gündeminiz
Image
gündem

Eski ??i?leri Bakan? Sadettin Tantan: 1999'da Adnan Oktar'? i?eri ald???mda Fazilet Partili vekiller ?zerime ??kt?, siyaseten bask? yapt?lar

gündeminiz

1999'da ?çi?leri Bakan? olan Sadettin Tantan, Adnan Oktar'a o y?llarda yap?lan operasyonu hat?rlatarak “Onlar? içeriye ald???mda o dönem parlamentodaki vekillerden baz?lar? ‘Bunlar iyi çocuklar’ diye üzerime çöktü” dedi.

12 Kas?m 1999'da dönemin ?çi?leri Bakan? Sadettin Tantan'?n talimat?yla Adnan Oktar'?n Kandilli'deki evine bask?n düzenlendi. Oktar'la birlikte 70 ki?i gözalt?na al?nd?. Ocak 2000'de Oktar ve 35 adam? hakk?nda 16 y?l hapis cezas? istemiyle dava aç?ld?. Ocak 2007'de Adnan Oktar delil yetersizli?inden beraat etti.

'FAZ?LET PART?S? VEK?LLER? ÜZER?ME ÇÖKTÜ'

Sözcü'den Aytunç Erkin'e konu?an Tantan, Oktar'?n beraat edip kendisinin 28 ayr? davadan yarg?land???n? hat?rlatarak ?unlar? söyledi: 

“Adnan Hoca beraat ediyor, ben ise kendisine ba?l? Bilim Ara?t?rma Vakf? (BAV) ve adamlar?n?n açt??? davalarla yarg?lan?yorum. Bu tam bir rezaletti. Onlar? içeriye ald???mda o dönem parlamentodaki siyasi partilerin özellikle Fazilet Partisi vekillerinden baz?lar? ‘Bunlar iyi çocuklar, bunlar? b?rak' diye üzerime çöktü. Siyaseten bask? yapt?lar” dedi.

Tantan, Oktar ve grubunu nas?l tan?d??? sorusuna “Meclis oturumundan ç?karken yan?ma iki üç yak???kl? genç ceketlerini ilerleyerek geldi. Kendilerini tan?tt?lar" diyerek yan?t verdi.

'BUNLARIN ARKASINDA YABANCI SERV?S YAPILANMASI VAR'

Tantan ilk önce ?a??rd???n? söyledi ve ?öyle devam etti:

“Meclis'in Koruma Müdürü'ne sordum. Haberi yok. Emniyet Genel Müdürü'ne talimat verdim ve bu grupla ilgili çal??ma ba?latt?m. ?ki üç ay sürdü. Her türlü delil, bilgi, teknik takip yap?ld?. Dü?meye bas?ld?. Savc?l?k, Emniyet birlikte bir çal??ma yürüttü. Çok iyi aile çocuklar?n?, ekonomik özgürlü?ü yüksek, ülkeyi gelecekte yönetecek aile çocuklar?n? kirletti?ini gördüm. Bu yüzden Apo kadar tehlikeli. Yazd?klar? kitaplarla beyin y?k?yorlard?. Bunlar?n arkas?nda yabanc? servis yap?lanmas? olmasa bu kadar güçlü olamazlard?. PKK da Türk gençli?ini birbirine k?rd?rtt? bu da Türk gençli?ini zihinsel anlamda y?kt?.”

0 Yorum