gündeminiz
Image
gündem

Albayrak'?n b?rakt??? fatura: "O bor? saatli bomba!"

gündeminiz

Hazine ve Maliye Bakanl??? koltu?una oturan damat Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan? olarak yönetti?i enerji sektörünü 51 milyar dolarl?k borçla b?rakt?.

cumhuriyet.com.tr 

Cumhurba?kan?’n?n damad? Berat Albayrak’?n Hazine ve Maliye Bakan? olmas? tüm dünyada yank?lan?rken, 2015-2018 y?llar? aras?nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan? olarak yönetti?i enerji sektörünün büyük döviz borcu, TL’deki de?er kayb?yla birlikte sürdürülemez hale geldi. Türkiye’nin 31 Mart 2018 tarihi itibar?yla 325 milyar dolara ula?an özel sektör d?? borç stoku içinde önemli paya sahip olan enerji sektörü, TL’nin h?zla de?er kaybetmesiyle birlikte bankac?l?k sektöründe de riskleri art?rd?.

[Haber görseli]

Saatli bomba

51 milyar dolarl?k kredi borcu bulunan sektör için ABD merkezli ekonomi ajans? Bloomberg, “saatli bomba” benzetmesinde bulunurken, son günlerde enerji ?irketleri borç öteleme ve kredi yeniden yap?land?rma için bir bir bankalar?n kap?s?n? çalmaya ba?lad?. TL’deki erime, elektrik fiyatlar?ndaki art??tan daha h?zl? oldu?u için baz? enerji ?irketlerinin gelirleri borç ödemelerinin alt?nda kal?rken, tüm bankac?l?k kredilerinin yüzde 7’sine sahip olan sektör, bankalar? kara kara dü?ündürüyor. Elektrik Üreticileri Derne?i’nin rakamlar?na göre 2003’ten bu yana enerji sektörüne 95 milyar dolar yat?r?m yap?ld? ancak TL’nin de?er kayb? nedeniyle gelirler maliyetler kadar artm?yor ve 51 milyar dolarl?kl?k kredi borcunu ödemekte zorlan?yor. 2010’da 81 dolar olan megavat saat fiyat?, 2018 May?s sonunda 45 dolara dü?erken, Bloomberg’e konu?an TÜS?- AD Ba?ekonomisti Zümrüt ?mamo?lu, kur ?oku nedeniyle maliyetlerin artt???n? ancak enerji ?irketlerinin yasal düzenlemeler ve tavan fiyat uygulamas? nedeniyle fiyatlar? o düzeyde art?ramad???n? dile getirdi.

Yap?land?rma kuyru?u

Elektrik Üreticileri Derne?i Ba?kan? Cem A??k, elektrik ?irketlerinin her y?l yakla??k 3 milyar dolarl?k kredi geri ödemesi oldu?unu ancak sadece 500 milyon dolarl?k nakit üretebildiklerini dile getirdi ve yat?r?mc?lar?n aradaki fark? kapatmak için ya nakit aktarmak ya da yeniden yap?land?rmaya gitmek zorunda olduklar?n? söyledi. Zümrüt ?mamo?lu, yeniden yap?land?rmalar?n sorunu çözmeyece?ini sadece erteleyece?ini vurgulad?. ?u ana kadar enerji ?irketlerinin 6.1 milyar dolarl?k borcu için yap?land?rma görü?meleri yap?ld??? bas?na yans?d?. Bereket Enerji, 4 milyar dolarl?k yap?land?rma ba?vurusuyla öne ç?karken, bu rakam tüm özel sektör için en az 24 milyar dolar oldu.

0 Yorum