?s?yla Do?u? Grubu’nun T. Garanti Bankas? A.?. nezdindeki hisselerinin sat???na ba?l? oldu?u yorumlar, refinansman konusundaki görü?melerin olumsuz yönde sonuçland??? iddias?na ba?lanmaktad?r.

Bu iddialar?n tamam? maksatl? ve gerçeklere ayk?r? olup, 22/03/2017 tarihinde BBVA’ye Garanti Bankas?’n?n %9,95 oran?ndaki hissesinin sat???ndan sonra, Grubumuzun yeddinde kalan sembolik hisse oran? %0.05’dir ve üstelik bu kadar az say?daki hisse içinden bile herhangi bir sat?? gerçekle?tirilmemi?tir. Bu miktar?n d???nda, Grubumuzun Merrill Lynch ve/veya ba?ka bir kurulu? nezdinde bulundurulmakta olan herhangi bir hissesi de yoktur. Olmayan bir hissenin, sat???n?n da mümkün olamayaca?? tereddütsüzdür. Dolay?s?yla, son 16 ayd?r hiçbir Garanti Bankas? hissesi satmayan bir grubun, banka hisselerinin dü?ü?ünden sorumlu olarak gösterilmesi, sorunlu bir yakla??m?n ürünüdür. Üstelik refinansman görü?melerinin uzla?mazl?kla sonland??? bilgisi de bütünüyle gerçek d??? olup, taraflar?n?n tüm iyi niyeti ile müzakereler son a?amas?na dahi yakla?m??t?r.”

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteli?i ta??may?p yat?r?m dan??manl??? kapsam?nda de?ildir. Yat?r?mc? profilinize uymayabilir.
borsagundem.com

0 Yorum