gündeminiz
Image
ekonomi

Yabanc? ekonomistlerin g?z?nden T?rkiye: "Erdo?an'?n yeni hanedanl???..."

gündeminiz

Dünyan?n önde gelen ekonomi kanallar?ndan Bloomberg'in internet sitesinde, "Erdo?an'?n Yeni Hanedanl??? Türkiye'yi yat?r?m yap?lamaz hale getiriyor" ba?l?kl? bir makale yay?nland?...

Dünyan?n önde gelen ekonomi kanallar?ndan Bloomberg'in internet sitesinde, "Erdo?an'?n Yeni Hanedanl??? Türkiye'yi yat?r?m yap?lamaz hale getiriyor" ba?l?kl? bir makale yay?nland?.

Dünyan?n önde gelen finans ve ekonomi haber merkezlerinden Bloomberg, Cumhurba?kan? Tayyip Erdo?an'?n yeni kabinesinin Türkiye'yi yat?r?m yap?lamaz hale getirdi?ini yazd?.

Sputnik’in aktard???na göre Bloomberg'in Avrupa piyasalar? uzman?, otuz y?l bankac?l?k sektöründe çal??m?? Marcus Ashworth'un imzas?n? ta??yan analizde ?u ifadeler kullan?ld?:

— Erdo?an maalesef sözünün eri. Seçim kampanyas? s?ras?nda para politikas?n?n kontrolünü daha fazla ele alaca??na söz verdi ve bunu yapmak için hiç zaman kaybetmedi. Türkiye’nin güvenlik a??ndaki son ba?lar? da kopar?p att? ve milletini tümüyle yat?r?m yap?lamaz bir hale getirdi.

??M?EK VE A?BAL'IN KAB?NE DI?I KALMASI

- Ba?bakan Yard?mc?s? Mehmet ?im?ek ve Maliye Bakan? Naci Agbal'?n ikisi de görevden ayr?ld?. Küresel yat?r?mc?lar?n görmek istedikleri türden, salim finansal yönetim ve standart ekonomik ilkeleri benimsemi? yetkililerdi. Erdo?an ülke üzerindeki hakimiyetini art?r?rken yat?r?mc?lar?n gerginli?ini yat??t?rmak için çok ?ey yapt?lar. Art?k bu rolü yerine getirecek kimse kalmam?? gibi görünüyor.


 
 Hayal etti?iniz ya?am
Bodrum’da tam hayal etti?iniz ya?am için özel fiyat ve ödeme avantajlar?n? kaç?rmay?n.
Hayal etti?iniz ya?am
 Futbolun Süperlerini Seç!
Sen de hemen oyunu kullan, kendi süperini seç, Digiturk’ün sana özel f?rsat?n? kaç?rma!
Futbolun Süperlerini Seç!
 Hayal Gibi Hayat
Pe?in ve kredili al?mlarda %20 indirim veya 0 pe?inat, 0,98’den ba?layan vade fark?
Hayal Gibi Hayat
 En ??k gömlekler burada!
En ??k gömlekler 10 TL'den ba?layan fiyatlarla!
En ??k gömlekler burada!
— Cumhurba?kan?, pazartesi günü yapt??? aç?klamada, damad? olan Berat Albayrak'?n yeni birle?tirilmi? hazine ve maliye bakanl???n? yürütece?ini söyledi. Bu, mali konularda sa?duyu ve sorumlulu?un hüküm sürece?ine dair tüm umutlar? tüketiyor. Erdo?an ayr?ca kendisine merkez bankas? yöneticisini belirleme yetkisini, ve böylelikle yüksek faiz oranlar?n?n daha h?zl? bir enflasyona yol açt???na dair al???lm???n d???ndaki görü?lerini sa?lamla?t?rma imkan?n? tan?d?.

'SADECE Z?YADES?YLE CESUR OLANLAR OYNAR'

- Piyasalar?n sal? günkü ac? verici reaksiyonu muhtemelen sadece bir ba?lang?ç. Liran?n Dolar kar??s?nda zay?flamas?yla, 10 y?ll?k getiri yüzde 17'nin üzerine ç?kt?, kredi temerrüt takaslar? artt? ve stoklar dü?tü. Bankac?l?k sektörü yüzde 3.7'lik dü?ü?le ba?? çekti. Kredi derecelendirme ?irketlerinin yeni politik gerçekleri olumsuz bulmamas? ve Türkiye'nin notlar?n? daha da çöpe çevirmemesi zor. Yat?r?mc?lar için en iyi rota neredeyse kesinlikle uzak kalmak. Para biriminin de?erini sabitleyecek hiçbir ?ey yok. K?sa vadede de iyi bir hedef de?il. Lira borçlan?p daha sonra daha ucuza sat?n almak, en az?ndan yüzde 17.75 gibi inan?lmaz yüksek bir orana mal olacakt?r. Bu oyunu sadece ziyadesiyle cesur olanlar oynar.

'DOLARIN 5 TL OLMASI NORMAL GÖRÜLÜYOR'

- Bu bir tedavül krizi mi? Bu onu nas?l tan?mlad???n?za ba?l?. Çok az likidite var ve 5 liral?k dolar/TL kuru yeni normal görünüyor. Dar bir piyasada bu türden bir temel kayma kesinlikle kriz kokuyor, özellikle ?u anda sadece resmi bir müdahalenin yat?r?mc?lar?n korkular?n? yat??t?rabilece?i dü?ünüldü?ünde.

— Bunun yak?nda olaca??n? görmek zor. Yat?r?mc?lar?n güvence için bakabilece?i normal geli?meler umutsuz görünmekte. Herhangi bir bütçe duyurusu büyük olas?l?kla Albayrak'?n iktidardaki AKP'nin daha az deste?e sahip oldu?u büyük ?ehirler gibi seçimlere duyarl? bölgelerdeki harcamalar? art?rmak için kesenin a?z?n? açmas?n? içerecektir. 24 Temmuz’daki bir sonraki merkez bankas? toplant?s?, oranlar? art?rarak fiyat art??lar?n? dizginlemek için bir f?rsat. Erdo?an'?n herhangi bir art??? onaylad???n? görmek zor ve kesinti talebi de olas?. Enflasyon haziran ay?nda yüzde 15,4'e yükseldi, hükümet politikalar? ve daha zay?f para birimi bunu daha da art?racak gibi.

'TÜRK?YE'N?N BÜYÜK CAR? AÇI?I, ÜLKEY? DOLAR'A BA?IMLI HALE GET?RD?'

- Cumhurba?kan? hâla i?leri tersine çevirmeye karar verebilir. Nisan ay?ndan bu yana 500 baz puanl?k faiz art?r?m?na izin vermi?ti. Bu durum, Türkiye’nin büyük cari aç??? ülkeyi Dolar fonuna ba??ml? hale getirmi?ken de?er kaybeden liran?n etkilerine kar?? duyars?z olmad???n? gösteriyor. Ancak para politikas? konusundaki saçma görü?lerine ve taraf?n? belli etti?ine göre, bu pek de mümkün görünmüyor.

'TÜRK?YE'N?N KADER? TAMAMEN ERDO?AN'IN EL?NDE, YATIRIMCILARI END??ELEND?REN DE BU'

— En zay?f halka bankac?l?k sistemi. Borç verenler, k?sa vadeli ucuz Dolar ve euro finansman?na dadanm??t?, bu da yükselen oranlara büyük ölçüde ba????kt?. Alacakl?lar?n ço?u Bat? Avrupa bankalar? ve ciddi ?ekilde geri çekildiklerine dair herhangi bir i?aret, Türk finans kurumlar?n?n istikrar? hakk?nda sorular do?uracakt?r. Bu türden bir de?i?im, büyük Türk ?irketleri kesinlikle etkileyecek, zira birço?u gelecek y?l gibi büyük k?sm? Dolar cinsinden büyük borçlar ödeyecek. Türkiye'nin kaderi tamamen Erdo?an'?n elinde. Yat?r?mc?lar? endi?elendiren de bu.

Odatv.com

0 Yorum