gündeminiz
Image
gündem

Korkutan art??! ??sizlik b?brek satt?r?yor

gündeminiz

Ülkemizde ya?anan ekonomik kriz nedeniyle insanlar böbreklerini sat?l??a ç?kart?yor. Çaresizlikten kaynakl? insanlar kendi bedenlerinden ba?ka bir ç?k?? yolu bulamad??? için organlar?n? sat?yor

Son günlerde artan ekonomik s?k?nt?lar ve i?lik yüzünden insanlar böbreklerini sat?l??a ç?kart?yor. Sosyal medya ve internet siteleri üzerinden böbreklerini satan vatanda?lar i?siz olduklar?n?, geçinemedikleri için son çare olarak böyle bir yola ba?vurduklar?n? söylüyor. Türkiye'nin dört bir taraf?ndan verilen ilanlarda ?anl?urfa, Diyarbak?r, Kayseri, ?stanbul, Ankara, Malatya gibi birçok il yer al?yor.

?sim vermek istemeyen vatanda?lar neden böbreklerini satt?klar?n? anlat?yor. Sputnik’ten Sertaç Kayar’?n haberine göre ?anl?urfa'da ya?ayan, ismini vermek istemeyen üç çocuk babas? 29 ya??ndaki vatanda? neden böbre?ini satmak istedi?ini ?öyle anlat?yor: "?ki y?l boyunca i? arad?m bulamad?m. Maddi s?k?nt?lar?m günden güne artt?. Kimse i? vermiyor.  Çal??t???m baz? yerler de i?ten ç?kard?. 2 y?ld?r i?sizim. Çocuklar?m evde ekmek yiyemedikten sonra ben de böbre?imi sat?l??a ç?karacak duruma geldim. Yapacak bir ?ey yok, çaresizim. Bir ara pizzac?da i? buldum ve çal??maya ba?lad?m. Burada da beni i?ten ç?kard?lar. ?u anda çaresiz bir ?ekilde böbre?imi satmay? bekliyorum."

‘Ne yapaca??m? bilemiyorum’

Kayseri'de ya?ayan ve böbre?ini sat?l??a ç?karan 31 ya??ndaki bir vatanda? da ya?ad??? sorunlar? ve neden böbre?ini satmak istedi?ini ?öyle anlatt?:

"Daha önce internet kafe i?letiyordum ve çal??mad???ndan dolay? i? yerimi kapatmak zorunda kald?m. Bir di?er neden de polis bask?nlar?yd?. Üç günde 12 defa polis cafemi bast?. ‘Temiz toplum, temiz internet' diyerek sürekli olur olmaz polis bask?nlar? süreklile?meye ba?lad?. Benim bulundu?um kesim varo? bir Kayseri kesimidir. Burada 20 tane adam çevir 15 tanesi vukuatl? ç?kar.

Mü?terilerim gittikçe azalmaya ba?lad?. Daha sonra emniyette toplant?da bu durumun bize zarar verdi?ini ve ‘valinin çocu?unun bilgisayar?nda bile benim internetimde yasaklad???n?z oyunlar' vard?r dedim. Yine de bir netice alamad?m. Ard?ndan i?lerim durma noktas?na geldi. Fatura üzeri telefon al?p borçlar?m? kapatmaya çal??t?m. Zaman geçtikçe borçlar?m birikti, arabam? satt?m.

Dükkân?m? kapatmak zorunda kald?m. Art?k son noktada çaresiz kal?nca böbre?imi biraz da sinirle sat?l??a ç?kard?m. ?u an vazgeçtim ama ne yapaca??m? bilemiyorum" diye konu?tu.

'Hayati tehlikesi var'

Türk Tabipleri Birli?i (TTB) Merkez Konseyi Üyesi Uzman Doktor Halis Yerlikaya bu tür vakalar?n ciddi anlamda sa?l?k sorunlar?na neden oldu?unu söyledi. Haliskaya ?öyle konu?tu:

"Ya?anan ekonomik kriz nedeniyle insanlar böyle bir yola ba?vuruyor. Çaresizlikten kaynakl? insanlar kendi bedenlerinden ba?ka bir ç?k?? yolu bulamad??? için organlar?n? sat?l??a ç?kar?yor. Türkiye'de ya?anan ekonomik sorunlar nedeniyle insanlar böyle bir yola ba?vurmaya ba?lad?. T?bbi olarak sa?l?k sorunlar?n? beraberinde getirir. Her organ?n belli bir fonksiyonu vard?r. Gerekmedikçe insanlar?n ehil olmayan ki?iler eliyle böyle bir i?e giri?mesi hayati tehlike yarat?r.

Organ ba???ç?s? olmak istedi?inizde bile birçok tetkikten geçiyorsunuz. Bunun ard?ndan organ?n uygun olup olmad??? sonucuna var?l?yor. Böbrekte hasar varsa sa?lam olan ki?iyi de hasta yapmamak için organ ba???? yap?lmas?na izin verilmiyor. Yasad??? bir ?ekilde yap?ld???nda ise bunlar göz önünde bulundurulmuyor. Ben de benzer durumlar? duydum. Borçlar?ndan dolay? organlar?n? satmak isteyenler dolayl? olarak soruyorlar."

HABER MERKEZ?

yenimesaj

0 Yorum