gündeminiz
Image
gündem

'Adnan Oktar ve ?rg?t?n? 2016'ya kadar Fethullah??lar korudu'

gündeminiz

Adnan Oktar ve örgütüne yönelik 1999 y?l?nda düzenlenen operasyonun ba??nda bulunan dönemin ?stanbul Organize Suçlar ?ube Müdürü Adil Serdar Saçan, Adnan Oktar ve örgütü hakk?nda çarp?c? bilgiler verdi. Saçan, Adnan Oktar ve örgütünü 2016 y?l?na kadar Fethullahç?lar?n korudu?unu iddia etti. Saçan, Adnan Oktar ve örgütünün Celal Adan'?n ve Meral Ak?ener'in çocuklar?na da operasyon yapt???n? söyledi.


Bar?? CAN / YURT

Adnan Oktar ve örgütüne yönelik 1999 y?l?nda düzenlenen operasyonun ba??nda bulunan dönemin ?stanbul Organize Suçlar ?ube Müdürü Adil Serdar Saçan, Adnan Oktar ve örgütün 2016 y?l?na kadar Fethullahç?lar taraf?ndan korundu?unu belirterek, "2016'dan; yani 15 Temmuz'dan sonraki süreçte de s?ra ilk bunlara geldi" dedi. 

'KÜÇÜK AMA ETK?L? B?R GRUP'

Adnan Oktar ve örgütünün kesinlikle FETÖ gibi dü?ünülmemesi gerekti?inin alt?n? çizen Saçan, "Bunlar? FETÖ gibi dü?ünmeyin, bunlar bir darbe yapma, devlet içerisinde etkinle?me yerine d??ardan bask? alt?na almaya çal???yorlard?. Bunlar?n devleti ele geçirecek bir güçleri yok. Küçük ama etkili bir grup. ?srail'deki o dincilerle ba?lant?lar? var. Bunlar bir güç oda?? olma derdindeydiler, bunun için de her ?eyi yap?yorlard?. Bunlar perde arkas?nda kal?p, siyaseti yönetmeyi isteyen tipler. Bir dönem, Tansu Çiller'e destek vermi?lerdir. Siyasilerle ilgili operasyonlar yapm??lard?. 1999 öncesi siyasilere iftiralar atm??lard?" dedi.

CELAL ADAN VE MERAL AK?ENER'?N O?LUNA OPERASYON

1999'da ve öncesinde Adnan Oktar ve örgütünün siyasilere yapt??? operasyonlar?n oldu?unu söyleyen Saçan, MHP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Celal Adan'?n o?lu ile ?Y? Parti Genel Ba?kan? Meral Ak?ener'in o?luna kar?? operasyon yap?ld???n? ifade ederek ?unlar? söyledi:

Bunlar Celal Adan'?n o?luna kar?? operasyon yapt?lar. Meral Ak?ener'in o?luna da operasyon yapt?lar. Mehmet A?ar ile cebelle?tiler o zaman. Celal Adan'?n o?luna otel ç?k???nda silah filan çektiler. Ak?ener'e de o zamanlar iftiralar att?lar. O dönem Do?ru Yol Partisi ?l Ba?kanl???'n? ele geçirmeye çal???yorlard?. 

FAT?H ALTAYLI'NIN MONTAJ FOTO?RAFLARI...

Adnan Oktar ve örgütünün medyada da operasyonlar yapt???n? belirten Saçan, "Gazetecilere de operasyonlar yapm??lard?. Mesela Fatih Altayl?'ya yapt?klar? var. Fatih Altayl?'n?n montaj foto?raflar?n? yay?nlam??lard?. Bunlarda her türlü pislik var" ifadelerini kulland?. 

'ACUN F?LAN BUNLARIN TALEBELER?'

"Medya ve siyaset dünyas?ndan sizin zaman?n?zda Adnan Oktar'?n 'talebesi' olan isimler var m?yd??" sorusuna Saçan, "Benim bildi?im Acun filan bunlar?n talebeleri..." diyerek cevap verdi.

'KASETE ÇEK?YORLAR...'

"Zenginlerin özellikle k?z çocuklar?na kancay? at?p, yak???kl? tiplerle yat?r?p, kasete çekiyorlar. Ondan sonra zaten örgütün üyesiler" diyen Saçan, Cevat Babuna'n?n da çocu?unu bu örgüte kapt?rd???n? belirterek, "Cevat Babuna, adam profesör, güçlü bir adam Allah rahmet eylesin... Ne yapacak silah? çekip üzerlerine gidecek hali yok ya... Bir yanda da çocuklar? onlar?n elinde...  Adam?n üzerine gitse belki çocu?unu kaybedecek. ?nsanlar?n kaos içerisine sokuyorlard?" dedi. 

Organize suç örgütlerinin taktiklerinin halka ?irin gözükmek oldu?unu belirten Saçan, Adnan Oktar ve örgütünün de bu takti?i kulland???n? söyleyerek ?u ifadeleri kulland?:

'ADAM BA?BAKANDI AMA ARKASINDA TÜM ?TALYAN MAFYASI VARDI'

Taktikleri bu... ?irin gözükmek... Sedat Peker de 1999 depreminde a? evi kurdurup insanlara yemek da??t?yordu. Bu organize suç örgütlerinin do?al gücüdür. Bir iyi yüzleri var, bir de geri plan? var... Berlusconi  örne?inde oldu?u gibi... Adam Ba?bakand? ama arkas?nda bütün ?talyan mafyas? vard?

0 Yorum