gündeminiz
Image
ekonomi

Dolar 4.80'e dayand?!

gündeminiz


Güne yükseli?le ba?layan USD/TRY kuru, cari aç?k sonras? 4,77 seviyesini gördü, son saatte ise al?mlar?n? h?zland?rarak 4,7970 seviyesine yükseldi.Hafta ba??nda kabine beklentileri ile 4,51 seviyesine gerileyen kur, sonras?nda hem kabindeki isimlerin TL üzerinde negatif etki yaratmas? hem de dolar taraf?ndaki güçlenme ile tüm kay?plar?n? sildi.

 TL, bugün %2 de?er kayb? ile dolar kar??s?nda en kötü performans? gösteren geli?en ülke paras? olurken TL’yi %1,40 ile Güney Afrika rand? takip ediyor.ABD ve Çin aras?ndaki ticaret sava?? endi?esinin artmas? küresel riskleri de ayn? ?ekilde art?rd? ve riskli varl?klardan güvenli varl?klara ç?k???n artmas? geli?en ülke piyasalar?nda da sert sat??lar ya?anmas?na neden oluyor.

 BIST 100 bugün %3 kay?p ile 93,400 puana gerilerken 10 y?ll?k devlet tahvili rekor k?rd? ve 2 y?ll?k faiz ise %20’yi a?t?.Cari aç???n May?s’ta yükselmesi ve enflasyonun da Haziran’da rekor yükseli? göstermesi ekonomik göstergelerde bozulma endi?elerini art?r?yor. Buna kar??n yeni sistemdeki ekonomi kadrosunda nas?l bir politika uygulanaca?? belirsizli?i de kay?plar?n devam etmesine neden oluyor.Son saat itibariyle Döviz/TL kurlar?ndaki fiyatlama:USD/TRY 4,7970 ile gün içi zirvenin görülmesinin ard?ndan 4,7850 seviyesinde fiyatlan?yor.EUR/TRY 5,6165 ile gün içi zirve görüldü, kur %1,55 yükseli?te.GBP/TRY 6,3540 ile gün içi zirve görüldü. 
Kaynak Yeniça?: Dolar 4.80'e dayand?! 

0 Yorum