gündeminiz
Image
gündem

?stanbul'da orman katliam?na devam: ?mara a??ld?!

gündeminiz

?stanbul BB Üçüncü Havaliman? ile ?ile aras?nda kalan ormanl?k arazide yer alan üç köyü film platosu ve çevre düzenlemesi yap?lmak üzere imara açt?.

Üçüncü Havaliman? ile ?ile aras?nda kalan ve Karadeniz k?y?s?nda yer alan ormanl?k arazinin film platosu yap?lma üzere imara aç?ld??? bildirildi.Eyüp Belediyesi taraf?ndan yap?lan teklif, ?BB Meclisinde görü?üldü. 

Plan de?i?ikli?i teklifinin aç?klama raporunda ?öyle denildi:"?stanbul’un tan?t?m?nda potansiyel oldu?u bilinen film sektörünün, geçmi?te oldu?u gibi, gelecekte de Eyüp’te ya?at?lmas?n? amaçlayan planlama yakla??m? ile film sektörünün taleplerine cevap verebilecek ?ekilde imar planlar?na ait plan notlar?nda de?i?ikli?e gidilmi?tir."Habertürk'ten Mehmet Demirkaya'n?n haberine göre, eklenmesi istenen plan notunda ise ?öyle deniyor:"?lgili kurumlardan görü? al?nmak kayd?yla, ba?kanl?k taraf?ndan verilecek izinle film platosu yap?labilir. Kapal? stüdyo yap?lmas? halinde, planda belirlenen fonksiyona ait yap?la?ma ko?ullar? a??lamaz.
"ORMANLIK ALANA YAPILMASI SAKINCALI

Söz konusu teklifle ilgili olarak ?BB Planlama Müdürlü?ü, Meclis’e gönderdi?i de?erlendirmesinde ?öyle dedi:"Film platosu yap?labilmesine ili?kin haz?rlanan plan tadili teklifinde, film platosu kurulabilecek alanlar belirlenmedi?inden; söz konusu teklifin uygun görülmesi halinde, teklif plan notu düzenlemesi yap?lan Çiftalan, A?açl? ve Odayeri köylerine ait plan onama s?n?rlar? dahilinde kurulacak platolar?n bölgeye ilave trafik yo?unlu?u getirece?i ve platonun kurulaca?? alanlardaki mevcut i?leyi?e olumsuz etki olu?turaca?? de?erlendirilmektedir."CHP’li meclis üyesi Esin Hac?alio?lu, film platolar?n?n ormanl?k alan içinde yap?lmas?n?n sak?ncal? alaca??n? belirterek dosyan?n müdürlü?üne iade edilmesini istedi. Hac?alio?lu’nun teklifi Meclis taraf?ndan oy çoklu?uyla reddedildi.Teklif ise Meclis taraf?ndan oy çoklu?uyla kabul edildi. 
Kaynak Yeniça?: ?stanbul'da orman katliam?na devam: ?mara aç?ld?! 

0 Yorum