gündeminiz
Image
gündem

T?rkiye'nin yeni y?netim ?eklinde onlar da var: "Poiltb?ro"lar kuruluyor

gündeminiz

Saray’da çal??acak 9 kurul, devlet politikas? belirleyecek, bakanl?klar ise sadece uygulayacak. Kurullar Polit Büro görevini üstlenecek.

Cumhurba?kanl??? Te?kilat?’n? düzenleyen 1 Numaral? Cumhurba?kanl??? Kararnamesi dün Resmi Gazete’de yay?mland?. Cumhurba?kan? tüm kamuyu 9 kurul üzerinden yönetecek. Olu?turulan 9 politika geli?tirme kurulu, Saray’?n kamu üzerindeki gözü olacak.

Cumhuriyet’ten Sinan Tartano?lu’nun haberine göre; Kurullar bakanl?klar için politika geli?tirecek, bakanl?klar?n uygulamalar?n? Cumhurba?kan?’na rapor edecek. En az 3 üyeden olu?an 9 kurulda Cumhurba?kan? taraf?ndan atanacak en az 27 ki?i, 16 bakanl?k için politika geli?tirecek, geli?tirdi?i politikan?n uygulanmas?n? Cumhurba?kan? ad?na denetleyecek. Ofisler ise bu politikalar?n geli?tirilmesine ve uygulanmas?na yard?mc? olacak.

Yani siyaseti ?ekillendirecek 27 ki?ilik bir polit büro kurulacak.

HER ?EY CUMHURBA?KANINA BA?LI

Genelkurmay Ba?kanl???, M?T, Diyanet ??leri Ba?kanl??? gibi çok önemli kurumlar, bürokrasinin içinde “Cumhurba?kanl???’na ba?l? kurum ve kurulu?” olarak tan?mlanacak. Hem en yüksek devlet memuru olan Cumhurba?kanl??? ?dari ??ler Ba?kan?, hem politika kurullar?; hem kurullar?n geli?tirdi?i politikalara uygun hizmet üreten bakanlar, hem ofisler, hem de “ba?l?” kurumlar sadece Cumhurba?kan?’na kar?? sorumlu olacak. Saray te?kilat?nda ?dari ??ler Ba?kan? ve bakandan sonra gelen bakan yard?mc?lar? ise, sadece Cumhurba?kan?’na kar?? sorumlu olan bakana kar?? sorumlu olacak.

?DAR? ??LER BA?KANI
Yeni sistemin ilk kararnamesine göre sadece tek adama ba?l? yönetim sisteminin ayr?nt?lar? ?öyle:

En yüksek memur Erdo?an’a sorumlu: Cumhurba?kanl??? Genel Sekterli?i’nin yerine, ?dari ??ler Ba?kanl??? kuruldu. ?dari ??ler Ba?kan?, Cumhurba?kan?’n?n TBMM ile olan koordinasyonunu sa?layacak, bakanl?klar ile kamu kurum ve kurulu?lar?nca yap?lacak mevzuata ili?kin haz?rlama usul ve esaslar?n? belirleyecek. Resmi Gazete’nin yay?mlanmas? i?lemlerini art?k Ba?bakanl?k de?il Cumhurba?kanl??? ?dari ??ler Ba?kanl??? yürütecek. ?dari ??ler Ba?kan?; iç güvenlik, d?? güvenlik ve terörle mücadele konusunda koordinasyonu da sa?layacak. Cumhurba?kanl???’n?n bütün birimlerini, i?lemlerini ve hesaplar?n? ?dari ??ler Ba?kanl??? denetleyecek. En yüksek devlet memuru olan ?dari ??ler Ba?kan? bir tek Cumhurba?kan?’na kar?? sorumlu olacak.

Vekil dokunulmazl??? Saray’dan geçiyor: Milletvekillerinin dokunulmazl?klar?n?n kald?r?lmas?na ait i?lemler yapma görevi de Ba?bakanl?k’tan al?narak Cumhurba?kanl??? ?dari ??ler Ba?kanl???’na devredildi.

Fi?ler Saray’da: Devletin sevk ve idaresinde görevli üst kademe yöneticiler hakk?nda bilgi toplamak, sicil özetlerini ve biyografilerini toplamak ?dari ??ler Ba?kanl???’na ba?l? Personel ve Prensipler Genel Müdürlü?ü’nün görev alan?na girecek.

 

GEÇ?C? PERSONELLER

Saray’?n geçici görevlileri: Kamu kurum ve kurulu?lar?nda, kamu bankalar?nda çal??anlar; adli ve idari yarg? mensuplar?, hakim ve savc?lar üç y?l süreyle Saray’da görevlendirilebilecek. Cumhurba?kan?, üniversite ö?retim elemanlar?n? Saray’?nda görevlendirebilecek. Saray; doktor, mühendis, mimar, sa?l?k ve teknik personeli haftan?n belli günleri veya günün belli saatlerinde k?smi zamanl? olarak çal??t?rabilecek.

Yard?mc? say?s?n?n ucu aç?k: Erdo?an, Cumhurba?kan? Yard?mc?l??? makam?n? ilk etapta bir ki?i ile s?n?rl? tuttu. Ancak kararnamede bu makam “Cumhurba?kanl??? Yard?mc?lar?” olarak tan?mland?. Bu da yard?mc? say?s?n?n artabilece?i ?eklinde yorumland?. Cumhurba?kan?’na Cumhurba?kan? Yard?mc?s? vekalet edecek. Cumhurba?kan? Yard?mc?lar?’n?n da ayr?ca özel kalem müdürleri olacak.

SARAY’DAK? POL?T BÜRO

Saray’?n kamudaki gözleri: Saray’da “Bilim, Teknoloji ve Yenilik”, “E?itim ve Ö?retim”, “Ekonomi”, “Güvenlik ve D??politikalar”, “Hukuk”, “Kültür ve Sanat”, “Sa?l?k ve G?da”, “Sosyal Politikalar” ve “Yerel Yönetim” alanlar?nda 9 politika kurulu olu?turuldu. Cumhurba?kan?, tüm bu kurullar?n ba?kan? oldu.

Kurullar en az 3 üyeden olu?acak. Kurul üyeleri Cumhurba?kan? taraf?ndan atanacak. Kurullar, Cumhurba?kan? için politika önerileri geli?tirecek, kamu kurum ve kurulu?lar?na da görü? bildirecek. Bakanl?klar?n uygulamalar?n? Cumhurba?kan?’na bu kurullar rapor edecek. Bakanlar, kurum ve kurulu?lar?n üst yöneticileri ile ilgili politika kurulunun ba?kan vekili koordinasyon toplant?s? düzenleyecebilecek. Toplant?da al?nan kararlar Cumhurba?kan?’na sunulacak.

Bilgi, belge kurullarda: Kurullar, do?rudan Cumhurba?kan? ile çal??acak, Cumhurba?kan?’n?n talimatlar?n? yerine getirecek. Kurullar, her türlü bilgi ve belgeyi, bakanl?klar ve kamu kurum ve kurulu?lar?ndan talep edebilecek. Kurulda, üyelerin d???nda s?n?rs?z personel çal??t?r?labilecek. Kurul üyelerine ek ödemeler yap?labilecek.

Bölgesel sorunlara çözüm kurulu: Do?rudan Cumhurba?kan?’na ba?l? kurullardan biri olan Güvenlik ve D?? Politikalar Kurulu; bölgesel sorunlara çözüm önerileri geli?tirecek, s?n?rlar?n yasad??? faaliyetlere kar?? korunmas?, güvenli?in sa?lanmas?, s?n?r yönetimine ili?kin güvenlik politika önerileri geli?tirecek. Göçten siber güvenli?e kadar geni? bir alanda güvenlik politikalar? olu?turacak.

Hak ve özgürlükler için Saray Kurulu: Saray’da kurulan Hukuk Politikalar? Kurulu ise Türkiye’nin neredeyse tüm sorunlar? ile ilgili politika geli?tirecek. Buna göre kurul; adalet hak ve özgürlükler, e?itlik ilkesi, hukukun üstünlü?ü ve ço?ulcu demokrasinin geli?tirilmesine yönelik politika olu?turacak. Yarg? sisteminin adil, h?zl? ve etkin ?ekilde i?lemesi için politika geli?tirecek; hak ihlallerinin önlenmesine yönelik çözüm yollar? arayacak.

Siluetten sorumlu kurul: ?stanbul Bo?az? çevresindeki yap?la?madan s?k s?k ?ikayet eden, “Biz bu ?ehrin k?ymetini bilmedik, biz bu ?ehre ihanet ettik, hala da ihanet ediyoruz, ben de bundan sorumluyum” diyen Cumhurba?kan? Tayyip Erdo?an’?n Saray’?nda kurulacak Yerel Yönetim Politikalar? Kurulu, kentle?me ve yerel yönetim alan?nda politika ve strateji geli?tirecek. Kurul, Bo?aziçi imar uygulamalar? gere?i kamu yat?r?mlar?n? planlayacak.

Diyanet, Genelkurmay, M?T’e ‘ba?l?’ s?fat?: Diyanet ??leri Ba?kanl???, Genelkurmay Ba?kanl???, M?T Ba?kanl???, Milli Saraylar Dairesi Ba?kanl???, Savunma Sanayi Ba?kanl???, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterli?i, ?leti?im Ba?kanl???, Strateji ve Bütçe Ba?kanl???, Devlet Ar?ivleri, Devlet Denetleme Kurulu, Türkiye Varl?k Fonu do?rudan Cumhurba?kanl???’na ba?l? olarak çal??acak.

Tek ki?iye kar?? sorumluluk: Bakanlar hizmetlerini; Cumhurba?kan? genel siyasetine, Cumhurba?kan? karar ve talimatlar?na, kalk?nma planlar?na uygun olarak yürütmekte sadece Cumhurba?kan?’na kar?? sorumlu olacak. Bakan yard?mc?lar? ise sadece bakana kar?? sorumlu olacak.

Bakanl?klarda ikinci kademe yard?mc?lar: Bakanl?klarda hiyerar?ik olarak bakanlardan sonra bakan yard?mc?lar? gelecek. Bakan yard?mc?lar?n? genel müdürler, daire ba?kanlar? takip edecek. Bakanl?klarda sadece 15 mü?avir görevlendirilebilecek.

4 ofis: Cumhurba?kanl???’nda 4 tane ofis kurulacak. Bu ofisler, “Dijital Dönü?üm”, “Finans”, “?nsan Kaynaklar?” ve “Yat?r?m” alanlar?nda çal??acak. Ofisler, idari ve mali olarak özerk olacak. Ofisler Cumhurba?kan? taraf?ndan belirlenen amaç, politika ve stratejilere uygun olarak çal??acak. Dijital Dönü?üm Ofisi e-devlet dönü?ümünü koordine edecek, yapay zeka uygulamalar?na öncülük edecek. Finans Ofisi; ulusal ve uluslararas? bankac?l?k ve finans sektörünü izleyecek, uluslararas? fonlar?n Türkiye’ye gelmesini sa?layacak. ?nsan Kaynaklar? Ofisi ise kamuda kariyer yönetimi ve performans yönetimi modellerinin hayata geçirilmesi için projeler geli?tirecek. Yat?r?m Ofisi; Türkiye’de yat?r?m yap?lmas?n? özendirecek.

TEK ADAMLI?IN MAL?YET?

2018-2020 Orta Vadeli Plan?’nda belirtilen tahmini bütçe rakamlar?, tüm bürokratik sistemin de?i?mesi ve Cumhurba?kanl???’na ba?lanmas? için harcanacak para hakk?nda ipuçlar? veriyor. Erken seçim karar? al?nmadan önce haz?rlanan plana göre; Cumhurba?kanl???’n?n 2018 bütçesi 845 milyon 365 bin TL olarak belirlendi. Kapat?lan Ba?bakanl?k’a ise 1 milyar 580 milyon 145 bin TL bütçe kondu. Erken seçim karar? al?nmasayd? seçimlerin düzenlenece?i 2019 y?l? için belirlenen Cumhurba?kanl??? bütçe teklifi ise yakla??k 845 milyon TL’den 1 milyar 50 milyon 621 bin TL’ye ç?kar?lm??t?. Plan?n, Ba?bakanl?k bütçesine hiç yer verilmeyen 2020 tahminlerinde ise Cumhurba?kanl???’n?n bütçesi 2 milyar 943 milyon 383 bin 650 TL olarak öngörüldü.

Odatv.com

0 Yorum