gündeminiz
Image
gündem

Yeni kabinenin tart??mal? ?imar? i?leri

gündeminiz

Eski CHP’li ?BB Meclis Üyesi Hüseyin Sa?: ‘?BB eski ba?kan? Topba? bugüne dek Medipol’e ili?kin ne kadar plan de?i?ikli?i varsa hepsini onaylad?’ ETS’nin ise Kissebükü Adal?yal?’da yapmak istedi?i otele kar?? mücadele sürüyor. Son olarak yat?r?m sahas?ndaki sit dereceleri dü?ürülmü?.

Sibel Bahçetepe / Yusuf Özkan -cumhuriyet

Kültür ve Turizm Bakan? Mehmet Ersoy (solda) ve Sa?l?k Bakan? Fahrettin Koca (solda)

Eski CHP’li ?BB Meclis Üyesi Hüseyin Sa?, yeni kabinenin Sa?l?k Bakan? Fahrettin Koca’n?n sahibi oldu?u özel hastane zinciri Medipol’ün ba?l? oldu?u Medipolitan Sa?l?k ve E?itim A.?’ye ili?kin “Medipol grubuna ait ne kadar bina varsa tamam? ?BB’de parsel baz?nda plan de?i?ikli?i yap?larak hayata geçmi?tir. Ayn? gün ?BB’de 2 plan de?i?ikli?inin yap?ld??? bile oluyordu” dedi. Yeni Sa?l?k Bakan? Koca’n?n sahibi oldu?u Medipolitan Sa?l?k ve E?itim Hizmetleri A.?’ye ait binalara ili?kin bugüne dek pek çok imar de?i?ikli?i yap?ld?. Eski ?BB Meclis üyesi Hüseyin Sa?, “Bugün Fahrettin Koca’n?n ne kadar hastanesi, neyi varsa hepsi ?BB’de parsel baz?nda plan de?i?ikli?i yap?larak hayata geçirilmi?tir. Eski ?BB Ba?kan? Kadir Topba?, ?BB bugüne dek Medipol’e ili?kin hiçbir plan de?i?ikli?ini reddetmemi?tir. Ayn? gün iki plan de?i?ikli?inin bile yap?ld??? olmu?tur” de?erlendirmesini yapt?. ??te Koca’n?n sahibi oldu?u ?irketlere ili?kin yap?lanlardan baz?lar? ?öyle:

-Medipol Ba?c?lar Hastanesi: Türkiye’nin en büyük özelüniversite hastanesi kompleksi olarak adland?r?lan ve 2012’de aç?l??? yap?lan Ba?c?lar’daki Medipol Mega hastanesinin imar planlar?na ayk?r? ruhsatland?r?ld??? iddia edilmi?ti. O dönem CHP Ba?c?lar Meclis Üyesi olan Muzaffer Yedigöl, 1 Ekim 2012 tarihinde Meclis toplant?s?nda söz alarak “Burada kaçak bir in?aat oldu?u ortaya ç?kmaktad?r. Yap?lan kanund??? i?lemlere kar??y?z” demi?ti.

-Unkapan?’ndaki TEKEL binas? Medipol Grup’a verildi: Maliye Bakanl???, 2010 y?l?nda TEKEL’e ait Unkapan? binas?n?n 49 y?l süre ile Medipol Grup’a verildi?ini aç?klam??t?. Dönemin CHP Genel Ba?kan? Deniz Baykal, o dönem ba?bakan olan Tayyip Erdo?an’a Unkapan?’ndaki TEKEL binas?n?n 49 y?ll???na Metropol Grubu’na devredilmesini sormu? ve binan?n yanda?a pe?ke? çekildi?ini söylemi?ti. Maliye Bakanl??? da yapt??? yaz?l? aç?klamada, hazineye ait ta??nmazlar?n kamu yarar? gözetilerek e?itim, sa?l?k, kültür ve sportif faaliyetlerde kullan?lmak üzere irtifak hakk? kurulmak suretiyle bu alanlarda görev yapan kamu yarar?na çal??an derneklere, vergi muafiyeti tan?nan vak?flara, vak?flarca kurulan yüksekö?retim kurumlar?na, kanunla kurulmu? kurum ve kurulu?lar ile kamu kurumu niteli?indeki meslek kurulu?lar?na verilebildi?ini kaydetmi?ti.

 -Medipol Üniversitesi’nin yeni kampusu için Beykoz Kavac?k’taki 220 bin metrekarelik arazinin planlar? de?i?tirildi: 2010 y?l?nda ?stanbul Medipol Üniversitesi’nin yeni kampusu için Beykoz Kavac?k’taki 220 bin metrekarelik arazinin planlar? CHP’lilerin hay?r oylar?na kar??n de?i?tirilmi?ti. CHP’li ?stanbul Büyük?ehir Belediye Meclisi üyesi yüksek Mimar- Mühendis Mehmet Y?ld?z imar plan? de?i?ikli?i ile 1.5 emsal in?aat art??? ve 10 kat yap?la?ma izni verildi?ini an?msatarak “Bu kadar yüksek yo?unlukta bölgenin do?al yap?s? kal?r m?? Koruma Kurullar? buna nas?l onay verecek? Normal dönemlerde olsa, 10 y?l önce olsa bu plan için dünya aya?a kalkard?” demi?ti.

-Belediye onard?, özel üniversiteye verildi: Fatih Belediyesi’nin onar?m yapt?ktan sonra Bilgi Evi olarak kulland??? ve mülkiyeti ?stanbul Veremle Mücadele Cemiyeti’ne ait Cibali’deki eski Verem Sava? Dispanseri binas? ise geçen günlerde 10 y?ll???na Medipol Üniversitesi’ne tahsis edildi. Sa?, “Kamu paras? harcanarak onar?lan bu bina Fatih için Bilgi Evi olarak gerekli. Verem Sava? Derne?i neden kendi binas?nda sa?l?k hizmeti vermeyip özel bir üniversiteye tahsis ediyor” demi?ti. 

 

Bodrum Ersoy’u tan?yor!

Mavi yolculu?un en önemli duraklar?ndan Kissebükü Adal?yal? Koyu’nda tüm tepkilere kar??n otel yapmak isteyen ETS Tur ?irketinin sahibi Mehmet Ersoy , yeni Kültür ve Turizm Bakan? oldu. Son olarak ?irket için Adal?yal?’daki S?T derecelerinin 1’den 3’e dü?ürüldü?ü ortaya ç?kt?. Do?a katliam?na kar?? y?llard?r mücadele veren, dava açan yurtta?lar, ?imdi “temkinli iyimserlik” beklentisine girdi. Ersoy’un art?k “81 milyonun bakan?” olmas? ve yat?rd??? 5 milyon dolar?n? geri alarak, yat?r?mdan vazgeçti?ini aç?klamas? isteniyor. Dünyan?n en güzel koylar? listesinde de yer alan Adal?yal?, Kissebükü’nün giri?inde bulunuyor. Ad?n?, k?y?ya yak?n küçük bir adadan al?yor ve olumsuz hava ko?ullar?nda teknelerin s???naca?? do?al liman özelli?iyle biliniyor. Bodrum’da 3 oteli bulunan ETS, Adayal?’ya 4.’sünü yapmak için bakanl?klardan tahsis izni ve “ÇED gerekli de?ildir” karar? ald?. Bölgenin yap?la?maya aç?lmas?ndan endi?e duyanlar da, özellikle 2004 y?l?ndan itibaren davalar açt?lar, eylemler ve imza kampanyalar? düzenlediler. Yat?r?mla ilgili son birkaç y?ld?r ses seda ç?kmazken, çal??malar?n kamuoyu gündeminden uzakta sürdürüldü?ü ö?renildi.

Sit de?i?ikli?i

Bodrum Deniz Ticaret Odas? ve Bodrum Denizciler Derne?i ad?na, haz?rlanan imar planlar? ve “ÇED gerekli de?ildir!” karar?na kar?? açt?klar? davalar sürerken, bölgedeki sit derecesinin 1’den 3’e dü?ürüldü?ünü ö?rendiklerini vurgulayan Avukat Betül Sümer Cinmen, “Bu karar neye dayand?r?ld?, bilmiyorum” dedi. Buraya yap?lacak bir otelin, mavi yolculu?a a??r bir darbe vuraca??na dikkat çeken Cinmen, “Adal?yal? küçük bir koy. Do?al s???nak i?levi görüyor. Bodrum’dan Gökova yönüne giden mavi yolculuk tekneleri ilk molay? orada verir. Hava bozdu?unda s???nacak ilk yerdir. Burada b?rak?n oteli, yap?lacak iskeleler bile telafisi imkâns?z bir bozulma yarat?r” diye konu?tu. Bugüne kadar hiçbir bakanl???n ?irkete engel ç?karmad???n? vurgulayan Cinmen, ?unlar? söyledi: “Zaten ETS’nin sahibi bakanm?? gibiydi. ?imdi bakanl???n ba??na, çevreye, turizme onun gibi bakan birinin geçmi? olmas?, bizim özelimizde bütün Gökova Körfezi’ni sarsacak bir durum. Çünkü ‘nereye otel yapal?m’ dü?üncesindeler.Otel ne kadar lüks, tüketime dönük ve zengin Arap mü?teriyi a??rlayacak özelliklere sahipse, mükemmel bir yer yapt?klar?ndan emin oluyorlar. Oysa Gökova’da buna ihtiyaç yok. Buraya gelenler teknelerinden bakt?klar?nda otel de?il, do?a görmek istiyor.” Mavi Yol Giri?imi’nden Rü?tü Tezcan, sit derecelerinin son 1 ayl?k süreçte dü?ürüldü?ünü belirterek, Ersoy’un bakanl???n? “Kuzuyu kurda emanet etmi?ler. Daha önce yat?r?mc?yd? ama ?imdi 81 milyonu temsil ediyor. Sürdürülebilir turizm için bu yat?r?m?ndan vazgeçmesini umut ediyoruz” sözleriyle yorumlad?.

Bodrum Denizciler Derne?i ve Bodrum Kent Konseyi Ba?kan? Mustafa Demiröz de, öncelikle kutlad??? yeni bakana büyük bir sorumluluk ve görev dü?tü?ünü vurgulad?. Ersoy’u, 81 milyonun bakan? olarak yat?r?mdan vazgeçti?ini aç?klamaya ça??ran Demiröz, “Ersoy’un, ‘Çok da içimize sinmiyor bu güzel do?a parças?na yat?r?m yapmak. Ama 5 milyon dolar para yat?rd?k, bakanl?k geri verse vazgeçeriz’ gibi söylemleri olmu?tu. ?imdi kendisi bakan oldu. Als?n 5 milyonunu vazgeçsin. Gelecek ku?aklar?n hakk?n? gaspetmeye kimsenin hakk? yok. Art?k ETS’nin sahibi de?il tüm ülkenin bakan?” dedi

0 Yorum