gündeminiz
Image
ekonomi

Cari a??k may?s ay?nda artt?

gündeminiz


Cari aç?k may?s ay?nda geçen y?l?n ayn? dönemine göre 516 milyon dolar art??la 5 milyar 885 milyon dolar oldu.Cari i?lemler aç???, May?s ay?nda y?ll?k bazda 516 milyon dolar art??la 5 milyar 885 milyon dolara yükseldi ve böylece, 12 ayl?k cari i?lemler aç??? 57 milyar 637 milyon dolara ç?kt?.

Merkez Bankas?'n?n verilerine göre, ödemeler dengesi geli?meleri ?öyle gerçekle?ti:- Bu ayda ödemeler dengesi tablosundaki d?? ticaret aç??? bir önceki y?l?n ayn? ay?na göre 678 milyon dolar artarak 6 milyar 498 milyon dolara, birincil gelir dengesi aç??? 214 milyon dolar artarak 1 milyar 156 milyon dolara yükseldi.

- Hizmetler dengesinden kaynaklanan net giri?ler, bir önceki y?l?n ayn? ay?na göre 768 milyon dolar artarak 1 milyar 907 milyon dolara yükseldi.- Bu geli?mede, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirlerin 549 milyon dolar tutar?nda artarak 1 milyar 697 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

- Birincil gelir dengesi kalemi alt?nda yat?r?m geliri kaleminden kaynaklanan net ç?k??lar, bir önceki y?l?n ayn? ay?na göre 218 milyon dolar artarak 1.1 milyar dolara ç?kt?.- Bir önceki y?l?n May?s ay?nda 254 milyon dolar net giri? gösteren ikincil gelir dengesi kalemi, bu y?l?n ayn? ay?nda 138 milyon dolar net ç?k?? kaydetmi?tir.

- Do?rudan yat?r?mlardan kaynaklanan net giri?ler, bir önceki y?l?n ayn? ay?na göre 703 milyon dolar azalarak 429 milyon dolara indi.

- Portföy yat?r?mlar? 1 milyar 15 milyon dolar tutar?nda net ç?k?? kaydetti. Yurtd??? yerle?ikler, hisse senedi piyasas?nda ve devlet iç borçlanma senetleri piyasas?nda s?ras?yla 24 milyon dolar ve 1 milyar 169 milyon dolar net sat?? yapt?.

- Yurtiçi yerle?iklerin yurtd???ndaki tahvil ihraçlar?yla ilgili olarak, bankalar 493 milyon dolar net borçlanma, di?er sektörler ise 59 milyon dolar net geri ödeme gerçekle?tirdi.- Di?er yat?r?mlarda 255 milyon dolar tutar?nda net giri? oldu.

- Di?er yat?r?mlar alt?nda, yurtiçi bankalar?n yurtd??? muhabirlerindeki efektif ve mevduat varl?klar? ve yurtd??? bankalar?n yurtiçindeki mevduat s?ras?yla 2 milyar 234 milyon dolar ve 607 milyon dolar net art?? kaydetti.

- Yurtd???ndan sa?lanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve Genel Hükümet s?ras?yla 160 milyon dolar ve 51 milyon dolar net geri ödeme yapm??ken, di?er sektörler 1 milyar 482 milyon dolar net kullan?m gerçekle?tirdi.- Resmi rezervler 2 milyar 823 milyon dolar azald?. 
Kaynak Yeniça?: Cari aç?k may?s ay?nda artt? 

0 Yorum