gündeminiz
Image
gündem

Avukat Dr. Ba?ar Yalt?: Padi?ah'?n bile bu derecede yetkisi yoktur

gündeminiz

Avukat Dr. Ba?ar Yalt?, TELE1 ekranlar?nda gazeteci Mehmet Ali Güller'in 'Analiz' program?na konuk oldu. Yalt?, kurduklar? 'Avukat Hareketi'ni anlat?rken 24 Haziran sonras? de?i?en sisteme dair de?erlendirmelerde bulundu.

 
TELE1 ekranlar?nda yay?mlanan Mehmet Ali Güller'în sundu?u 'Analiz' program?na kat?ld?.

'Avukat Hareketi' hakk?nda bilgi veren Avukat Yalt?, "Ço?unlu?u avukattan olu?an bir arkada? grubu olarak Türkiye'de olup biteni de?erlendirip ve nas?l mücadele edilir diye çal??maya ba?lad?k. Türkiye'nin içinde bulundu?u ko?ullarda barolar sessiz ya da tepkisini bildirilerle gösteriyor. O al??kanl?klarbizi duyars?zla?t?r?yor. Türkiye'de koskoca rejim de?i?mesine ra?men hiçbir ?ey olmam?? gibi davran?l?yor. Hukukun, yarg?n?n, ülkenintemel sorunlar?n? de?erlendiren mücadeleci anlay??? barolara ta??mak istiyoruz. Önümüzde baro seçimleri var. Özledi?imiz Türkiye için mücadele verece?iz" dedi.

Yalt? ?öyle devam etti:

'TÜRK?YE ARTIK CUMHUR?YET DE??L'

"Halen 2. maddeye göre Türkiye demokratik laik hukuk devletidir. Ama tablo hiçte öyle de?ildir. Türkiye'nin demokratik,laik ve hukuk devletinden ç?kt???n? 12 Eylül'ü ba?lang?ç kabul edelim. Ama tam 30 y?l sonra 12 Eylül 2010'da yap?lan anayasal darbe diyebilece?imiz askeri darbeyi tamamlayan bir fonksiyon gördü. O zaman iktidarla FETÖ aras?nda su s?zm?yordu. Gülen, 'ölüleri bile diriltin evet oyu verin' demi?ti. O anayasa de?i?kli?inin as?l amac? yarg?n?n tahakküm alt?na al?nmas?yd?. Nitekim Yarg?tay, Dan??tay, Anayasa Mahkmesi gibi kurumlar?n yap?s? de?i?ti. 2016 darbesiyle beraber bunun ne kadar yanl?? oldu?unu görmü? oldular. Türkiye'de yarg?, hukuku,adaleti,insan haklar?n? gerçekle?tirmek için de?il as?l amac? siyasal iktidar?n as?lamac?na ula?mak için me?rula?t?rma arac? olarak görülmeye ba?land?. Türkiye'de hukuk devletinin varl???ndan bahsedemeyiz.Türkiye bir Cumhuriyet'ti art?k de?ildir. Çünkü, cumhuriyet demek kamu öncelikli bak?? aç?s?na sahip olmak demek. 2 laik olmak dmeek. 3. demokratik bir sistem, hukukun üstünlü?ü ve yurtta?l?k kavram? demek. Cumhuriyet kamucudur böyle bir özellik ta??m?yorsa cumhuriyet de?ildir. Cumhuriyet denilince oligar?ik,islami cumhuriyet akla gelebiliyor. Cumhuriyeti cumhuriyet yapan demokratiklik, hukukun üstünlü?ünün var olmas?d?r. Seçimlerin yap?l?yor olmas? de?il sadece yoksa Türkiye'de de yap?l?yor.

'TEKN?SYENLE?M?? B?R MECL?S'

Hukuk devletinin en ilkel ?ekli kanun devletidir. Teknisyenle?mi? bir meclis var. Hükümet taraf?ndan haz?rlanan kanun teklifleri Meclis'te el kald?r?larak ç?kart?l?yor. Her ne kadar anayasa'da meclis korundu ifadeleri yer alsa da bana sorarsan?z meclis yok hükmündedir. Cumhurba?kan? kanunlara ihtiyaç duymadan yönetebilecektir. Örne?in; Askeri ?ura kanunu lav edilmi?tir. Bu cumhurba?kan?na kanun olmayan alanlarda kararname ç?kartma hakk?na sahip. Bunlar?n ya?anmarak görünmesi zmaan alacak ama Türkiye'deki cehaletin ne kadar yayg?n oldu?unu hatta ayd?n dedi?imiz insanlar aras?nda da .

'O KADAR ÇOK YETK?S? VAR K? ?MZA ATMAYA ZAMAN BULAMAYACAK'

ABD'de ba?kanl?k sistemi var ama kuvvetler ayr?l??? var kongre var. Yürütme yetkisi olan ba?kan?n üzerinde gözlem gücü var. Türkiye'de ne ku? ne deve diyebilece?iniz otoriter bir yönetim geldi.  Türkiye'de muhalefet yoktur bir önemi de kalmam??t?r. Bütün yetkiler Cumhurba?kan?'nda toplanm??t?r. O ne derse ferman odur. Padi?ah?n bile bu derecede yetkisi yoktu. Kanun Hükmünde Kararnameler yay?mlanmaya ba?land? yine rakamlar verdiler 1 numaral? kararnameyi inceledim oraya bakt???n?z zaman her ?ey cumhurba?kan? elindedir, bakanlar?nda hiçbir anlam? yoktur.

Yasama devre d???d?r ihtiyaç yoktur daha do?rusu. 703 say?l? kararname ile yetki kanuna dayanarak, bakanlar kuruluna yetki verdiler KHK ç?kartma yetkisiyle. Bunlardan en önemlisi 703 numaral?yd?. Bununla birlikte birçok de?i?iklikler yap?ld?. Bunlardan en önemlisi ?imdi 4 y?ll?k üniversite mezunu olan herkes idari yarg? hakimi olabilir dediler. Devlete,belediyeye kar?? açaca??n?z bütün davalar idari yarg?da görülüyor. Hukuk nosyonu görmemi?, huk?ktan anlamayan birisinin yarg?ç olmas? son derece yanl??t?r. Yarg?c? memur gibi gördükleri için veteriner olmu? ya da 4 y?ll?k üniversite mezunu olmu? fark etmiyor.

''RASTGELE DOSYA SEÇ?YORLAR'

Geçenlerde biri anlatt?, ?stinaf Mahkemeleri kuruldu dosyalar y???lm?? orada geliyor 10 tane dosya seçiyor reddine reddine diye yaz?yor yarg?ç.Yarg? bu durumda. Hakimler, savc?lar liyats?z bir durumda korkan, güce tapan bir hakim,yarg?ç profili ortaya ç?kt?.  Üniversilerde de e?itim yok. Hukuk fakültelerini inceledi?iniz zaman geldi?imiz nokta hakim ve savc?lar nedeniyle hakkaniyet üretemeyen bir durumla kar?? kar??yay?z.

1 NUMARALI BA?KANLIK KARARNAMES?

Bütün yetkiler Cumhurba?kan?'nda toplanm?? durumda. Cumhurba?kan? burada 9 tane kurum olu?turdu. O kurumlar?n üretece?i politikalarla bakanl?klar hareket edecek. Orada belirlenecek politakalar? bakanlar uygulayacak. 4 tane de ofis kuruyorlar ayr?ca. Bir süre sonra belki tasfiye de edilecek. Genelkurmay ba?kanl???n? nas?l milli savunma bakanl??? yap?ld???n? gördük. ABD'de kurallar, kurumlar var ama onlar?n ba?l? oldu?u kurallar uygulamada da var. Türkiye'de kural? koyanda,uygulayanda, kald?ran da ayn? ki?i. Genelkurmay ba?kanl???n? milli savunma bakanl???na ba?layabiliriz dedi. Otursa bunu yazsa kar??s?nda duracak hiç kimse yok. Cumhuriyetin temeli kültür, modernitedir,ayd?nlanmad?r, Ona göre bir e?itim sistemi geli?tirilmi?tir. Opera, bale, köy enstitüleri gibi.

'ALANLARDAN MUHALEFET'

Türkiye'de art?k alanlardan muhalefet yap?lacak. Türkiye'de siyasi partiler muhalefet edemez durumdad?r art?k. Her?ey siyasi iktidar?n kontrolün alt?na geçmi?tir. Meslek örgütleri, sendikalar yani toplumun örgütlü kesiminin önemi art?yor."

0 Yorum