gündeminiz
Image
ekonomi

Enerji sekt?r?n?n borcuna d?viz darbesi

gündeminiz

Enerji sektöründeki yüksek borç ?irketleri ve bankalar? dü?ündürüyor. ?irketlerin uzun vadede 51 milyar dolar borcu bulunurken, kur maliyetleri ?irketleri zorluyor.Bloomberg'de yer alan bir habere göre Türkiye'deki enerji ?irketlerinin borçlar? dikkat çekiyor. Elektrik Üreticileri Derne?i’nin rakamlar?na göre son y?llarda de?er kaybeden Türk Liras? borçlar?n ödenmesini güçle?tiriyor.

‘??RKETLER F?YATLARINI AYARLAYAMIYOR’
Haberde 2010 y?l?ndan bu yana Türk Liras?'ndaki de?er kayb?n?n yüzde 68 oldu?una vurgu yap?l?yor. TÜS?AD'?n ba? ekonomisti Zümrüt ?mamo?lu enerji ?irketlerinin borçlar?n?n ödeme güçlü?ünde tek ölçütün yükselen kurlar olmad??? görü?ünde. ?mamo?lu, “Enerjide fiyat s?n?rlamalar? oldu?u için ?irketler yükselen kurlara göre fiyatlar?n? ayarlayam?yorlar” diye konu?tu.
2010 YILINDA 81 DOLAR 2018 YILINDA 45 DOLAR
2003 y?l?ndan bu yana Türk enerji sektörüne 95 milyar dolar yat?r?ld?. Sektörün ?u an 51 milyar dolarl?k borcu bulunuyor. Finansal olmayan kurumlar?n borcu 340 milyar dolar bu borcun yüzde 15'i enerji ?irketlerine ait. Türkiye piyasas?nda 1 megawatt/saat enerji elektrik 2010 y?l?nda 81 dolarken 2018 y?l?nda 45 dolara geriledi. Küresel petrol fiyatlar? bu dü?ü?te etkili oldu. Lira da de?er kayb? ya?ay?nca ?irketler borçlar?n? yap?land?rmak için bankalarla görü?meye ba?lad?. 
Kaynak Yeniça?: Enerji sektörünün borcuna döviz darbesi 

0 Yorum