gündeminiz
Image
gündem

Yeni bakanlara 21 bin 749 lira maa?

gündeminiz

Cumhurba?kanl??? sisteminin ilk kabinesinde yer alan 16 bakan ile Cumhurba?kan? Yard?mc?s? Fuat Oktay’a ödenecek maa? belli oldu. Aralar?nda trilyonluk ?irketlerin patronlar?n?n da yer ald??? bakanlara 21 bin 150 ayl?k maa? ile 589 lira 70 kuru? da temsil ödene?i verilecek. Türkiye’nin ilk Cumhurba?kan? Yard?mc?s? unvan?n? ta??yan Oktay da bakanlarla birlikte ayn? maa?? alacak.

Erdo?an SÜZER/sözcü
Kamudaki çal??ma sistemini sil ba?tan de?i?tiren Cumhurba?kanl??? kararnamesiyle, ba?bakan ve bakanlar?n ödenek ve yolluklar?n? düzenleyen 3055 say?l? kanunun ismi, ‘Cumhurba?kan? Yard?mc?lar? ve Bakanlar?n Ödenek ve Yolluklar? ile Temsil Ödenekleri Hakk?nda Kanun' ?eklinde de?i?tirildi. Buna göre, Cumhurba?kan? yard?mc?lar? ile bakanlara maa? ve temsil ödene?inden olu?an ayl?k ücret verilecek. Cumhurba?kan? yard?mc?lar? ve bakanlara verilecek maa?, milletvekili ödenek ve yollu?una e?it olacak. Bu maa?a ilave olarak 5 bin gösterge rakam?n?n memur ayl?klar?na uygulanan katsay? ile çarp?m? sonucu bulunan miktarda ayr?ca temsil ödene?i verilecek.

HERKES KEND? BÜTÇES?NDEN
Cumhurba?kan? Yard?mc?s? Fuat Oktay ile kabineyi olu?turan 16 bakan, göreve ba?lad?klar? 10 Temmuz tarihinden geçerli olmak üzere 21 bin 150 lira maa? almaya ba?layacak. Bu maa?a ayr?ca temsil ödene?i olarak 589 lira 70 kuru? ödenecek. Böylece Cumhurba?kan? yard?mc?s? ve bakanlar?n eline ayl?k net 21 bin 739 lira 70 kuru? geçecek. Oktay'?n maa?? Cumhurba?kanl??? ödene?inden, bakanlar?n maa?? ise yönettikleri bakanl?klar?n bütçesinden ödenecek. Vekalet durumunda bu tutarlara ilave ödeme yap?lmayacak. Milletvekilli?ini b?rak?p kabineye giren 4 bakan, bakan da milletvekilli?ine göre ayda 589 lira 70 kuru? daha fazla ücret alm?? olacak.

PATRON BAKANLARA DA AYNI MAA?
Bakan maa?lar?n?n netle?mesi, özellikle trilyonluk i?lerini b?rak?p d??ar?dan bakanl?k görevine gelen ?irket sahibi patron bakanlara devlet yönetiminde ne miktar ücret ödenece?ine ili?kin merak? da ortadan kald?rd?. Buna göre ETS Tur'un sahibi Turizm Bakan? Mehmet Ersoy, Maya okullar?n?n sahibi Milli E?itim Bakan? Ziya Selçuk, Medipol hastaneleri sahibi Sa?l?k Bakan? Fahrettin Koca ve kad?n giri?imci Ticaret Bakan? Ruhsar Pekcan'?n devletten alaca?? maa? 21 bin lira civar?nda olacak.

0 Yorum