gündeminiz
Image
gündem

Adnan Oktar'a ilk operasyonu yapan polis ?efi: Hakl? oldu?umuz 19 y?l sonra ortaya ??kt?

gündeminiz

Kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik 1999 y?l?nda düzenlenen operasyonun ba??nda bulunan dönemin ?stanbul Organize Suçlar ?ube Müdürü Adil Serdar Saçan, bugün düzenlenen operasyona ili?kin çarp?c? de?erlendirmelerde bulundu. Saçan; "19 y?l sonra bu konuda hakl? oldu?umuz bir kez daha ortaya ç?kt?" dedi.

cumhuriyet.com.[Haber görseli]Kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik 1999 y?l?nda düzenlenen operasyonun ba??nda bulunan dönemin ?stanbul Organize Suçlar ?ube Müdürü Adil Serdar Saçan , bugün düzenlenen operasyona ili?kin çarp?c? de?erlendirmelerde bulundu. "19 y?l sonra bu konuda hakl? oldu?umuz bir kez daha ortaya ç?kt?" diyen Saçan, "Bugün yap?lan çok yerinde ve do?ru bir Operasyon . Böyle bir örgütün gerçekten var oldu?una inan?yorum. Polis iyi bir i? yapt? ve arkada?lar? tebrik ediyorum. Toplumda hem dini hem insani aç?dan çok tehlikeli bir örgütün üzerine gidiyorlar" ifadelerini kulland?.

?stanbul Emniyet Müdürlü?ü Mali Suçlarla Mücadele ?ube Müdürlü?ü taraf?ndan Adnan Oktar ile beraber 235 ki?i hakk?nda 4 ilde toplam 120 adreste Operasyon ba?lat?ld?. Oktar'?n Çengelköy'deki evinde gözalt?na al?nd?.

Adnan Oktar ve grubuna yönelik 1999 y?l?nda düzenlenen operasyonun ba??nda yer alan eski ?stanbul Organize Suçlar ?ube Müdürü Adil Serdar Saçan , bugün düzenlenen operasyonu DHA'ya de?erlendirdi.

"POL?S ÇOK TEHL?KEL? B?R ÖRGÜTÜN ÜZER?NE G?D?YOR"

 ?stanbul Emniyet'inden operasyona ili?kin yap?lan aç?klamaya dikkat çeken Saçan, "1999 y?l?nda ?stanbul Organize Suçlar Müdürü iken ayn? gruba yönelik bir tek 'askeri casusluk' suçlamas? hariç di?er bütün suçlardan dolay? Operasyon yapm??t?k. O operasyonlar?n ard?ndan 15 y?l kadar yarg?land?lar. Mahkemeleri uzata uzata zaman a??m?ndan dolay? o dosya dü?mü?tü. Bugün yap?lan operasyonun çok yerinde ve do?ru bir Operasyon oldu?unu dü?ünüyorum. Böyle bir örgütün gerçekten var oldu?una inan?yorum. Polis iyi bir i? yapt? ve arkada?lar? tebrik ediyorum. Toplumda hem dini hem insani aç?dan çok tehlikeli bir örgütün üzerine gidiyorlar" diye konu?tu.

1999'DAK? ' Adnan Oktar OPERASYONU'

1999 y?l?nda yapt?klar? operasyona ili?kin bilgiler payla?an Adil Serdar Saçan ?unlar? söyledi:

"O dönem Operasyon 110 ki?iye yönelikti. Bugün yap?lan operasyona ili?kin ?stanbul Emniyeti'nin yapt??? aç?klamaya göre 'askeri casusluk' suçlamas? hariç yap?lan bütün suçlamalar bizim operasyonumuzda da vard?. '?nsanlar? zorla al?koymak', 'küçük ya?ta çocuklara istismar ve birlikte olmak' var. Organize bir suç örgütünün yapabilece?i her ?ey var. Örgüt, zengin ailelerin çocuklar?na musallat oldu?u için güçlüler. Bu çocuklar?n belinde de silah var. Silah? da legal yollardan kullanan bir örgüt. Yani yasalar?n vermi? oldu?u imkanlar? kullanan hem de bunlar? kendi amaçlar? do?rultusunda kötüye kullanan bir örgüt."

"HAKKIMDA 300'ÜN ÜZER?NDE DAVA AÇTILAR"

Düzenledikleri operasyonun ard?ndan Adnan Oktar '?n ba?ta dönemin Cumhuriyet Savc?s? ve kendisi ba?ta olmak üzere operasyonu yapanlara kar?? yüzlerce dava açt???n? kaydeden Adil Serdar Saçan , bu davalardan baz?lar?n?n halen daha devam etti?ini söyledi. Saçan, "Benim hakk?mda 300'ün üzerinde suç duyurusunda bulundular ve dava açt?lar. Bu suçlamalar nedeniyle halen daha devam eden yarg?lamalar?m var. Kendilerine kar?? kim bir Operasyon yapsa onun üzerine gidiyorlar. Televizyon kanallar? var ve burada durmadan iftira at?yorlar. Benimle ilgili 100'ün üzerinde program yapt?lar ve karalama kampanyas?nda bulundular" dedi.

 "BÜYÜK B?R PARA GÜCÜ VAR"

Adnan Oktar ve grubunun büyük bir para gücüne sahip oldu?unu aktaran eski Polis Müdürü Saçan, bu güce de özellikle 'jön' denilen müritlerin zengin ailelerin k?zlar?n? ayarlad?klar?n?, onlarla birlikte olurken çekilen gizli kamera görüntüleriyle ?antaj kar??l??? para elde ettiklerini ileri sürdü.

"D?NLE H?Ç ALAKALARI YOK"

  Adil Serdar Saçan , Adnan Oktar ve grubunun faaliyetlerini "dini bir kisve alt?nda yürütüyorlar" ?eklinde belirterek, "Bunlar güya ?slam? modernize eden bir grup. Kendilerine göre yorumluyorlar. Asl?nda bunlar için ?slam dü?man? en büyük grup diyebiliriz. Bir kere Adnan Oktar '?n dini bir e?itimi yok. Namaz vakitlerini sabah ve yats? olmak üzere iki vakit k?l?yorlar. Yani dinle hiç alakalar? yok. Dinin kurallar?n?n tamamen d???nda olan; münaf???n da ötesinde bir grup oluyorlar. Bunu da d?? mihraklar?n deste?iyle yapt???n? biliyoruz. ?nternete bakt???n?zda da ?srail'in o dinci gruplar?yla irtibatlar?n? göreceksiniz. Buna 'masonluk' belgesi verdiler. Ne yaz?k ki böyle bir yap?dan bahsediyoruz" ?eklinde konu?tu.

OKTAR BABUNA OLAYI: BA?LI BA?INA B?R CASUSLUK OLAYIYDI

 Saçan, bugün yap?lan operasyonda 'askeri casusluk' suçlamas?na yönelik ise "Hiç ?a??rmad?m. D??ar?yla ba?lant?lar? var. Bir ara Türkiye'de Oktar Babuna ile ilgili 100 bin ünite kan topland?. Bu kanlar Amerika'ya gönderildi. O dönem Sa?l?k Bakan? da söyledi, 'bizim gen haritam?z? ç?kart?yorlar' diye. Bu asl?nda ba?l? ba??na bir casusluk olay?yd?. Amerika'da gönderilen bu kanlara ne oldu?u ise belli de?il. Biz bunu bu ?ekilde belirtti?imiz halde o dönem böyle de?erlendirilmedi" ifadelerini kulland?.

" Operasyon B?R GÜNÜN ??? DE??LD?R"

 "Bu Operasyon bir günün i?i de?ildir" diyen Saçan, "Mutlaka izleme ve dinleme faaliyetleri vard?r. Mutlaka polisin ve savc?l???n elinde ciddi deliller var ki böyle büyük bir operasyonun emri verildi. Büyük operasyonlar da bir maliyet i?idir. Örgütlü suç operasyonlar? sebep- sonuç ili?kisi kurulmadan yap?lmaz. Çok uzun bir zamanda çok iyi çal???ld???n? dü?ünüyorum. Temennim bu tür örgütlerin Türkiye'de ya?amas?na izin verilmemesidir çünkü hem topluma hem insanl??a hem de dine büyük zarar veriyorlar. Televizyonlarda görülen o kedicikler gerçekten zor durumdalar. Zorla ameliyatlar yapt?r?l?yor, zorla orada tutuluyorlar. Onlar için gerçekten çok üzülüyorum çünkü yap?y? iyi biliyorum. Cesaret edip de kaçabilenler oldu. Bu örgüt öyle d??ar?dan görüldü?ü gibi de?il. Çok derin örgüttür" de?erlendirmesinde bulundu.

"19 YIL SONRA HAKLI OLDU?UMUZ ORTAYA ÇIKTI"

  Adil Serdar Saçan , Oktar ve grubuna yönelik suç örgütü suçlamas?yla ilk operasyonun 1999'da kendilerinin yapt???na dikkat çekerek, "Operasyonun ard?ndan benim için çok büyük s?k?nt?lar oldu. Beni çok u?ra?t?rd?lar. 19 y?l sonra bu konuda hakl? oldu?umuz bir kez daha ortaya ç?kt?" dedi.

  Adnan Oktar ile o dönem emniyette görü?tü?ünü anlatan Adil Serdar Saçan , ?öyle konu?tu:

 "Gözalt?na al?nd???nda kendisiyle görü?tüm. Kendisine 'din adam? olup olmad???n?' sordum. 'Hay?r dinle bir ilgim yok' dedi. 'Arapça biliyor musun?' diye sordum, 'bilmiyorum' dedi. 'Dini kitaplar? ve fetvalar? bizim çocuklar yaz?yor' dedi. Biz onlar? ald???m?z zaman, 28 ?ubat döneminin pa?alar?na, 'Bize eziyet ediyorlar. Biz Atatürkçüyüz' diye mektuplar yazm??lard?. Sonra birden bire 'Fethullahç?' kesildiler. ?imdi Adalet ve Kalk?nma Partisi taraftar? oldular. Yani kimi güçlü görüyorlarsa ona biat ettiler"

Öte yandan Adnan Oktar ve grubuna yönelik 1999 y?l?nda yap?lan operasyonda 110 ki?i gözalt?na al?nm?? ve bunlardan aralar?nda Adnan Hoca'n?n da oldu?u 20 ki?i tutuklanm??t?. Adnan Oktar , yakla??k 8 ay tutuklulu?un ard?ndan tahliye edilmi?ti. Bu sabah ?stanbul Emniyet Müdürlü?ü Mali Suçlarla Mücadele ?ube Müdürlü?ü taraf?ndan ba?lat?lan operasyonda ise Adnan Oktar ile beraber 235 ki?i hakk?nda 4 ilde toplam 120 adreste Operasyon ba?lat?ld?.

 

0 Yorum