gündeminiz
Image
gündem

Erdo?an??n ?saray? sevdas?

gündeminiz

Saraylar?n Cumhurba?kanl???’na ba?lanmas?n?n s?radan olmad???n? belirten Hamzaçebi: Saltanat?n bitmesiyle TBMM’ye devredilen irade geri al?n?yor. Millet iradesinden tek adam iradesine dönülüyor

 
SEBAHAT KARAKOYUN sebahatkarakoyun@birgun.net @ssenyaprak

Cumhurba?kanl??? Te?kilat?’n? düzenleyen 1 numaral? kararname ile Cumhurba?kan?’na ba?lanan kurumlar aras?nda 1933 y?l?ndan beri TBMM bünyesindeki Milli Saraylar’?n da bulunmas? dikkati çekti. Böylece yap?lan tahsisle daha önce kulland??? Dolmabahçe ve Beylerbeyi’nin de bulundu?u 11 saray ve kas?r Erdo?an’a ba?lanm?? oldu.


 
Erdo?an’?n yemin ederek göreve ba?lamas?ndan hemen önce 24 Haziran seçimleri arifesinde ç?kar?lan yetki kanuna dayan?larak düzenlenen 703 say?l? KHK ile ülkenin idari yap?s?yla ilgili köklü de?i?iklikler yap?ld?. Yemin töreninin ard?ndan yay?mlanan 1 numaral? Cumhurba?kanl??? Kararnamesi ile de ‘tek adam’ rejiminin nas?l yürütülece?i ayr?nt?land?r?ld?.

Liste uzun
Cumhurba?kan?’n?n tüm kamuyu olu?turulan dokuz kurul üzerinden yönetmesini, bakanl?klar?n bu kurullar?n belirleyece?i politikalar? uygulay?c? hale getirilmesini öngören kararname ile aralar?nda Genelkurmay Ba?kanl???, M?T ve Diyanet’in de bulundu?u baz? kurumlar da “Cumhurba?kanl???’na ba?l? kurum ve kurulu?lar” olarak tan?mland?. Bu kurumlar aras?nda 1933 y?l?ndan beri TBMM bünyesindeki Milli Saraylar’?n de yer almas? dikkati çekti.

Milli Saraylar bünyesindeki Dolmabahçe ve Beylerbeyi saraylar? ile; Y?ld?z ?ale Küçüksu Kasr?, Ihlamur Kasr?, Aynal?kavak Kasr?, Maslak Kasr?, Florya Atatürk Kö?kü ve Sosyal Tesisleri, Yalova Atatürk Kö?kü ve Beykoz Kasr?’n?n ba?l? bulundu?u Milli Saraylar bundan böyle do?rudan Cumhurba?kan?’na ba?l? olacak.

‘Millet iradesini simgeliyordu’
CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, hukuksuzluk ve keyfili?in egemen oldu?u kararnamedeki Milli Saraylar’la ilgili düzenlemenin ‘s?radan’ bir uygulama olmad???na dikkat çekti.

Milli Saraylar’?n korunmas? gereken kültür varl?klar? oldu?unu vurgulayan Hamzaçebi, ?unlar? söyledi: “Saltanat?n ve hilafetin kald?r?lmas? Cumhuriyet’in kurulmas?yla saraylar TBMM’ye ba?lanm??t?r. Bu asl?nda egemenlik anlay???ndaki dönü?üme paralel bir uygulamayd?. Tek adam iradesinden milletin iradesine geçi?i sembolize ediyordu. ?imdi yeniden saray ve kas?rlar? TBMM’den alarak cumhurba?kan?na ba?lamak millet iradesinden tek adam iradesine geri dönü?ü simgeleyen somut bir örnek asl?nda. Görünen o ki Erdo?an’?n Saray a?k? bitmiyor. ?stanbul’da iki saray? kullan?yor Ankara’da koca bir saray yapt? kendine ama bunlar yetmiyor, tüm saray ve kas?rlar? istiyor.”

0 Yorum