gündeminiz
Image
gündem

Yeni Bakan O ?irketin Dan??man? ??kt?!

gündeminiz

Gazeteci Soner Yalç?n, Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an'?n aç?klad??? yeni kabinede yer alan Tar?m ve Orman Bakan? Bekir Pakdemirli hakk?nda çok konu?ulacak bir iddiay? kö?esine ta??d?. 


24 Haziran seçimleri öncesinde ya?anan patates krizini hat?rlatan Gazeteci Soner Yalç?n, Tar?m ve Orman Bakan? Bekir Pakdemirli'nin dünyan?n en büyük dondurulmu? patates üreticisi Kanada merkezli küresel McCain Food ?irketinin Ortado?u dan??man? oldu?unu öne sürdü. 

??te Soner Yalç?n'?n yaz?s?ndan ilgili bölüm; "MCCA?N ??RKET? Ulusal bir tar?m politikam?z yok. “Tar?m”, “Orman”, “Hayvanc?l?k”, “Köyi?leri”, “G?da”, “Su” bakanl???n?n ad?n?n sürekli de?i?tirilmesinden de bunu anlayabiliriz. En son… “G?da Tar?m ve Hayvanc?l?k Bakanl???” ile “Orman ve Su ??leri Bakanl???” birle?tirilerek “Tar?m ve Orman Bakanl???” ad?n? ald?! Ba??na -merhum Ekrem Pakdemirli'nin o?lu- Bekir Pakdemirli getirildi. Ço?u ki?i a?abeyi Prof. Dr. Mehmet Pakdemirli'nin FETÖ'den tutuklu olmas?yla ilgilendi. 


Benim ilgimi çeken ?u: Seçimden önce gündemde patates -so?an fiyatlar? vard?. 
Hatta slogan at?l?yordu; “patates-so?an, güle güle Erdo?an!” Taze Tar?m ve Orman Bakan? Pakdemirli, dünyan?n en büyük dondurulmu? patates üreticisi Kanada merkezli küresel McCain Food ?irketinin Ortado?u dan??man? idi!


 Endüstriyel haz?r g?dalar Türkiye pazar?na Pakdemirli'nin “ba?ar?s?” ile girdi! Ziraat mühendisi olmayan Pakdemirli'nin bakan yap?lmas?; -Özal ile ba?lay?p Erdo?an ile devam eden- tar?m? yok eden küresel politikalar?n devam edece?i anlam?na gelmez mi? Bu da en az FETÖ kadar tehlikeli de?il mi?" 
BEK?R PAKDEM?RL? K?MD?R? 
Cumhurba?kanl??? Hükümet Sistemi'nin ilk Tar?m ve Orman Bakan?, Bekir Pakdemirli oldu. yuzdeyuzhaber

0 Yorum