gündeminiz
Image
ekonomi

New York Times'?n ?rk?ten T?rk ekonomisi yorumu

gündeminiz

The New York Times gazetesinde Peter Goodman imzal? ve “Türkiye ekonomisi o kadar s?cak ki eriyebilir” ba?l?kl? bir Türkiye analizi yay?mland?.


Türkiye’nin bir finansal krize sürüklenme riskinin giderek artt???n? belirten Goodman’?n yaz?s?ndan sat?r ba?lar? ?öyle:

- Erdo?an yönetiminde Türkiye kontrolsüz ?ekilde borçlanarak büyüdü ve borç seviyesi alarm vermeye ba?lad?. Erdo?an’?n yeni ola?ansüstü yetkileriyle ekonomik gerçekli?in s?n?rlar?n? daha fazla zorlamas? bekleniyor.

Cumhurba?kan? Erdo?an konu?tu, bankalar çak?ld?!
- Erdo?an’?n ekonominin ba??na damad?n? geçirmesi, piyasalar taraf?ndan onun yak?n zamanda daha sorumlu bir yönetim tesis etmeye niyetinin olmad???n?n bir i?areti olarak de?erlendirildi.

- Hükümet, havaliman? ve Kanal ?stanbul gibi büyük altyap? projelerini finansal olarak destekliyor. Birçok firma dövizle borçland? ve TL’deki de?er kayb? ile borç yükleri artt?.

- Büyük Türk ?irketleri ?u an bankalar? kredilerini yeniden yap?land?rmak için ikna etmeye çal???yor. Belki de bu bir iflas dalgas?n?n alametidir.

0 Yorum