gündeminiz
Image
medya yazarları

Orhan U?URO?LU: Meclis art?k yan gelip yatma yeri mi"..

gündeminiz

Dünya hiç bu denli güçlü KHK bombalar? görmedi?"Demokratik Parlamenter Rejim" y?k?ld?.KHK bombalar?n?n üretim tarihi 16 Nisan, kullan?ma giri? tarihi ise 24 Haziran.Son kullanma tarihi ise belli de?il.Devlet kurumlar? KHK bombard?man? ile yok edilmeye ba?land?.

16 Nisan Anayasa Referandumu öncesi defalarca KHK bombalar?na dikkat çeken yaz?lar yazd???mdan vicdan?m rahat.Bürokrasi kökenli CHP Ankara Milletvekili Bülent Ku?o?lu -ki Allah var- o da ç?kt??? her televizyon, radyo canl? yay?n?nda, gazetelere verdi?i demeçlerde, bas?n toplant?lar?nda ve kö?e yaz?lar?nda uyard? da uyard?.

CHP'nin bile bu uyar?lar? dikkate almad???n?n tan???y?m.Türkiye Barolar Birli?i Ba?kan? Prof. Dr. Metin Feyzio?lu 16 Nisan öncesi Türkiye'yi ad?m ad?m gezdi, medyaya ç?kt? anlatt? da anlatt?.

Milletin 16 Nisan'da anlamad???n? 24 Haziran'da hiç anlamad??? da ortaya ç?kt?.Yeni Ba?kanl?k rejiminde Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an çal???yor, KHK bombalar? devlet kurumlar?nda pe?i s?ra patl?yor.

Millî ?ttifak da??ld?, CHP kendi iç çeki?melerine döndü, ?Y? Parti, Saadet ve Demokrat Parti suskun, sessiz.?ktidar yanda?? MHP nerede diye merak ederseniz söyleyeyim; zafer sarho?lu?u içinde izleyici.Örne?in Devlet Tiyatrolar? KHK ile bombaland?, tamamen kapat?ld?.Eee siyaset tiyatrosu varken devlet tiyatrosu ne ki?

Muhalefet partilerinin sözcüleri ortal??a ç?k?p verip veri?tirecekler ki yaz?m? bitirene kadar henüz hiçbir parti temsilcisinden aç?klama görmedim.Meclis art?k yan gelip yatma yeri midir?Bence art?k öyledir.

?imdi ben Meclis'teki siyasi partilerin yönetimlerine hat?rlatay?m ki yeni anayasaya göre, Ba?kan'?n KHK'lar?n? Meclis'te ayn? konuda yasa ç?kartarak iptal edebilirler.

Diyelim ki bu KHK'lar? iptal etmek için muhalefet partileri ak?l eder (ki hiç sanmam) yasa teklifi haz?rlar ve Meclis Ba?kanl???'na verirlerse ne olur?

AKP'nin oyu yeter mi? 
Yetmez.
MHP deste?ine ihtiyaç duyar.

Örne?in Devlet Tiyatrolar?'n?n KHK bombas? ile yok edilmesi konusunda Meclis'e kapat?lmamas? konusunda bir yasa teklifi verilirse MHP ne yapacak?

Devlet Tiyatrosu y?k?l?yorsa Devlet Bey Meclis'te seyir mi edecek?

Millî Güvenlik Kurulu, KHK bombas? ile yok edildi ya Devlet Bey alk??l?yor mu?

Devlet y?k?l?yor, Devlet seyrediyor...
Bir bomba da Adnan Hoca'ya dü?tü ama bu KHK de?il. 

Ne hocas? oldu?u belli olmayan kediciklerin(!) ?eyhi için 16 y?l neden beklendi ki?

Ey 596 milletvekili yan gelip yat?n, keyfinize bak?n. (4 vekil istifa edip bakan oldu ya!..)Kap?n?z? çal?p hizmet isteyen seçmenlerinize, Saray'a giden yollar ile toplu ta??ma haritalar?n? vererek do?ru adrese yönlendirin... 
Kaynak Yeniça?: Meclis art?k yan gelip yatma yeri mi?.. - Orhan U?URO?LU 

0 Yorum