gündeminiz
Image
ekonomi

Borsada sert d????

gündeminiz

Dün borsada ya?anan kay?plar bugün de devam ediyor. Endeks 993 puan dü?ü?le güne ba?lad?. Dolar/TL cari aç?k verisi sonras? 4.75'in üzerine ç?kt?. Sat??larda yabanc?lar?n ç?kt??? gözleniyor. Günlük kay?p yüzde 2'yi a?t?.

Yeni ekonomi yönetimi aç?kland?ktan sonra Borsa ?stanbul’da dün i?lem hacmi 11.6 milyar TL ile tarihin en yüksek seviyelerinden birine ç?kt?.Endeks yüzde 3 de?er kaybederek 96 bin seviyesinin alt?na indi. Bu sabah BIST 100 endeksi 93 bin 400 seviyesine kadar geriledi. Endekste daha sonra günlük kay?p yüzde 2.5’e ç?kt?. Borsan?n lokomotif hisselerinden Garanti Bankas?’ndaki kay?plar dün yüzde 8’i a?m??t?, Garanti’deki kay?plar bugün yüzde 4’ün üzerinde. ?? Bankas?’nda kay?plar yüzde 3’ü a?t?. Bankac?l?k endeksinde de kay?p yüzde 3’ün üzerinde.

Borsa ?stanbul'da son durum
Borsa ?stanbul 100 endeksi 94 bin 033 puandan i?lem görüyor. Endeks düne göre yüzde 2.77 dü?ü?te.
F?YATI EN ÇOK ARTANLAR

Saat 12.20 itibariyle borsada de?eri en çok artan hisse yüzde 19.70 yükselen Sökta? Sanayi ve Ticaret A?. olurken, ikinci s?rada hisseleri yüzde 9.09 yükselen Egeli & Co Yat?r?m Holding yer ald?.

Hisseleri en çok yükselen üçüncü ?irket yüzde 6.49 ile Türk Prysmian Kablo oldu. Dördüncü s?rada ise hisseleri yüzde 6.25 de?erlenen Ufuk Yat?r?m yer al?rken, be?inci s?rada hisseleri yüzde 4.76 yükselen Cosmos Yat?r?m Holding A?. yer ald?.

F?YATI EN ÇOK DÜ?ENLER
Saat 12.20 itibariyle borsada de?eri en çok dü?en hisse yüzde 51.14 ile Beyaz Filo Oto Kiralama A?. oldu. ?kinci s?rada hisseleri yüzde 19.52 dü?en Türkiye ?? Bankas? yer ald?.

Hisseleri en çok dü?en üçüncü ?irket yüzde 6.25 de?er kaybeden Akyürek Tüketim Ürünleri Pazarlama olurken, dördüncü s?rada hisseleri yüzde 6.08 dü?en Turcas Petrol yer ald?. Rhea Giri?im Sermayesi Yat?r?m Ortakl??? A? ise yüzde 5.56 kay?p ile be?inci s?rada yer ald?.

Cari aç?k artt?
SABAH GAZETES? YAZARI BORSA ?Ç?N MEHMET ??M?EK’? ?MA ETT?

Hükümete yak?n Sabah Gazetesi’nin yazar? Dilek Güngör bugünkü kö?e yaz?s?nda borsadaki sat??larda Mehmet ?im?ek’in oldu?unu ima etti. Güngör yaz?s?nda ?u ifadeleri kulland?: Dün ya?anan sat??lar?n arkas?nda kim ya da kimler var? Merak edip bakt?m. Borsada en çok sat??? yat?r?m bankas? Merrill Lynch yapm??. Elbette banka birilerinin portföyünü sat?yor. Onu biliyoruz da borsan?n lokomotif ka??d?nda bu i?lemlerin yap?lmas?na ne diyelim? Malum, Garanti borsan?n lokomotif hisselerinden… O hissede yap?lan i?lemler borsan?n tamam?n? etkiliyor. Bu arada ?eytan?n avukatl???n? yapt???m? sanmay?n. Fakat Merrill Lynch’in Mehmet ?im?ek’in eski çal??t??? yer olmas? acaba sadece bir tesadüf mü?

Moody's'den Türkiye aç?klamas?
 

‘ALBAYRAK K?M D?YE SORDULAR? CEVABI ALINCA NOKTAYI KOYDULAR’
Sözcü Gazetesi yazar? Murat Murato?lu yeni kabinedeki görev da??l?m?n?n yabanc?lar gözünde olumsuz alg?land???n? söyledi. Murato?lu yabanc? sat??lar?na dikkat çekerek ?u ifadeleri kulland?:

Yeni kabine yabanc? yat?r?mc?lar taraf?ndan hiç be?enilmedi. Önce “Berat Albayrak kim?” diye sordular, “Erdo?an'?n damad?” cevab?n? al?nca noktay? koydular. Raporlar?n tamam?na yak?n?; “Arkan?za bakmadan Türkiye'den kaç?n” tad?nda olunca hisse senetleri ucuzmu?, faizler yüksekmi? kimse umursamad?. Satmaya ba?lad?! Raporlara yans?yan cümleler oldukça karamsar. Raydan ç?km?? bir enflasyon, Hazine'nin rekor faizler ödedi?i yüklü Temmuz borçlanmas?, her geçen gün artan risk primi ve Erdo?an'?n para politikas?nda aktif rol oynayaca??n? gösteren emareler…


Borsada al?nan nedir? ?irket hisseleri. Türkiye'nin ekonomisi kötü giderken ?irketlerin iyiye gitmesi mümkün mü?  Borsa'da satan kim? Yabanc? yat?r?mc?… Dünkü i?lemlerde net 1 milyar liran?n üzerinde hisse senedi satt?lar. Bunlar pozisyon kapatma ?eklinde. Türkiye'yi izlemek için kenara çekiliyorlar. ??in aç?kças? dünyada da geli?en piyasalardan para ç?k??? var. Bize özel durum ile küresel tercih bir araya gelince piyasalar girdaba giriyor. Türkiye'de girdaba en yak?n ülkelerin ba??nda gelince… Yabanc? döne döne hisse sat?yor, ülke pozisyonunu kap?yor.

YABANCI PAYI DÜ?ÜYOR
Gedik Yat?r?m Algoritmik ??lemler Müdür Yard?mc?s? Gizmen Nalbantl? sozcu.com.tr’ye yapt??? aç?klamada yabanc? yat?r?mc?lar?n kabineden memnun olmad??? bu yüzden borsada dü?ü?lerin gözlendi?ini söyledi. Nalbantl? aç?klamas?nda ?u ifadeleri kulland?:  Kabinenin aç?klanmas? sonras? borsada hacim rekoru k?r?ld?. Özellikle banka taraf?nda ciddi sat??lar gördük. Merrill Lynch, 58 milyon lot Garanti Bankas?'nda sat?? yapt?. Toplamda 500 milyon üzeri bir sat?? söz konusu. Genele bakt???m?zda yabanc? sat???n?n devam etti?ini görüyoruz. Yabanc? pay? May?s ba??ndan bu yana 65'ten 62.35'e dü?tü. Y?lba??ndan bu yana toplam ç?k?? 1.7 milyar dolar.

BORÇLAR YÜKSEK FA?ZLE ÇEVR?LECEK
Burada önemli olan dü?ü?ün hacimli olmas?. 11.6 milyar TL'lik hacim, yabanc?n?n kabineden memnun olmad???n? veya Türkiye özelinde negatif oldu?unu gösteriyor. Özellikle ekonomi politikas?na ili?kin belirsizlik ve makro ekonomik bozulmay? dü?ündü?ümüzde bundan sonraki süreçte borsada yat?r?m yaparken daha dikkatli olmak laz?m. ?kinci yar?da bilançolarda kur fark? giderlerinin etkili olaca??n? dü?ünüyorum. ?irketlerin öz kaynak oran? yüzde 30-40 borç oran? da yüzde 60-70 ‘e ç?km?? durumda. Faizler yükseliyor. Borçlar çevrilirken yüksek faizle kredi al?nacak, faiz giderleri artacak. Buda ?irket karlar?n? olumsuz etkileyecek.

0 Yorum