gündeminiz
Image
gündem

Aste?menlikten generalli?e Erdo?an karar verecek

gündeminiz

Türk Silahl? Kuvvetleri’nde; albayl?ktan tu?general, tu?amiral rütbelerine terfilerle generallik ve amirallikte bir üst rütbeye atamalar?n Cumhurba?kan? taraf?ndan yap?lmas?na karar verildi. Cumhurba?kan? ayn? zamanda istedi?i terfileri veya ihraçlar? yapabilecek.

    

AYDINLIK / ANKARA
Cumhurba?kanl??? hükümet sistemi ile, Türk Silahl? Kuvvetleri’nin devlet içindeki yap?s? ile ordunun komuta kademesini ?ekillendiren teamüllerde köklü de?i?ikli?e gidildi.

Yap?lan de?i?ikliklerin Türk Silahl? Kuvvetleri’nin hiyerar?isini y?kt???n? belirten emekli generaller, askerin terfi alabilmek için siyaset bile yapabilece?ini söyledi.

703 say?l? Kanun Hükmünde Kararnamenin yay?mlanmas?n?n ard?ndan kurum personellerini ilgilendiren çok say?da önemli düzenleme yürürlü?e girdi. Resmi Gazete’nin mükerrer say?s?yla yay?mlanan KHK’da 926 say?l? Türk Silahl? Kuvvetleri Personel Kanunu’nda da düzenlemeler yap?ld?. Devlet protokolünde Milli Savunma Bakanl???, Genelkurmay Ba?kanl???’n?n önüne geçerken, terfi, ihraç gibi kararlar Yüksek Askeri ?ura’ya de?il, Cumhurba?kan?n?n inisiyatifine b?rak?ld?.

YA? KALDIRILDI

TSK’da yap?lan de?i?iklikler ?öyle:

- Devlet protokolünde Milli Savunma Bakanl???, Genelkurmay Ba?kanl???’n?n önüne geçti.

- Genelkurmay Ba?kan?’n?n görev ve yetkilerine dair kanun kald?r?ld?. Genelkurmay Ba?kan?’n?n yetkileri için yeni bir Cumhurba?kanl??? kararnamesi yay?mlanacak.

- Yüksek Askeri ?ura (YA?) kald?r?ld?. Cumhurba?kan?, bu konuda yeni bir kararname haz?rlayacak ve YA?’?n yeni yap?s? belirlenmi? olacak.

- Terfilerin her y?l 30 A?ustos’ta yap?labilece?i kural? kalkt?. Terfiler y?l içerisinde istenildi?i zaman gerçekle?ebilecek.

GENELKURMAY YA? HADD?NE KADAR KALAB?L?R

- Kuvvet komutanl???na atanan orgeneral-oramirallerin 2 y?l bu görevde kalabilece?i, sürenin, ancak kararname ile uzayabilece?i hükmü kald?r?ld?.

- Genelkurmay Ba?kanl???’na atanan orgeneral-oramirallerin ya? haddinin 67 oldu?una yönelik düzenleme tutuldu, ancak görev sürelerinin 4 y?l oldu?u ?art? kalkt?. Buna göre, erken ya?ta Genelkurmay Ba?kan? olan bir komutan, ya? haddine kadar görevde kalabilecek.

- Cumhurba?kan? istedi?i takdirde aste?menden orgenerale kadar subaylar?n rütbede gösterilen bekleme sürelerini uzatabilecek ya da k?saltabilecek. Daha önce Genelkurmay’?n teklifi, MSB’nin önerisiyle yar?ya indirilen bekleme süreleri konusunda da tek belirleyici Cumhurba?kan? olacak.

TERF?LER CUMHURBA?KANINDA

- ?çi?leri Bakan? veya Milli Savunma Bakan?’n?n onay? ile yap?lan aste?men-albay rütbeleri aras?nda rütbe terfileri ile ilgili düzenleme kalkt?. Terfilerin karar mercii ise Cumhurba?kan? oldu.

- Cumhurba?kan? albayl?ktan tu?general/tu?amiral rütbelerine terfiler ile general ve amirallikte bir üst rütbeye terfiler için de tek yetkili konuma getirildi.

Reklamdan sonra devam ediyor 

?HRAÇLARDA CUMHURBA?KANI YETK?L?

- Cumhurba?kan?, te?menden albaya kadar rütbelerdeki subaylar?n, kadrosuzluk söz konusu olmasa da TSK’dan ç?kar?lmas?na karar verebilecek.

- Cumhurba?kan? komutanl?klarla ilgili tüm atama, terfi, görevlendirme gibi kararlarda tek söz hakk?na sahip ki?i olacak. Kurumlardan görü? al?nmayacak.

- Cumhurba?kan?’nca atananlar?n emeklilikleri için 65 ya? ?art? kald?r?ld?.

- Cumhurba?kan? istemesi dahilinde özel uzmanl?k gerektiren geçici i?lerde yerli veya yabanc? personel çal??t?rabilecek.

Emekli general ve amirallerden de yap?lan düzenlemeyle ilgili tepkiler geldi. “TSK’n?n alt?na dinamit koysan?z, bu kadar zarar verir” diyen Emekli Tümamiral Soner Polat, yap?lan düzenlemenin TSK’y? siyasalla?t?rmak anlam? ta??yaca??n? belirtti. Polat ?u çarp?c? tespitlerde bulundu:

“?öyle dü?ünün, hem atamalara hem de terfilere siyaset karar veriyor. Ben Genelkurmay Ba?kan?y?m ve bir albay? general yapam?yorum. Generalleri terfi ettiremiyorum. Kendinizi bir albay?n bir tu?amiralin yerine koyun. Sizin kafan?zdaki Genelkurmay Ba?kanl??? kavram? a?a??ya inecektir. Ne kadar çok çal???rsan?z çal???n, Genelkurmay Ba?kan? taraf?ndan herhangi bir yere getirilemeyece?ini biliyorsunuz. Bu durum, bir askerin partililerle çe?itli ?ekillerle ili?ki kurmas?na yol açacak. Demokrat Parti zaman?nda bunun örnekleri var. Askerler o dönemler bir beldenin Belediye Ba?kan?n?n önünde s?raya girerlermi?. Bu yol ?u anda aç?lm?? oldu. Yunanistan’da da bu sistem var. Curcunad?r. Kardak’ta da bu ortaya ç?kt?.”

‘ERDO?AN ?Y? N?YETL? OLSA B?LE...’

Hiyerar?inin bozulaca??na i?aret eden Polat, düzenlemenin bir di?er s?k?nt?s?n? da ?u sözlerle anlatt?:

“?kincisi siz 1 sene bekleme süresi olanlar? terfi ettiriyorsunuz. Daha küçük olan birini daha üst rütbeye getiriyorsunuz. Bu da bizim TSK’n?n teamülüne uyan bir ?ey de?il. Bizde y?llardan beri gelen, daha ya?l? daha üstedir anlay??? vard?r. Bir sene önce ben senin komutan?nd?m, bir sene sonra sen benim komutan?m oluyorsun.

TSK’y? siyasalla?t?raca?? ortada. Cumhurba?kan? ve AKP tüm kadrolar?yla iyi niyetli olsa bile, bu i?in do?as?nda siyasalla?ma var. Herkes insand?r ve gelece?ine bakar. Gelecekle ilgili kariyer planlamas? yapar. Bir bakacak, hiçbir komutan kendisi için bir ?ey ifade etmeyecek.”

‘SUBAYLARI S?YASETE HO? GÖRÜLMEYE ?TER’

TSK’ya getirilen bu düzenlemeyle ilgili olarak Ayd?nl?k’a konu?an emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz da, “Siyasetin TSK üzerindeki etkisinin iyi olunmayan sonuçlar?n? daha çok görece?iz. Yap?lan de?i?iklikler; subaylar? terfi alabilmeleri için daha çok siyasete ho? görülmeye iter ve bu kal?c? hale gelir. Siyasete yaranma pe?inden ko?ar insanlar. Bu durum da olumsuz sonuçlar? do?urur” ifadelerini kulland?.

‘?STER ?STEMEZ S?YASET BULA?IR’

Eski Genelkurmay ?stihbarat Daire Ba?kan? emekli Korgeneral ?smail Hakk? Pekin de, daha önce terfi ve atamalarda Cumhurba?kan? onay?n?n gerekti?ini kaydederek, “?imdi bütün bunlar? sadece Cumhurba?kan? kendisi belirleyecek. Zaten bu konuda eski sistemde terfilerden sonra kuvvetler belirliyordu nereye gideceklerini. Ama ataman?n gerçekle?mesi Cumhurba?kan? imzas?yla oluyordu. ?imdi do?rudan Cumhurba?kan? belirleyecek. Bütün yetki Cumhurba?kan?nda olaca?? için atama ve terfilerde ister istemez i?in içine siyaset bula??r” ?eklinde konu?tu.

‘KOMUTANLAR DANI?MAN KONUMUNDA OLUR’

Türkiye Emekli Subaylar Derne?i Ba?kan? emekli Hava Korgeneral Erdo?an Karaku? ise, “Bundan sonra art?k düzenli ba?kan konumundakinin daha büyük etkisi olacak. Askeri komutan durumunda olanlar gerekli terfiler konusunda dan??man konumda olacak. Bu de?i?iklikler TSK’da siyasetin daha etkin olmas? sorununu do?urur. Askerlerin siyasile?mesine neden olan bir düzenleme olur bu” beyanlar?nda bulundu.

0 Yorum