gündeminiz
Image
gündem

Eski AKP'li vekilden Oktar ??k???: "Ergenekon komplosundaki rol? ara?t?r?lmal?"

gündeminiz

AKP eski ?stanbul Milletvekili Emin ?irin de, Adnan Oktar Yap?lanmas?na yönelik yap?lan operasyon hakk?nda yorumlarda bulundu.
Ergenekon kumpas?nda ilk gözalt?na al?nan isimlerden AKP eski ?stanbul Milletvekili Emin ?irin de, Adnan Oktar Yap?lanmas?na yönelik yap?lan operasyon hakk?nda yorumlarda bulundu.

?irin, Adnan Oktar’?n 13 Kas?m 2008'de Türk Time’a verdi?i röportaj? hat?rlatarak “2008 de verdi?i röportajda ‘Ergenekon ad?n? 10 sene önce ben verdim’ diyor. K?zd??? hemen herkes Ergenekon komplosuna dahil edildi. Adnan Oktar’?n Ergenekon komplosunda ki rolü ara?t?r?lmal?d?r” dedi.

A?LELER? ERGENEKON’LA SUÇLAMI?TI

Adnan Oktar, 2008 y?l?ndaki röportaj?nda kendisini ?ikayet eden ailelerin Ergenekon’la ba?l? oldu?unu iddia ederek ?u ifadeleri kullanm??t?:

“Yüzlerce anne bana derin hislerle, derin sayg?yla ba?l?. Beni her yönden destekliyorlar. Ama toplam üç veya be? aile ?iddetle kar??lar. Bu ailelere bakt???m?zda bir zamanlar Ergenekon’dan gözalt?na al?nan ?stanbul eski milletvekili Emin ?irin organize suçlar eski müdürü Adil Serdar Saçan gibi Ergenekon mensubu ki?ilerle ba?lant? içindeler. Dedi?im gibi bunlar sadece üç-be? aile. Acaba diyorum, Ergenekon örgütü bu ailelere bir ?ekilde etki ediyor mu? Bu aileler beni daha önce çok seviyordu. Durduk yerde bu ?ekilde ortaya ç?kt?lar.”

ERGENEKON’U ?LK O SÖYLEM??


Oktar, o röportaj?nda “Bu aileler Ergenekon ortaya ç?kmadan önce televizyona ç?k?p sizi suçlad? ama…” sorusuna ise “Ergenekon ?imdinin olay? de?il ki… Ben 10 y?l önce kitab?mda Ergenekon’u anlatt?m” yan?t?n? vermi?ti.

Oktar “O zaman Ergenekon’u ilk söyleyen sizsiniz…” yorumuna ise ?u kar??l??? vermi?ti:

“Allah-u alem. Çok kapsaml? anlatm??t?m. Diyoruz ki; Ergenekon, ?ttihat ve Terakki’den itibaren var olan komünistlerin devlet yap?lanmas?d?r. Bu ailelerle ba?lant?s? olan çok de?i?ik güçler, çok de?i?ik insanlar var. Verdi?im bu iki örnek bile olay? bize dü?ündürtüyor. Çünkü bu aileler bana çok dü?kündü daha önce, lehimde ifadeleri vard?.”

Odatv.com

0 Yorum