gündeminiz
Image
gündem

CHP?den kritik soru: 680 milyon Euro hibe geldi mi"

gündeminiz

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir, Ula?t?rma ve Altyap? Bakan? Mehmet Cahit Turhan’a, ‘Dördüncü koridor’ projesi kapsam?nda Avrupa Birli?i’nin, Türkiye’ye Kap?kule-Halkal? tren hatt?n?n yenilenmesi için 680 milyon Euro hibe kaynak tahsis etti?i iddialar?n? sordu ve konuyu Meclis gündemine ta??d?.
Milletvekili Emir önergesinin gerekçesinde, dördüncü koridor projesiyle, Almanya'n?n Dresden ?ehrinden ba?lay?p, Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve Bulgaristan'? geçerek, ?stanbul'a Kap?kule'den giri? yap?p Halkal?'da son bulacak tren hatlar?n?n yenilemesinin öngörüldü?ünü, bu kapsamda Avrupa ülkelerinin, 2-3 bin tonluk yük ta??yan tren katarlar?n?, saatte 200 kilometre h?za ula?acaklar? altyap?y? haz?rlad???n? dile getirmi?tir.

Ankara Milletvekili Murat Emir, önergesinde ?u sorular? yöneltmi?tir:

‘Dördüncü koridor' projesi kapsam?nda Avrupa Birli?i'nin, Türkiye'ye Kap?kule-Halkal? tren hatt?n?n yenilenmesi için 680 milyon Euro hibe kaynak tahsis etti?i dile getirilmektedir. Bu iddia do?ru mudur?

-Do?ruysa bu hibe, taraf?m?za ne zaman yap?lm??t?r? Hibe yap?ld??? tarihten itibaren, ilgili tren hatt?nda, AB'nin dördüncü koridor kalitesine ula?t?racak proje ve fizibilite çal??malar? yap?lm?? m?d?r? Proje, ön ihale ve ihale a?amas?na getirilmi? midir?

-Böyle bir proje varsa ne a?amadad?r? E?er ilgili kapsamda bir proje halen yap?lmam??sa, bu zamana kadar neden beklenmi?tir? Yap?lan hibe nereye harcanm??t?r?

YAPILAN H?BE NEREYE HARCANMI?TIR?
Murat Emir, bu konu için yapt??? de?erlendirmede “08.07.2018 tarihinde ya?ad???m?z tren kazas? sonras? 24 vatanda??m?z hayat?n? kaybetti, 338 yaral?m?z var. AKP iktidar? ve Bakanl?k sözcüleri kazan?n, raylar?n alt?ndaki topra??n, yo?un ya??? sonras? bo?almas? sonucu gerçekle?ti?ini belirtmi?tir. AKP'nin bu tür olaylarda her zamanki tavr?n?n ‘sorumlulu?u en alt birimdeki personellere ve do?a olaylar?na yükleme' anlay??? oldu?u bilinmektedir. Bu tren hatt?n?n yenilenmesi için Avrupa Birli?i'nin Türkiye'ye 680 milyon Euro hibe kaynak gönderdi?i ancak AKP hükümetlerinin bu kayna?? Kap?kule-Halkal? hatt?n?n yenilenmesi için harcamak bir yana, bu proje için bir fizibilite çal??mas?, ön ihale ve ihale a?amalar?na bile gelinmedi?i anla??lmaktad?r.

 

Bu durumda, gerçekle?en kazay? sadece do?al afet sonucuna ba?lamak çok sa?l?kl? sonuçlar do?urmayaca?? gibi, ba?kaca olu?acak kazalara davetiye ç?kartmaktan ba?ka bir i?e yaramayacakt?r. Kap?kule-Halkal? tren hatt?n?n altyap?s? için hibe edilen kaynak, raylar?n yenilenmesi için harcansayd?, bu kaza gerçekle?meyecekti. O halde bu kazadan kimler sorumludur? Hayat?n? kaybeden ve yaralanan vatanda?lar?m?z?n vebali kimin veya kimlerin üzerindendir? Bu sorunun yan?t?n?, yukar?daki bilgiler ?????nda kamuoyunun takdirine b?rak?yorum” aç?klamas?n? yapm??t?r.

0 Yorum