gündeminiz
Image
gündem

Adnan Oktar'?n grubundan ayr?lan ?zg?l'den bomba itiraf!

gündeminiz

Adnan Oktar grubundan 2017’de ayr?lan Ceylan Özgül,örgüt içinde geçmi?te ya?ad??? ve ?ahit oldu?u olaylar? anlatt?. Özgül, Adnan Oktar'?n hastal???ndan dolay? kad?nlarla cinsel ili?kiye giremedi?ini de söyledi.

Adnan Oktar'dan kaçan eski üyeler: Kand?r?ld?k
     cumhuriyet.com.tr 


Adnan Oktar ve grubuna yap?lan operasyonun ard?ndan, grupta uzun y?llar kalan ve yak?n zamanlarda ayr?lan Ceylan Özgül , ya?ad?klar?n? Posta Gazetesi'nden Alev Gürsoy Cimin'e anlatt?.

??te Özgül'ün anlatt??? deh?ete dü?üren o detaylar:

Adnan Oktar tan??t???n?zda ya??n?z kaçt??

24 ya??ndayd?m. 35 ya??ndayken de ayr?ld?m. Tam bir y?l oldu. ?stanbul Üniversitesi ?ngilizce Mütercim Tercümanl?k son s?n?f ö?rencisiydim. Bir erkek arkada??m beni Adnan Oktar’la tan??t?rd?. O ya?larda idealist bir genç k?zd?m. Dini ö?renmek istiyordum. Adnan Oktar , ‘Harun Yahya’ ismiyle kitaplar ç?kar?yordu, faaliyetler yap?yordu. “?slam ahlak?n? dünyaya tan?taca??z, Darwinizm ile mücadele edece?iz” diyordu. Kand?r?ld?m. Kand?m.

Daha sonra süreç nas?l i?ledi?

?nand?ktan sonra onlarla beraber ya?amaya ba?lad?m. Vitrin önündeki hayatlar? d??ar?dan cazip görünüyordu. Ben de dindar olmaya özeniyordum. Ne yaz?k ki dini onlar?n bana ö?retece?ine inand?m. Onlardan ö?rendi?im çok yanl?? ?eylerdi.

Ailenizin maddi durumu iyi miydi?

?yiydi. Ben hizmet etmeye gittim.

2007'DE GAZETELERDE MAN?ET OLMU?TU

Ceylan Özgül'ün 2007'de gazetelere yans?yan ilginç bir öyküsü vard?. Babas?, k?z?n? örgütten kaç?rmaya kalkarken gözalt?na al?nm?? ve "K?z?m?n beynini y?kay?p ruhunu çald?lar" diye isyan etmi?ti.

KÜÇÜK B?R KÖY G?B?...

 Ailen nas?l kar??lad??

Asla istemediler. Annemi kanserden kaybettik. 2007’de babam beni onlar?n elinden kaç?rd? ama maalesef ba??na gelmeyen kalmad?. Gözalt?na bile al?nd?. Ailemi korumak için onlara da sald?rd?m mecburen. Babama iftira bile att?m. Çok kötü günler ya?att?m hem kendime hem aileme. Lüks bir cezaevinde gibiydik.

Kaç kad?n oluyordu o evlerde?

De?i?iyordu. 20 de oluyordu, 12 de. Toplam 35-40 ki?ilik küçük bir köy gibi dü?ünün. Haremlik selaml?kt?.

 O giyim tarz?n?, a??r? makyaj ve esteti?i dinle nas?l ba?da?t?rd?n?z?

Önceleri kad?nlar uzun elbiseler giyerlerdi. Ciddi bir de?i?imden geçti örgüt. Siz en son halini görüyorsunuz.

Adnan Oktar sizinle mi ya??yordu?

Tabii, ayn? yerde ya??yorduk.

Nas?l bir ya?ant?yd??

Örgütte bir hücre sistemi vard?r, herkesin görevi farkl?d?r. Mesela ben uzun y?llar ara?t?rma yapt?m. Kitaplara, ilmi faaliyetlere, konferanslara içerik haz?rl?yordum. ?ç yüzlerini y?llar içinde yava? yava? ö?rendim. 2011’in sonunda gerçe?i tamamen anlam??t?m.

 Sizi en çok k?zd?ran, tekrar tekrar kaçma noktas?na getiren neydi?

En kötüsü devlete verilen zarard?. Devletin arkas?ndan ‘public diplomacy’ (kamu diplomasisi) ad? alt?nda askeri ve politik faaliyetler yap?l?yordu. Bunlar beni çileden ç?kard?. Bunlar?n bildirilmesi gerekiyordu. Bu yüzden Adnan Oktar’la çok kavga ettim. Ceza da ald?m.

Nas?l bir ceza?

Odaya kapat?p tüm ileti?im araçlar?na el konulurdu. Ad?m ba?? kameralar vard?. Kaçmak çok zordu. Herkes birbirini her an kontrol ediyordu. ‘Kule’ denen yerdeki ki?i kap?y? açmad??? sürece d??ar? ç?kam?yordunuz. Diyelim ki hastaland?n?z. Doktora bile üç-dört ki?iyle beraber gidebilirdiniz. Ve birinde mutlaka silah olurdu.

Kad?nlar neden hep birbirine benziyor?

Kad?nlar asl?nda birbirine benzemiyor. 80 kad?n aras?ndan seçilmi? 6-7 ki?iyi görüyorsunuz siz. Onlar birbirine benziyor. Botokslu, ful makyajl? olmalar? tamamen Adnan Oktar’?n zevki için. O görüntüyü foto?opla, filtrelerle yap?yorlard?.

O tarz giyinmekten ho?nut muydunuz?

Size sunulan? ya?amak zorunda b?rak?l?yorsunuz. Cariye, köle gibi görülüyorsunuz.

Bizim ekranda gördü?ümüz kad?nlar?n hayat? nas?ld??

Gördü?ünüz hayat bir vitrin. Yoksa hiçbir reklam almayan, kazanc? olmayan ve 10 y?ldan fazla süredir devam eden bir televizyon program? olamaz. Bu, arka planda devam eden yasad??? faaliyetleri kapatmak için yap?lan bir ?ovdu.


Bu lüks hayat?n kayna?? neydi?

Kara para aklama, doland?r?c?l?k... Ba??? ad? alt?nda milyonlar toplan?yordu. Müritlerin de paras?n? elinden al?yordu.

Varl?kl? ailelerin çocuklar?n? m? seçiyordu mürit olarak?

Öyle olan da var, olmayan da... Erkekler örgüte çok genç ya?ta geliyordu. Sonraki y?llarda iyi bir i? adam? olabiliyor ve milyonlarca dolar gelir getirebiliyordu. Bütün paray? elinden al?yordu Adnan Oktar . Kimsenin kendine ait hayat? olmuyor.

‘KOCAM’ DED???M?Z ADAMLARI SOKAKTA GÖRSEK TANIMAZDIK

Kaçt?ktan sonra ne oldu?

Ba?lant?da kald?m, çünkü bir müritle sahte olarak evlendirilmi?tim.

O nas?l oluyor?

Ailelerin dava açmas?n? s?n?rland?rmak için k?zlar oradaki müritlerle evlendirilirdi. Bu normal bir evlilik olmuyor. O insan? sadece evlendi?iniz an görüyorsunuz. “Kocam” dedi?iniz insan? sokakta görseniz tan?mazs?n?z. Sadece nikah memurunun önüne gidip “Evet” dersiniz, sonra farkl? kap?lardan ç?k?p gidersiniz. Sorduklar?nda “Müritlerimiz evliler” demek için.

Cinsel istismar ya?ad?n?z m??

Ben ya?amad?m ama ya?and???na çok ?ahit oldum. 7, 10, 16 ya??nda k?z çocuklar?n?n taciz edildi?ini duydum. Kimi çocu?u annesi getirip onlar?n ellerine veriyor. Baz?lar? para için, baz?lar? inand?klar? için...


ÇE??TL? HÜCRELER VAR...

 Örgüt içinde fuhu? var m?yd??

Bilmiyorum. Çe?itli hücreler var. O bölümlerde olanlar bunu daha iyi bilirler. Görmemi? olmam olmad??? anlam?na gelmiyor. Taciz var, tecavüz var. Küçücük k?zlar taciz ediliyor. Her türlü pisli?i yap?yorlar. Vergide de, askerlik konusunda da yolsuzluk yap?l?yor. Silah al?m? konusunda da. K?zlar? okula göndermiyor, okuldan zorla ç?kart?yorlar. Kendi hayatlar? olmas?na izin verilmiyor. Oradan ayr?lanlara iftiralar at?l?yor.

  Adnan Oktar ile cinsel birlikteli?iniz oldu mu?

Hay?r, zaten Adnan Oktar cinsel ili?kiye giremiyor. Kas?k f?t??? var.

 Oradaki hiçbir kad?nla ili?kisi yok muydu yani?

Kad?nlar? köle olarak görürdü. “Bana hizmet ederek ?slam’a hizmet ediyorsunuz” derdi. Ki?isel ili?kisi yoktur kimseyle. Cinsellik ya?ayam?yor ama farkl? metodlar uyguluyor. Ya? fark etmiyor, her k?za ayn? ?eyi yap?yor. Detaylar?n? veremeyece?im yöntemleri var.

 Korkar m?yd?n?z ondan?

Tabii korkard?m, herkes çok korkard?. Ama art?k tahammülümüz kalmam??t?. O yüzden polise gittik.

 “Kedicik deyip geçmeyin, hepsinin silah? var” dediniz.

Foto?raflar? ç?kt? zaten uzun namlulu silahlarla. Kandilli’deki arazinin etraf? silahl? ki?iler taraf?ndan korunuyordu. Çünkü çok dü?man? vard? do?al olarak.

[Haber görseli]

 ?nsanlar?n ili?kileri nas?ld??

Örgüt içinde ‘ihbar sistemi’ vard?. Adnan Oktar’?n be?enmedi?i davran??? yap?p ihbar edilen ki?i ihbar edene puan kazand?r?rd?. O yüzden herkes birbirinin gardiyan?yd?. Gerçek dostluk mümkün de?ildi orada.

 Ünlülerin ba???lar? oluyormu?, bu do?ru mu?

Hay?r, ünlüler ona gelsin diye kendisi para veriyordu.

 Kaç kez kaçt?n?z?

2007 ve 2013’te kaçm??t?m.

 O zaman neler ya?ad?n?z?

Tekrar te?ebbüs etmeyeyim diye birkaç gün çok iyi davran?ld?.

YE??L REÇETEL? ?LAÇLAR

??kence eder miydi size?

Kad?nlar? dövüyordu. Kad?nlarda dövme, saç ve ka? kaz?ma seanslar? vard?... Erkeklere yapm?yormu?.

 Kad?nlarda fiziksel olarak büyük de?i?imler oluyor muydu?

Evet, çünkü ye?il reçeteli narkotik ilaçlar, ba??ml?l?k yapan maddeler kullan?yorlar. Amaç onu sorgulaman?z? engellemek.

ESK? MÜR?T ÜM?T KURUCA ANLATTI:

Örgütün hücre sistemi vard?. ‘K?z tavlama ekibi’ 15 ki?ilikti. Ba??nda Bora Y?ld?z vard?. Pahal? k?yafetlerle, arabalarla zengin imaj? alt?nda k?zlar kand?r?l?rd?. ?? ya da evlilik vaadiyle a?a dü?ürülürdü. Yöntemlerden biri, tan???lan k?zla sevgili olup ili?ki ya?ad?ktan sonra, örgütün di?er erkek üyeleriyle ili?kiye sokulmas?yd?. Çe?itli grup seks seanslar?ndan sonra Adnan Oktar’a sunuluyordu bu k?zlar. Ya?lar?n?n hiçbir önemi yoktu. Re?it olmayan birçok k?z vard?. Bu ili?kiler kay?t alt?na al?n?p, yurtd???nda ar?ivleniyordu. Örgütten ayr?lmak istedi?inde bu görüntülerle tehdit ediliyordu. Adnan Oktar’?n 250 kadar müridi var. Sempatizan gruplar? da var, ama onlar? saym?yoruz. Onlar da her ay düzenli ‘ecrim’ denilen paray? Adnan Hoca’ya gönderiyorlar.

0 Yorum