gündeminiz
Image
medya yazarları

H?sn? MAHALL?: ?ok kolay

gündeminiz

Yanda? medyan?n gazetecilik anlay??? çok ilginç. Her ?eye ‘tarihi’ diyorlar. Bu da yetmiyor yemin töreniyle ilgili ‘dünyan?n Ankara’ya akt???n?’ söyleyerek kendi okuyucu ve izleyicilerine Erdo?an’? ‘dünya lideri’ olarak takdim etmeye çal???yorlar.


Dünyan?n hiçbir ülkesinde medya ‘bizim Ba?kan dünya lideridir’ türünden man?et yapmaz program yapmaz.
Dünyada BM üyesi 196 ülke var. Bunlar?n 22’sinin lideri tören için Ankara’ya geldi. 30 kadar ülke de Ba?bakan, parlamento Ba?kan? ya da bakan gönderdi.


Bu törene neden gerek duyuldu sorusunu sormuyorum ama törene Bulgaristan d???nda AB ve NATO üyesi hiçbir ülkenin lideri Ankara’ya gelmedi.


Üstelik Erdo?an bugün NATO zirvesi için Brüksel’e gidiyor.
Cumhurba?kan? ya da Ba?kan Erdo?an’?n son dönem arkada?? Putin ve Ruhani Ankara’ya gelmedi.
Her ikisi Esad dostu. T?pk? Ankara’ya gelen Venezuela Cumhurba?kan? Marksist Leninist Maduro gibi.
Adam ayn? zamanda ?ran ve Rusya müttefi?i.


?slamc? Ruhani, Komünist Maduro ve Sovyetler Birli?i mirasç?s? Putin.
?lginç bir üçgen ve Erdo?an çeli?kisi.
Suriye konusunda Türkiye ile birlikte hareket eden Körfez ülkelerinden yaln?zca Katar Emiri Ankara’ya geldi. Körfez’in di?er ülkeleri Katar’a dü?man.


Özetle yanda? medyan?n ‘dünya lideri’ söylemi do?ru bir söylem de?il ve bence  anlams?z.
Dünya lideri olursa Türk halk? ne kazan?r?


Dünya lideri olmak lafla de?il dünya liderlerinin ya da ülkelerinin size öyle davranmas?yla olunur.
Böyle bak?l?rsa Erdo?an dünya Müslümanlar?n?n lideri olabilir.


Yemin töreninde Osmanl? ve ?slamc? motiflerin a??r basmas? belki de bu amaca yöneliktir.


Arap ülkeleri ba?ta olmak üzere Müslüman ve dünyan?n birçok ülkesinde siyasal ?slamc? yani Müslüman Karde?ler kökenli parti, örgüt, cemaat, dernek, tarikat ve benzeri olu?umlara ba?l? dindar insanlar Erdo?an’? ‘dünya lideri’ olarak görebilir.


Ancak ba?ta Sünni Suudi Arabistan ve M?s?r olmak üzere Müslüman ülkelerin ezici ço?unlu?unda iktidarlar Erdo?an’dan hiç ho?lanmaz.
Bu da normal çünkü ?slam aleminin durumu içler ac?s?.
57 Müslüman ülkede neredeyse hepsinde dini anlay??lar farkl?.


57 ülke kendi aralar?nda kavgal? ya da zaman zaman sava? halinde.
57 ülkede yüzlerce belki de binlerce ?slamc? parti, örgüt, dernek, tarikat, cemaat, cami, ?eyh ve benzeri olu?umlar var ve bunlar ço?u zaman kendi aralar?nda kavgal?.


Türkiye’de birçok örnek var ama en kanl?s? FETÖ’nün AKP ile kavgas?.
?imdi önemli olan dünya de?il hakk?yla Türkiye’nin lideri olmakt?r.
Hakk?yla demek tüm toplumu kucaklamak demektir.


Hakk?yla demek toplumun üzerine çöken kara bulutlar? da??tmak ve herkese umut a??lamak demektir.
Hakk?yla demek içeride oldu?u gibi çevre ülkeleriyle de toplumsal bar?? ve dostlu?u yeniden tesis etmek demek.
Olas? m??


Ben sanm?yorum ama ‘umar?m’ diyelim.
Bunun ilk ve en önemli i?areti Suriye ile bar??mak.
Rus ordusunun Eylül 2015’te Suriye’ye geldi?inde Esad ülkenin yaln?zca % 18’ini kontrol ediyordu. 100 ülke Suriye’nin üzerine çullanm??t?.
?imdi bu oran yakla??k %70.


Geri kalan % 22 ABD, Fransa, ?ngiltere ve ?talya destekli PYD ve yanda?? gruplar?n kontrolünde.
TSK destekli ÖSO ve benzeri 30 grup F?rat’?n bat?s?nda.


Suriye ordusu son olarak 7 y?l önce ayaklanman?n ba?lat?ld??? Daraa kenti ve çevresini ABD, ?srail, Suudi Arabistan ve Ürdün destekli teröristlerden temizledi, bir k?sm? silah? b?rakt? ve af diledi bir k?sm? da  ‘TSK’n?n kontrolündeki bölgeye gitmek istiyoruz’ dedi.
Suriye Devleti ?imdi Lübnan, Ürdün ve Irak’?n baz? s?n?r kap?lar?n? kontrol ediyor.


Cumhurba?kan? Erdo?an yeni dönemde yeni siyasal tercihlerle Esad ile bar???rsa Türkiye-Suriye s?n?r kap?lar? aç?l?r, herkes rahatlar, Suriyeliler ülkelerine döner ve her ?ey normale döner. Böylece Türkiye sorun olarak gördü?ü PYD ve Suriye’nin kuzeyinde kendi s?n?r?na s?f?r noktada yay?lm?? Amerikan ve Frans?z üslerinden kurtulur.


Gördü?ünüz gibi çok kolay.
Tek ki?inin iki duda?? aras?nda.

KORKUSUZ

0 Yorum