gündeminiz
Image
dış haberler

?srail Harem-i ?brahim Camisi'nde 298 defa ezan? yasaklad?

gündeminiz

?srail Bat? ?eria'n?n El Halil kentinde bulunan Harem-i ?brahim Camisi'nde 298 defa ezan?n okunmas?n? yasaklad?. ?srail makamlar?n?n 2018'in ilk yar?s?nda i?gal alt?ndaki Bat? ?eria'n?n El Halil kentinde bulunan Harem-i ?brahim Camisi'nde 298 defa ezan?n okunmas?n? yasaklad??? bildirildi.

 
Filistin Vak?flar ve Dini ??ler Bakan? ?eyh Yusuf Edis, yapt??? yaz?l? aç?klamada, '??galci ?srail güçleri, Harem-i ?brahim'de 2018'in ilk 6 ay? içinde aralar?nda cuma namaz? vakti de dahil olmak üzere 298 vakit ezan okunmas?n? yasaklad?.' ifadelerini kulland?.

?srail'in Harem-i ?brahim Camisi içindeki varl???n? güçlendirdi?ini ve Yahudi bayramlar?n? bahane ederek camiyi iki gün üst üste kapatt???n? belirten ?eyh Edis, Yahudi yerle?imcilerin ihlallerine de dikkati çekti. ?eyh Edis, ?unlar? kaydetti:

'Yahudi yerle?imcilerin ahlaks?zl?klar? ve ihlalleri de s?n?r? a?t?. Öyle ki Harem-i ?brahim'in içinde gece yar?lar?na kadar süren müzikli e?lence partileri düzenlediler. Ayr?ca caminin güney avlular?nda devasa kamplar kurdular.'

?eyh Edis, ?srail’in Harem-i ?brahim Camisi ve avlular?nda restore çal??malar?na da müdahale etti?ini vurgulayarak, 'Harem-i ?brahim ve çevresindeki Eski ?ehir bölgesinin korunmas?, i?gal rejimi ve ?rkç? eylemleri ile mücadele için bölgede ya?ayan halk?n direnme azminin güçlenmesi için tüm çabalar?n birle?tirilmesi gerekiyor.' de?erlendirmesinde bulundu.

1994'TEK? KATL?AMDAN SONRA CAM?N?N YARISI S?NAGOGA ÇEVR?LD?

El Halil'deki Harem-i ?brahim Camisi'nin alt?nda yer alan ma?arada Hazreti ?brahim ve e?inin kabirlerinin yan? s?ra Hazreti ?shak, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf ve e?lerinin mezarlar? bulunuyor.

?srail'in 1967 y?l?ndan beri i?gal alt?nda tuttu?u Bat? ?eria'da bulunan cami, 25 ?ubat 1994 Cuma günü sabah namaz?n? k?lan Müslümanlar?n üzerine ate? açan Yahudi bir fanati?in eyleminden sonra kapat?lm?? ve aç?ld???nda yar?s?ndan fazlas? Yahudilere tahsis edilmi? ?ekilde bölünmü?tü.

Hazreti ?shak ve e?inin bulundu?u kabirler Müslümanlara ayr?lan k?s?mda kalm??, di?erleri ise Yahudilere ayr?lan ve sinagoga çevrilen bölümlerde b?rak?lm??t?.

Tarihe 'El Halil Camii (Harem-i ?brahim) Katliam?' olarak geçen olayda 29 Filistinli öldürülmü?, 150'den fazla ki?i de yaralanm??t?.

Caminin bölünmü? k?s?mlar? y?lda onar gün kar??l?kl? olarak Müslüman ve Yahudi ziyaretçilere aç?l?yor.

El Halil ?ehrinde, özellikle Harem-i ?brahim Camisi çevresinde ?srail askerleri ile Filistinliler aras?nda s?k s?k arbede ya?an?yor.

0 Yorum