gündeminiz
Image
Sağlık

Sa?l?kta ?imdi de Nak?iler D?nemi!

gündeminiz

Eski Sa?l?k Bakan? Recep Akda? döneminde Menzil tarikat?n?n yap?lanmas?n?n ard?ndan ?imdi de Nak?ibendi tarikat? gündeme geldi. 


 Sa?l?k eski Bakan? Recep Akda? döneminde, Sa?l?k Bakanl???'nda Menzil tarikat? yap?lanmas? ile ilgili iddialar ayyuka ç?karken ?imdi de yeni bakan Fahrettin Koca ile birlikte Nak?ibendi tarikat?n?n bir di?er kolu olan ?skenderpa?a cemaatinin bakanl?kta nüfuzu ele geçirdi?i iddia ediliyor. 

Odatv'de yer alan habere göre; Koca, Nak?ibendi tarikat?n?n ?skenderpa?a kolunun bir üyesi ve bu gruba ait oldu?u iddia edilen Medipol Üniversitesi ve Hastanesinin kurucu üyesi. Koca ayn? zamanda Erdo?an'?n aile hekimi de. 

Akda? döneminde, merkezi Ad?yaman'da bulunan Menzil tarikat?n?n bakanl?k ve ba?l? hastanelerde hayli nüfuzlu oldu?u iddialar? uzun süre medyan?n gündemini me?gul etti. Koca'n?n göreve getirilmesiyle, 'post'un Menzilcilerden ?skenderpa?a cemaatine geçti?i yorumlar? yap?ld?. 

 Koca, 1965 Konya do?umlu ve 1988 ?stanbul Üniversitesi T?p Fakültesi mezun. Ana ihtisas alan? çocuk sa?l??? ve hastal?klar? olan Koca, 1995’te Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Uzman? ünvan? ald?.

 Nak?ilerin ?skenderpa?a kolunun lideri Mahmud Esad Co?an'?n o?lu ve grubun yeni lideri Nureddin Co?an ile, 2009 y?l?nda Haksa? Sa?l?k Hizmetleri Anonim ?irketi yönetim kurulunda olan Koca, ?imdiki ad?yla Türkiye Sa?l?k, E?itim ve Ara?t?rma Vakf?’n? (TESA) kurdu. Ayn? y?llarda, ikili taraf?ndan Medipol Hastanesi de kuruldu. 

Hastane, Yüksek Ö?retim Kurumu (YÖK) taraf?ndan, "?stanbul’da Medipolitan E?itim ve Sa?l?k Vakf? taraf?ndan 2547 say?l? Yüksekö?retim Kanunu’nun vak?f yüksekö?retim kurumlar?na ili?kin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel ki?ili?ine sahip ?stanbul Medipol Üniversitesi ad?yla bir vak?f üniversitesi kurulmu?tur" ifadeleriyle kamuoyuna duyuruldu.

 Haberde, ?skenderpa?a cemaati ile ilgili ?u detaylara yer verildi: "Avustralya’da 2001 y?l?nda geçirdi?i trafik kazas?nda hayat?n? kaybeden Mahmud Esat Co?an’?n o?lu Nureddin Co?an’?n, ?skenderpa?a cemaatinin kontrolündeki 12 ?irketin yönetiminde oldu?u biliniyor. Co?an, ?skenderpa?a cemaatinin en büyük finansal kayna?? olarak bilinen Server Holding’de ve holding bünyesindeki ?irketlerde yönetim kurulu ba?kanl??? ve yönetim kurulu üyeli?i yap?yor. 

Ticaret Sicili kay?tlar?na göre Server Holding bünyesindeki bu ?irketlerin faaliyetleri e?itim, sa?l?k, pazarlama ve medya alanlar?nda yo?unla??yor. Babas?n?n ölümü sonras?nda ?skenderpa?a cemaatinin en güçlü ismi haline gelen Nureddin Co?an’?n yönetiminde söz sahibi oldu?u ?irketler ?öyle: Server Holding A.?., Server ?leti?im Gazetecilik ve Yay?nc?l?k Sanayi ve Ticaret A.?., Ümraniye Sa?l?k Tesisleri ve Ticaret A.?., Haksa Sa?l?k Hizmetleri A.?., Zinde Sa?l?k Hizmetleri A.?., Vefa Yay?nc?l?k Tic. A.?., ASFA E?itim Tesisleri A.?., Seha Ne?riyat ve Ticaret A.?., Y?ld?z Dan??manl?k TV Reklamc?l?k Prodüksiyon Sanayi Ticaret A.?., Sim A? ?htiyaç Maddeleri Pazarlama A.?., Süfür G?da Sanayi Ticaret Limited ?irketi, Vera ?ç ve D?? Ticaret A.?." yuzdeyuzhaber

0 Yorum