gündeminiz
Image
medya yazarları

NATO?nun her hamlesi T?rkiye?ye yeni tuzak

gündeminiz

NATO, Türkiye’ye bir yandan ?ttifak’?n güneydo?u s?n?rlar?nda ‘m?zrak ucu’ görevini verirken, bir yandan da Türk Donanmas?’n? Karadeniz’e hapsetmeye çal???yor. Bugün Brüksel’de toplanacak NATO’nun, bölgemiz aleyhine yeni giri?imleri dayatmas? bekleniyor.

 

TEVF?K KADAN-AYDINLIK
Cumhurba?kan? Tayyip Erdo?an, Azerbaycan ve Kuzey K?br?s Türk Cumhuriyeti ziyaretinin ard?ndan, 11-12 Temmuz’da NATO Devlet ve Hükümet Ba?kanlar? Zirvesi’ne kat?l?m için ?ttifak’?n ana merkezinin bulundu?u Belçika’n?n ba?kenti Brüksel’e gitti. Zirve toplant?s? s?ras?nda Erdo?an, aralar?nda ABD Ba?kan? Donald Trump’?n da bulundu?u çok say?da liderle ikili görü?me de yapacak.

Z?RVE’N?N GÜNDEM?

Ancak Zirve toplant?s?, bu ikili görü?melerden çok, gündemindeki konular nedeniyle önemli. Zirve’nin gündemi ?öyle özetleniyor:

“TransAtlantik ba?lar?n güçlendirilmesini ilerletmek, ?ttifak’?n partner ülkelerle terörizme kar?? sava??n? in?a etmek, NATO’nun Karadeniz’deki varl???n? güçlendirmek ve siber sald?r?lar ve hibrit tehditlere kar?? çabalar? art?rmak.”

Bu çerçevede Zirve’nin gündemindeki en önemli konu, ?u s?ralar gümrük tarifeleri tart??mas? ve Avrupa’n?n kendi ordusunu kurma yönündeki aç?klamalar nedeniyle zorlanan ABD-Avrupa ili?kilerini NATO vas?tas?yla yeniden raya oturtmak.

ABD Avrupa’ya, Rusya ve ?ran’a yönelik yapt?r?mlara kay?ts?z ko?ulsuz kat?lmas?n?, ayn? zamanda Çin ile vites büyüttü?ü ticaret sava??nda da yan?nda yer almas?n? dayat?yor. Buna kar??l?k, Avrupa’da özellikle Rusya ve ?ran ile ili?kiler konusunda ABD’nin dayatmalar?na kar?? direnç geli?iyor.

KARADEN?Z’DE GÜÇLEND?RME

Zirve’de, do?rudan Türkiye’yi ilgilendiren konular?n ba??nda ?ttifak’?n Karadeniz’deki varl???n? art?rmak geliyor. NATO, bir yandan ?ttifak’?n güneydo?u s?n?rlar?nda Türkiye’ye ‘m?zrak ucu’ görevini verirken, bir yandan da Türk Donanmas?’n? Karadeniz’e hapsetmeye çal???yor. Ayn? zamanda bölge ülkeleriyle aram?z? bozacak yeni giri?imler dayat?yor, Türkiye’yi statüsünü de?i?tirmekle tehdit ediyor. NATO’yu yak?ndan tan?yan komutanlardan Emekli Tümamiral Soner Polat, kurulan yeni tuzaklara dikkat çekerek, Türkiye’nin bu giri?imlere kar?? bütün gücüyle kar?? ç?kmas? gerekti?ini vurguluyor.

NATO, önümüzdeki dönemde Türkiye’nin Karadeniz’deki sorumluluklar?n? da art?rmay? planl?yor. Rusya’n?n K?r?m ilhak? bahane edilerek Karadeniz’deki devriye ve tatbikat say?s? giderek ço?al?yor. Amiral Soner Polat, ?u yorumu yap?yor:

Reklamdan sonra devam ediyor 

“Karadeniz’de yeni görevler üstlenmek, çok büyük yanl?? olur. Hat?rlayal?m, Sovyet tehdidi diyerek Türkiye’yi Karadeniz’e soktular. Ere?li’de denizalt? üssü kurduk. Türk Donanmas?’n?n görev alan? Karadeniz’dir denildi. Ne oldu biz Karadeniz’e kilitlenince, Ege’de ve Do?u Akdeniz’de tüm inisiyatifi Yunanistan’a b?rakt?lar. Yunanistan daha sonra NATO görevlerindeki bu alanlar? egemenlik hakk? olarak bize kar?? kullanmaya ba?lad?. Sonra bakt?k ki biz buraya s?k???p kalm???z, öyle uyand?k, belki K?br?s olmasa ona da uyanamayacakt?k, hemen Ege’ye aç?ld?k. Karadeniz’e hapsolman?n büyük bedelini ödedik. ?imdi Karadeniz’de yeni görevler almak demek, Rusya’ya kar?? görev almak demek. O da büyük bir tuzakt?r. Biz zaten o tuza?a dü?tük ve hayat bize Karadeniz’den Ege’ye ç?kmay? ö?retti. Aksaz Deniz Üssü’nü kurduk, Foça Deniz Üssü’nü kurduk, Mersin’i geni?lettik...

Karadeniz’de zaten Münhas?r Ekonomik Bölgeler belirlenmi?, deniz yan s?n?rlar? çizilmi?, sorun olmayan bir deniz. Türkiye’nin askeri olarak bir ç?kar? yok. Türkiye, askeri olarak güçlenecekse Do?u Akdeniz’de güçlenecek, mücadele alan? oras?. Karadeniz özel statüsü olan bir deniz, sadece sahildar ülkelere aç?k. Ba?ka ülkelerin sava? gemileri girse bile 21 günden fazla kalam?yor, toplam tonaj? a?am?yorlar. Dolay?s?yla burada Türkiye’ye yeni görevler vermek, Türkiye’yi Rusya’ya kar?? konumland?rmak demektir.”

NATO HAZIRLIK G?R???M?

Öte yandan Zirve’nin gündemindeki önemli konulardan biri de NATO Haz?rl?k Giri?imi ad? verilen yeni yap?lanma. Türkiye’nin NATO Haz?rl?k Giri?imi (NRI) bünyesinde aktif görevler üstlenmesi isteniyor. Türkiye dâhil bütün üye ülkelerce kabul edilmesi halinde, kriz ç?kmas? durumunda 30 gün içinde askeri müdahalede kullan?labilecek ?ekilde 30 mekanize muharip tabur, 30 sava? gemisi ve 30 sava? uça?? filosunun haz?r hale getirilmesi öngörülüyor. Bu olu?um kapsam?nda, Türkiye, ?spanya ve Polonya’dan irtibat karargâh? tahsisini önermeleri bekleniyor. Di?er yandan, Türk Silahl? Kuvvetleri, 2021’de NATO Acil Müdahale Birli?i’nin (NRF) ‘m?zrak ucu’ olarak dü?ünülen, Çok Yüksek Haz?rl?k Seviyeli Mü?terek Görev Kuvveti’nin (VJTF) komutas?n? üstlenmeye haz?rlan?yor. Bu öncü birli?in amac?, “?ttifak’?n do?u ve güney s?n?rlar?nda de?i?en güvenlik ko?ullar?na daha iyi kar??l?k verebilmek” olarak tarif ediliyor. Esasen Rusya’ya kar?? kurulan bu yeni yap?lanman?n hedefinde ?ran da var.


ABD Donanmas?’na ait 20 Borda numaral? USS ‘Mount Whitney’ adl? gemi geçen pazar günü saat 17.00’de Marmara’dan ?stanbul Bo?az?’na girerek Karadeniz’e geçmi?ti. Cumartesi günü de ABD Donanmas?’na ait 78 Borda numaral? ‘USS Porter’ isimli güdümlü füze derstroyeri saat 16.30’da Marmara’dan ?stanbul Bo?az?’na girerek Karadeniz’e aç?lm??t?. USS ‘Mount Whitney’ ve USS Porter gemileri, Ukrayna-ABD ortak askeri tatbikat? Sea Breese-2018’e için Karadeniz’de bulunuyor.
TÜRK?YE ÇIKARSA NATO ÇÖKER

Amiral Soner Polat, Türkiye’nin NATO’dan ç?kar?lmas?na yönelik aç?klamalar? ?öyle de?erlendirdi:

“Türkiye NATO’dan ç?kt??? zaman pakt çöker. Dolay?s?yla Türkiye’nin NATO’daki statüsünün de?i?tirilebilece?ine yönelik söylemler, psikolojik harekattan ibarettir. Türkiye’yi NATO’da tutmak Bat?’n?n, hem ABD’nin hem de AB’nin ortak hedefidir. Çünkü Türkiye NATO’dan ç?kt??? takdirde, eninde sonunda NATO’ya kar??t bir güç olarak ortaya ç?kar. Hem co?rafi konumuyla, hem Bo?azlardaki kontrolüyle, hem Karadeniz bölgesi hem de Hazar Havzas? yak?nl???yla...”


TÜRK?YE-NATO ?L??K?LER?NDE ARTAN GERG?NL?K

Türkiye-NATO ili?kileri, pakta üye oldu?umuz 1952’den bu yana en gergin dönemini ya??yor. Gerek Norveç’teki skandal tatbikatta, Atatürk ile Cumhurba?kan? Erdo?an’?n ‘dü?man kuvvet’ olarak resmedilmesi, gerek NATO’da çal??an Türk subaylar?ndan yar?s?n?n FETÖ’yle olan yak?n ili?kisi, NATO’nun güvenli?imizi sa?layan de?il, ülkemizi aç?ktan tehdit eden pozisyonunu güçlendirdi. NATO’nun bir üyesine yap?lan sald?r?n?n, hepsine yönelmi? kabul edilece?ini öngören 5. maddesinin söz konusu Türkiye olunca gözard? edilmesi, Suriye’de PKK/PYD’ye 5 bin TIR silah verilmesi, milli savunma sanayimizin geli?imine engel olunmas?, I??D’le mücadele ad? alt?nda bölge ülkelerine yönelik müdahalelerin me?rula?t?r?lmas?, Rusya’ya duyulan aç?k dü?manl?k gibi pek çok sebep, Türkiye’nin NATO’dan ç?kma tart??malar?n? da beraberinde getirdi. Son olarak Türk Silahl? Kuvvetleri’nin, NATO sistemleriyle uyumlu olmad??? bilinen Rus yap?m? S-400’lere yönelmesi, tart??malar? destekleyen bir hamle olarak de?erlendirildi.

Bütün bu tart??malar?n içinde, Hollanda’da koalisyon hükümetini olu?turan dört partiden biri olan Hristiyan Birli?i’nin (CU) lideri Gert-Jan Segers, NATO’da Türkiye’ye yönelik “Defacto B” ad?n? verdi?i farkl? bir ortakl?k sürdürülmesini istedi. Segers’in “Defacto B” olarak tarif etti?i üyelik biçimi, asl?nda üyelikten ç?kma anlam?na geliyor. NATO’da bir resmi üyelik, bir de ‘Bar?? için Ortakl?k’ (Partnership for Peace-PfP) denilen statü bulunuyor. NATO, ‘Bar?? için Ortakl?k’ ad? alt?nda üyesi olmayan baz? ülkelerle belirli anla?malar yaparak, i?birli?i a??n? geni?letiyor. Bu ülkeler her ne kadar gizli bilgilerin bir k?sm?na ula??p, çe?itli tatbikatlara davet edilseler de, NATO’nun karar alma süreçlerinde yer alm?yorlar. Yani Senders, Türkiye’nin veto hakk?n?n ortadan kald?r?lmas?n? istiyor. Çünkü NATO’da kararlar, üye ülkeler aras?nda bir konsensusu gerektiriyor. Bu da Türkiye kar??t? bir fiile kar??, Güney K?br?s’?n NATO’ya al?nmas? gibi, Türkiye’ye k?smi bir güvence sa?l?yor.

0 Yorum