gündeminiz
Image
gündem

??p??lerin e?cinsel ili?kisi AKP'li belediyeyi kar??t?rd?

gündeminiz

AKP'li Ka??thane Belediyesi, 3 çöp kamyonu ?oförünü, beraberlerinde çal??an çöp toplay?c?s? i?çi ile ili?kiye girdikleri gerekçesi ile i?ten ç?kard?...


AKP’li Kâ??thane Belediyesi, ilçede çöp toplama i?i yapan 4 i?çinin kar??t??? e?cinsel ili?ki ile çalkalan?yor. Belediye, 3 çöp kamyonu ?oförünü, beraberlerinde çal??an çöp toplay?c?s? i?çi ile ili?kiye girdikleri gerekçesi ile i?ten ç?kard?. Tazminats?z ç?kar?lan i?çilerden ikisi i?e iade davas? açt?. Belediyeden yap?lan aç?klamada ise “?nfial duydu?umuz bir konu; taviz vermemiz mümkün de?ildir” denildi

Hürriyet’ten Dinçer Gökçe’nin ula?t??? dava dosyas?, savunma tutanaklar?, fesih kararlar? ve tan?k anlat?mlar?na göre ilginç olaylar dizisi ?u ?ekilde geli?ti:

?. D. (50), A. A. (47), R. S. (42) belediyeye ba?l? ?irkette çöp kamyonu ?oförü olarak çal???yordu. Üçü de evli ve çocuk sahibi olan ?oförlerden ?. D. ayn? zamanda torun sahibi. Belediyede ortalama 10 y?la yak?nd?r çal??an üç isim ile ilgili çöp toplay?c?s? i?çi M. ?.’nin (27) anlatt?klar? ve verdi?i ifade, ya?an?lanlar? gün yüzüne ç?kard?.

ÇALI?TI?I EK?P DE????NCE ANLATTI

M.?., ?. D.’nin ?oförlü?ünü yapt??? kamyonda çöp toplay?c?l??? yap?yordu. ??le ilgili ikili aras?nda ç?kan bir tart??ma sonras?, D.’nin talebiyle ?.’nin çal??t??? ekip de?i?tirildi. Ba?ka bir çöp kamyonunda çal??maya ba?layan ?., bir süre sonra yeni ekip arkada??na, daha önce ya?ad?klar?n? anlatt?. Daha önce birlikte çal??t??? ?. D. ile cinsel ili?ki ya?ad???n? anlatan ?., ya?ad?klar?na di?er ?oförler A. A. ve R. S.’nin de tan?k oldu?unu anlatt?. ?.’nin konu?tu?u i?çi konuyu beraber çal??t??? kamyon ?oförüne anlatt?. Bu ?oför de zaman geçirmeden ba?l? bulunduklar? ?efe durumu bildirerek, M. ?. ile çal??mak istemediklerini söyledi.

SAVUNMALARI ALINDI

Konu bir süre sonra belediye yetkililerine iletildi. M. ?. ya?ad?klar?n? bu kez belediyede ilgili yöneticiye anlatt?. Tutulan tutanak sonras? 3 ?oför önce aç??a al?nd?. Bu süreçte belediyede iç soru?turma derinle?tirildi. Suçlanan üç ismin de savunmalar? tek tek al?nd?. R. S., savunmas?nda, M.?. ile 2 y?l birlikte çal??t?klar?n? belirterek ?unlar? kaydetti: “Ben bu arkada??m?z?n herhangi bir ?eyini görmedim. Bir gün ?. D. bana, iki bira içelim mi diye sordu. Ben de ‘tamam’ dedim. Yolda giderken M.’yi gördü. Ben ‘alma’ dediysem de araca ald?. 2’?er tane bira ald?k içtik. ?. D. beni eve b?rakt?; M. ile birlikte gitti.”

“NE OLDUYSA ONDAN SONRA OLDU...”

?. D. ise savunma dilekçesinde “Bir gün sabah i?ten ç?kt?k. R., M.’yi alma dedi. M. ‘ben de gelece?im’ dedi. Onu da ald?k gidip 3’er tane bira ald?k. AKOM’un oraya gittik. ?ki tane bira içtikten sonra ben ufak su dökmeye gittim. M., benim pe?imden geldi ve bana bakt?. Ben de, ‘ne bak?yorsun’ dedim” diyerek, M. ?.’nin orada kendisi ile cinsel ili?ki teklifinde bulundu?unu, kendisinin ise k?zd???n? öne sürdü. ?.D. dilekçesinin devam?nda “Oradan tekrar arabaya bindik. Birer tane biram?z vard?. Onu da içtikten sonra R.’yi evine b?rakt?k. Ondan sonra biz iki?er tane daha bira daha ald?k. Ve ne olduysa ondan sonra oldu” dedi.

?K?S? ARASINDA YA?ANDI

?ki çocuk babas? A. A ise, Hürriyet’e yapt??? aç?klamada olay ile hiçbir ilgisinin olmad???n? iddia etti. A. “Ne ya?and?ysa ?. ve M. aras?nda ya?and?. Sonunda biz ma?dur olduk. 14 y?ld?r çal???yordum. Olay? en son duyan ki?i bendim” ?eklinde konu?tu.

??E ?ADE DAVASI AÇTILAR

Belediye yönetimi yürütülen iç soru?turma sonras?, ?oförler ?. D., A. A. ve R. S. tazminats?z olarak i?ten ç?kar?ld?. Fesih bildiriminde, i?ten ç?karmaya gerekçe olarak, i? kanununda yer alan “Ahlak ve iyi niyet kurallar?na uymayan haller…” maddesi gerekçe gösterildi. Çöp i?çisi M. ?.’nin ise i?ine devam etti?i ö?renildi. Belediyeden bir kaynak “M. ?. bu olay?n ma?duru. Bu nedenle i?ten ç?kar?lmad?” dedi.

??ten ç?kar?lan A. A. ve R. S., geçen ay i?e iade davas? açt?. Dava dilekçesinde, i?ten ç?karman?n haks?z gerekçeye dayand?r?ld??? savunuldu.

?NF?AL DUYDUK

Konu ile ilgili Kâ??thane Belediyesi’nden Hürriyet’e yap?lan yaz?l? aç?klamada ise “Konu, ö?rendi?imizde bizim de infial duydu?umuz bir konudur” denilerek ?unlar kaydedildi:

"Söz konusu olay, bölgemiz d???nda gerçekle?mi?. Belediyemiz dâhilinde gerçekle?mi? bir olay de?il. Ayn? zamanda mesai saatleri içinde de gerçekle?en bir olay de?il. Gerçekle?ti?i söylenen bu uygunsuz olayda ismi geçenler, belediye temizlik hizmetlerinde ta?eron olarak çal??an isimlerdir. Belediyemiz ile ilgileri sadece bundan ibaret. Olay, taraf?m?zdan ö?renildi?inde, vakit kaybetmeksizin yap?lan bir iç soru?turma ile gere?i yap?lm?? ve hemen ilgili ki?iler i?ten ç?kar?lm??t?r. Böylesi bir olaya hiçbir ko?ulda taviz vermemiz mümkün de?ildir.”

UZLA?MA GÖRÜ?MELER?NDE SONUÇ ÇIKMADI

Davac? kamyon ?oförlerinden A. A. ve R. S’nin avukatlar? Mehmet Benan Ülgen ve Mine Begüm I??k ise, yarg?lamas? devam eden konu ile ilgili ayr?nt?l? aç?klama yapamayacaklar?n? belirterek “Biz dava öncesi daval? tarafla müvekkillerimi ad?na gerekli uzla?ma görü?melerini yapt?k. Müvekkillerin söz konusu olayla ilgili herhangi bir dâhillerinin olmad???n? bildirdik. Ancak olumlu yan?t alamad?k. Bu nedenle olay yarg?ya ta??nd?” aç?klamas? yapt?.

Odatv.com

0 Yorum