gündeminiz
Image
gündem

?srail bas?n?, Adnan Oktar ve 235 ki?inin g?zalt?na al?nmas?n?, bu foto?raflarla aktard?.

gündeminiz

Adnan Oktar ve 235 ki?i sabah saatlerinde yap?lan operasyonlarla gözalt?na al?nd?. ?srail’in en ünlü yay?n organlar?ndan olan "Haaretz" ve "Jerusalem Post" bu operasyonlara haberlerinde yer verdi.  “Haaretz” haberinde Adnan Oktar için, "Kedicikler haremine sahip" ifadelerini kulland?.

Jerusalem Post, Adnan Oktar ve 160'dan fazla müridinin "suç örgütü" olmakla suçland?klar?n? yazarken, Haaretz, Adnan Oktar'?n bir röportaj? s?ras?nda Yahudiler için, "Onlar? çok severim çünkü gerçek anlamda dindarlar" sözlerine yer verdi. "Uluslararas? ajanl?k" iddias?yla da suçlanan Adnan Oktar'?n, ?srailli politikac?lar ve hahamlar ile yak?n ili?kiler içerisinde oldu?u Haaretz taraf?ndan haber yap?lm??t?.

Haaretz, 1 Nisan 2018 tarihinde kendi Youtube sayfas?ndan Adnan Oktar'? anlatan bir video yay?nald?. Bu videoda Oktar’?n ?srailli politikac?larla ve hahamlarla olan yak?n ili?kisine de?inilmi?ti. Haaretz, Adnan Oktar için, "Kimsin sen Adnan Oktar ve neden ?srailli politikac?lar? bu kadar çok seviyorsun" sorular?n? yöneltmi?ti.

Jerusalem Post ve Haaretz bugünkü gözalt?lara ili?kin yay?nlad?klar? haberleri de, Oktar’?n Yahudi siyasiler ve hahamlarla olan foto?raflar?yla payla?t?.

 

 

Odatv.com

0 Yorum