gündeminiz
Image
medya yazarları

Prof.Dr. Esfender KORKMAZ: Ge?im derdi dibe vurdu

gündeminiz

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar? Konfederasyonu Genel Ba?kan? Bendevi Palandöken bu y?l?n ilk alt? ay?nda 53 bin esnaf?n i?letmesini kapatt???n? aç?klad?. Kapanan i?letme say?s? aç?lan i?letme say?s?n?n iki kat? oldu.

Öte yandan, BDDK verilerine göre, bu sene 16 bin 133 KOB? kredisini ödemeyip takibe dü?tü.Dikkat edersek, her tarafta Cafe aç?l?yor. Herkes büfe açmak istiyor. Yine herkes giri?imci kredisi al?yor.Esnafl??a ve esnaf kredisine olan yo?un talep, insanlar?n i?siz ve fakir kalmas?ndan ileri geliyor. 

??siz say?s? 5.5-6 milyondan a?a?? dü?müyor.??siz kalanlar, gelirini kaybedenler, enflasyondan dolay? geçim derdine dü?enler hayatlar?n? sürdürebilmek için, bir geçim kap?s? yaratmak istiyor. Ya esnaf oluyor veya kredi kullan?yorlar.Esnaf olanlar?n bir k?sm? rekabet edemiyor. 

Bir k?sm? da zaten giri?imci kredisi almak için önce bir yer gösteriyor, sonra dükkan? kapat?yor.Halk keyfi olarak kredi kullanm?yor. Zorunlu oldu?u için, ya?amak için kredi kullan?yor. Bunun içindir ki tüketici kredileri 500 milyar liraya yükseldi. Bireysel krediler de 91 milyar liraya yükseldi.

Seçimlerde hükümet, seçim ve oy popülizmi olunca kredilere kefil oldu ve destek sa?lad?. Halen 50.000 lira hibe ve 100.000 lira faizsiz kredi veriliyor. Bu yol ihtiyaç d??? kredi istismar?na ve kredilerin artmas?na neden oldu. 

Devlet kefaleti ve deste?i vatanda??n vergisiyle kar??lan?yor. E?er krediler yat?r?ma gitmi? olsayd?, istihdam artard?. Topluma yarar? olurdu. ??letme verimli çal??sayd?, büyümeye pozitif katk?s? olurdu. 

O zaman vergi mükellefinin itiraz hakk? olmazd?. Oysa ki krediler oy u?runa, popülizm amaçl? verilince, vergi mükellefi rahats?z oluyor. Vergi kaç?rma ve vergiye kar?? tepki art?yor.KOB?'lere gelince... 

Türkiye'de KOB?'ler öteden beri siyasi iktidarlar taraf?ndan kullan?l?yor. Çünkü özellikle Anadolu'da KOB?'ler oy musluklar?n?n ba??nda oturuyor.

2000 öncesinde, KOB?'ler Anadolu kaplanlar? diye epey pohpohland?. KOB? borsalar? kurulmas? tart???ld?. Ancak hiçbir siyasi iktidar KOB?'leri AKP iktidar? kadar popülizm yolunca kullanmad?.Referandumda ve 24 Haziran seçimlerinde, KOB? kredileri artt?. 

Halen toplam kredilerin yüzde 24'ü KOB? kredileridir. 2010 y?l?nda 125 milyar lira olan KOB? kredileri, 2018 Mart ay?nda 529 milyar liraya yükseldi.KOB?'lere veya esnafa verilen destek kredilerinde bir hedef olmal?d?r. 

Bu hedef yat?r?m olabilir. ??letmede yenilik yap?lmas? veya i?letmenin daha etkin çal??mas?n? sa?lama nedeniyle olabilir. Ancak AKP iktidar? bunlara göre de?il de, popülizm amaçl? kredi da??tt?.

 Popülist amaçl? krediyi alan, esnaf veya KOB?, bu krediyle konut adl?, araba ald?, beyaz e?ya ald? veya i?letme d??? amaçlara harcad?. 
1- Bu harcamalar tüketimi art?rd?. Büyümeyi art?rd?. Ancak ayn? zamanda enflasyonu da tetikledi.
2- Takipteki KOB? kredileri 26.7 milyar liraya yükseldi. Takibe dü?en ve yeniden yap?land?r?lan krediler, ?imdi bankalar? da zora sokabilir.
3- Bol kredi tembelle?me yarat?yor. ??letmeleri ve esnaf? rehavete sokuyor. Dinamizmi dü?ürüyor.
4- Kaynaklar?n yanl?? ve popülist amaçl? kullan?lmas? ekonomik istikrar? bozuyor. Ceremesini 80 milyon çekiyoruz. 
Kaynak Yeniça?: Geçim derdi dibe vurdu - Esfender KORKMAZ 

0 Yorum