gündeminiz
Image
gündem

Devletin 2 numaras?n?n ar?ivinden ne ??kt?

gündeminiz

Sözcü gazetesi yazar? Necati Do?ru, bugünkü yaz?s?nda Fuat Oktay’a “Türk Telekom, kötü yönetilirken ve Türkiye soyulurken kendisi ne yapt??” sorusunu yöneltti.


Cumhurba?kan? Tayyip Erdo?an'?n yeni kabinesinde yard?mc?s? Fuat Oktay oldu. Fuat Oktay, son olarak Türk Hava Yollar? Teknik A.?. yönetim kurulu üyeli?i ve Türk Telekom A.?. yönetim kurulu ba?kan yard?mc?l??? görevlerini sürdürüyordu.

Sözcü gazetesi yazar? Necati Do?ru, bugünkü yaz?s?nda Fuat Oktay’a “Türk Telekom, kötü yönetilirken ve Türkiye soyulurken kendisi ne yapt??” sorusunu yöneltti.

Necati Do?ru, yaz?s?nda “Bizim gazete 10 sütun üzerinden tam sayfa büyük haber yapt?. Gözler görsün, kulaklar i?itsin, vicdanlar uyans?n istedi. Gazetemizin yazarlar? Emin Çöla?an, Murat Murato?lu, Emin Özgönül'ün daha önce yazd?klar? yaz?lar? da ‘belge olsun’ diye tekrar yay?nlad?. Soygun büyüktü. Milli ?irket soyulmu?tu. Soyguna Türkiye'nin bankalar?ndan al?nan çok yüksek miktarda kredi de alet edilmi?ti. Bu para da son tahlilde Türk halk?n?n bankaya yat?rd??? milli tasarrufuydu. Milli tasarruf da çald?r?lm??t?” ifadelerini kulland?.

“ISTAKOZUN ?Ç? YEN?LM?? KABU?U BIRAKILMI?TI”

“En korkunç kör! Görmek istemeyendir. En korkunç sa??r! Duymak istemeyendir. En vicdans?z! Vicdan? uyanmayand?r. Türk Telekom, en korkunç körlük, en korkunç sa??rl?k ve en büyük vicdans?zl?k kara örtüsünün alt?na al?nm??t?” diyen Necati Do?ru, Türk Telekom’un ba??na gelenleri ?öyle özetledi:

“Milli ve yerli ?irketin yüzde 55 hissesi 2005 y?l?nda; bu iktidar döneminde 6.5 milyar dolara Lübnanl? Hariri Ailesi'ne sat?lm??t?. Sat???n ad? özelle?tirmeydi.


 
 
Lübnanl? Aile, bu paray? d??ardan getirip Türk devletine ödemesi gerekirken, Türk bankalar?ndan 4.7 milyar dolar yüklü kredi istedi. Kredi verildi. Lübnanl?, Türk'ün paras?yla Türk Telekom'u ald?. Türk Telekom'un arsalar?, binalar?, stoklar?, tahsil edilmemi? alacaklar? vard?. Lübnanl?, arsalar?, binalar?, stoklar?, ne var, yok satt?, ödenmeyen faturalar? tahsil etti, telefon hizmetlerinin fiyatlar?n? art?rd?, alt yap?y? ise geli?tirmeden öyle b?rakt?. 
Y?l sonlar?nda kâr pay? da??t?m kararlar?yla kazand???n? (Türk bankalar?ndan ald??? kredi dahil) yurtd???na götürdü. Götürdü?ünün 6 milyar dolar?n çok üstünde oldu?u hesab? yap?l?yor. 9 y?l?n sonunda; ‘Bankalardan çekti?im 4.7 milyar dolar krediyi ödeyemiyorum’ deyip hisseleri b?rakt? çekip gitti. Istakozun içi yenilmi?. Kabu?u b?rak?lm??t?. Devlet ?irketi soyuldu. Türk Telekom'dan hisse senedi al?p ortak olan küçük yat?r?mc?n?n da hakk? sömürüldü.”

“TÜRK?YE SOYULURKEN KEND?S? NE YAPTI?”

Necati Do?ru, “Bütün bunlar olurken; ?irketin kötü niyetli yönetilmesini önlesin, soygun varsa durdursun, küçük pay sahibinin hakk?n? korusun diye görevlendirilmi? olan Ba??ms?z Yönetim Kurulu üyesi vard?” diyerek Fuat Oktay’a i?aret edip yaz?s?n? ?öyle sonland?rd?:

“Bu üyenin ad? Fuat Oktay'd?. Kendisi ?u anda yeni yönetimde Ba?kan Tayyip Erdo?an'?n yard?mc?s? yap?ld?. Yani 1 numaral? bürokrat. Ba?bakanl?k kald?r?ld? ama bugünün Ba?bakan? Fuat Oktay oldu.

Söylesin bize! Türk Telekom, kötü yönetilirken ve Türkiye soyulurken kendisi ne yapt?? Görevi soygunu önlemekti, sorumlu yöneticiydi.”

0 Yorum