gündeminiz
Image
ekonomi

?irketler bor? yap?land?rmak i?in bankalara ko?uyor

gündeminiz


Bankac?l?k sektöründe bat?k kredi hacmi 3,7 milyar lira artt?. Di?er yandan, sabit yat?r?m, tüketici güveni, piyasaya ili?kin beklentiler, bireysel tasarruflar gibi faktörlerin ise kredilere olan talebi azalt?c? yönde etki etti?i görüldü.

Bankac?l?k sektöründe 29 Haziran'da biten haftada bat?k kredi hacmi 3.7 milyar lira s?çrama yapt?. Haftal?k bazda de?erlendirildi?inde 15 y?l?n en büyük yükseli?i gerçekle?ti. Böylece, brüt takipteki kredi tutar? ise 72.5 milyar liraya ula?t?. Sözcü Gazetesi’nden Mehtap Özcan Ertürk’ün haberine göre, bat?k kredi hacmindeki bu h?zl? s?çrama endi?e yarat?rken, krediye olan talebi etkileyen faktördeki bozulma da gelece?e yönelik kayg? yaratt?. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas?'n?n (TCMB) üç çeyrekte bir yay?nlad??? kredi e?ilim anketine 15 banka kat?ld?. Bankalar?n kredi hacimlerinin nas?l geli?ece?i konusunda ipucu veren anket ikinci çeyrek itibar?yla kredi talebinin önemli oranda borç yeniden yap?land?rmas? amac?yla olu?tu?unu gözler önüne serdi. Di?er yandan, sabit yat?r?m, tüketici güveni, piyasaya ili?kin beklentiler, bireysel tasarruflar gibi faktörlerin ise kredilere olan talebi azalt?c? yönde etki etti?i görüldü.

GÖRÜNÜM BOZULDU

2018 y?l? ikinci çeyrek ‘kredi e?ilim' anketine göre, i?letmelerin banka kredilerine olan talebi azald?. ?kinci çeyrekte, KOB?'lerden gelen kredi talebi azal?rken, büyük ?irketlerin kredi talebi ise h?z kesti. Ayr?ca kredi talebinde uzun vade aray???n?n öne ç?kt??? görüldü.Anket, kredi talebini azalt?c? ve art?r?c? yönde etkileyen faktörleri gösteriyor. Örne?in, i?letme kredilerinde ilk çeyrekte yüzde 31 net de?i?im yüzdesi ile ‘borcun yeniden yap?land?rmas?' faktörü talebi art?r?c? en önemli etkenlerden biri olurken, ikinci çeyrekte bu oran yüzde 70'e kadar ç?kt?. Hatta ?unu söyleyebiliriz ki; i?letme kredilerinde talebi art?r?c? etkisi olan ba?ka faktör neredeyse yok.Yat?r?m aray???n?n da önemli ölçüde zay?flad??? görülüyor. ??letmelerin kredi talebini etkileyen stok art?r?m? ve i?letme sermayesi faktörleri de martta yüzde 15'lik olumlu katk?s?n?, haziranda yüzde 26 ile olumsuza çevirdi.

TÜKET?C? GÜVEN? D?P YAPTI
Konut kredi talebi incelendi?inde, vergi ve fonlar ile di?er finansal kaynak faktörleri toplam yüzde 32 ile talebi art?r?c? yönde etkiledi. Ancak, konut piyasas?na ili?kin geli?meler, tüketici güvenindeki dü?ü?, bireysel tasarruflar ve konut d???ndaki tüketim harcamalar? talebi etkiledi. Özellikle tüketici güvenindeki kay?p yüzde 58 ile öne ç?kt?.

BANKALAR KRED?DE SEÇ?C? OLDU
Banka Kredileri E?ilim Anketi'nin ikinci çeyrek sonuçlar?na göre, bankalar?n 2018 y?l?n?n ikinci çeyre?inde tüm kredi türleri için uygulad?klar? standartlar? s?k?la?t?rd?klar? görülüyor. Bütün kredi türlerinde s?k?la?man?n y?l?n üçüncü çeyre?inde de devam edece?i öngörülüyor. Bankalar?n fon sa?lama imkanlar?n?n geli?imi incelendi?inde ise y?l?n ikinci çeyre?inde yurtiçi ve yurtd??? fonlama ko?ullar?ndaki s?k?la?man?n güçlenerek devam etti?i vurguland?. 2018 y?l? üçüncü çeyre?i için bankalar?n beklentilerinin söz konusu e?ilimin devam edece?i yönünde oldu?u aktar?ld?. 
Kaynak Yeniça?: ?irketler borç yap?land?rmak için bankalara ko?uyor 

0 Yorum