gündeminiz
Image
dış haberler

Financial Times: Erdo?an ekonomiyi aile meselesi yapt?

gündeminiz

?ngiltere'de yay?mlanan Financial Times, Türkiye'de cumhurba?kanl??? hükümet sisteminin resmen ba?lamas?yla Cumhurba?kan? Tayyip Erdo?an'?n elinde toplanan güçlerin yat?r?mc?lar? ürküttü?ünü yaz?yor. Gazetede ayr?ca Hazine ve Maliye Bakan? olarak atanan Berat Albayrak'?n profili de yer al?yor.

?ngiltere'de yay?mlanan Financial Times (FT), Türkiye'de cumhurba?kanl??? hükümet sisteminin resmen ba?lamas?yla Cumhurba?kan? Erdo?an'?n elinde toplanan güçlerin yat?r?mc?lar? ürküttü?ünü yaz?yor.

Gazetede Maliye ve Hazine Bakan? olarak atanan Berat Albayrak hakk?nda "Erdo?an ekonomiyi aile meselesi yapt?" ba?l?kl? bir analiz ve bir ba?yaz? daha yer al?yor.

Yeni sistemle birlikte Merkez Bankas? Ba?kan?'n? atama yetkisinin Cumhurba?kan?'n?n eline geçmesinin piyasalar?n güvenini sarst???n? belirten gazete, buna ek olarak Erdo?an'?n damad? Berat Albayrak '? ekonomiden sorumlu ki?i yapmas?n?n Türkiye borsas?n? altüst etti?i belirtiliyor:

"Türk hisse senetleri dün yüzde 2,3, banka hisse senetleri ise yüzde 4 dü?tü Türk liras? da dolar kar??s?nda kabinenin aç?klanmas?n? izleyen saatlerde yüzde 3 de?er kaybetti."

"Rabobank'tan geli?mekte olan piyasalar para kuru stratejisti Piotr Matys 'Türkiye'nin tam anlam?yla, birkaç ay önce k?lpay? kurtuldu?u bir döviz krizine girmesi riski yeniden ortaya ç?kt?. Damad? Berat Albayrak 'a bu kadar hayati bir dönemde bu kadar önemli bir görevi vermesiyle Erdo?an, yönetiminin al???lmad?k politikalar izleyebilece?i mesaj?n? vererek, piyasalar?n endi?elerini yeniden alevlendirdi.' diyor."

"Berat Albayrak kendisini çok büyük görüyor"
Financial Times'?n detayl? Berat Albayrak profili, "Erdo?an ekonomiyi aile meselesi yapt?" ba?l???n? ta??yor.

Makalede Albayrak'?n 3 y?l önce siyasete girdi?i andan itibaren sadece enerji konular?nda söz sahibi olmayaca??n?n belli oldu?u, Erdo?an ile birlikte askeri operasyonlarla ilgili toplant?lara ve yurtd??? gezilerine kat?ld??? hat?rlat?l?yor.

"Ancak buna ra?men kimse Erdo?an'?n korumas? alt?ndaki Albayrak'?, ekonomik gidi?at hakk?ndaki endi?elerin zirve yapt??? bir dönemde ekonomiden sorumlu tek ki?i yapacak kadar cüretkar oldu?unu dü?ünmüyordu."

"Y?llard?r finansç? olan usta yetkililerin güvencesini alan yabanc? yat?r?mc?lar, Erdo?an ailesinden gelen ve büyük oranda bilinmezlik ta??yan bu ismin ellerinde ekonominin nereye gidece?ine dair kayg? duyuyor."

Gazeteye konu?an Fidelity International'dan uzman Andressa Tezine, "Yabanc? yat?r?mc?lar Berat Albayrak '? iyi tan?m?yor. Ekonomik modele dair önerilerini ya da bir önerisi olup olmad???n? bilmiyoruz. Döviz kurlar? ve faiz oranlar? hakk?ndaki görü?lerini de bilmiyoruz" diyor.

Albayrak'?n siyaset öncesi profesyonel hayat? hakk?nda da bilgi veren gazete, bu y?llar?n?n büyük k?sm?n? Çal?k Holding'de geçirdi?ini ve holdingin CEO'su olmas? ard?ndan ilk yapt??? hareketlerden birinin daha sonra hükümetin sözcüsü haline gelen bir medya grubunu sat?n almak oldu?unu hat?rlat?yor.

Makalede ismi verilmeyen baz? i? insanlar?n?n Berat Albayrak hakk?ndaki görü?lerine de yer veriliyor:

"Bir i? adam? 'Onunla i? yapmak çok zor. Kendisini çok önemli görüyor. Kendisini taht?n varisi olan prens olarak sunuyor.' diyor. Ço?u ki?i 64 ya??ndaki Erdo?an'?n Albayrak'? varisi olarak yeti?tirdi?ini dü?ünüyor. Albayrak hükümette de baz? bakanlarla ya?ad??? at??malarla biliniyor."

Albayrak'?n seçim kampanyas? döneminde Türk liras?n?n ya?ad??? de?er kayb?ndan "d?? güçleri" sorumlu tuttu?unu hat?rlatan Financial Times , "Bu gibi aç?klamalar, Merkez Bankas?'n?n 24 Temmuz'daki toplant?s?nda faiz art?r?m? karar? almas? gerekti?ini yüksek sesle dile getiren yat?r?mc?lara güven vermiyor" yaz?yor.

Analizde Albayrak'?n Cumhurba?kan? Erdo?an üzerindeki etkisinin büyük olmas?n?n ise olumlu olabilece?i belirtiliyor.

Raiffeisen Centrobank'tan Özgür Ya?ar Güyüldar "Erdo?an ona yüzde yüz güveniyor. Bu yüzden Albayrak'?n masaya koyaca?? uluslararas? geri bildirimlerin Erdo?an taraf?ndan dikkat al?nmas? çok olas?" diyor.

Makalede birçok ki?iye göre ise Erdo?an'?n bu ad?m?n?n May?s ay?nda Londra'da yat?r?mc?larla yapt??? toplant?da ekonomide daha fazla söz sahibi olaca??na dair sözlerinin bir i?areti oldu?u belirtiliyor.

Berat Albayrak profili, GlobalSource Partners dan??manl?k ?irketinden Atilla Ye?ilada'n?n ?u sözleriyle sona eriyor:

"Erdo?an'?n piyasalara müdahale etmenin maliyetini ö?renmi? oldu?unu tahmin ederdim. Görünen o ki, elindeki yeni güçlerle birlikte piyasay? düzeltebilece?ini dü?ünüyor. Hepimize iyi ?anslar."

"Erdo?an kar??s?nda uluslararas? finans piyasalar?n? bulabilir"
Financial Times'ta yer alan ba? yaz?da da Erdo?an'?n Albayrak seçimi sert bir dille ele?tiriliyor.

"Erdo?an'?n tek adam yönetimi proesi tamamland?" cümlesiyle ba?layan yaz? "Erdo?an, ülkenin büyüyen ekonomik sorunlar?n? çözebilecek uzmanlar? görevlendirerek, bu gücünü ak?ll?ca kullanabilirdi. Ama bunun yerine ilk kararnameleriyle gösterdi ki gücünü kendisinin ve yak?n arkada?lar?n?n yerini sa?lamla?t?rmak, kendine has ve ço?u zaman yanl?? olan ekonomik yakla??m?n? uygulamak için kullanacak" diye sürüyor.

Albayrak'?n Hazine ve Maliye Bakan? olarak atanmas?n?n "piyasalar?n tam da korktu?u ?ey" oldu?u belirtiliyor ve Türk liras?ndaki dalgalanma ile hisse senetlerindeki dü?ü?ün Erdo?an için bir uyar? oldu?u ifade ediliyor.

"Geçmi?te görev verilen teknokratlar, tam da Türkiye'nin a??r? ?s?nm?? ekonomisini ve makroekonomik dengesizlikleri dizginlemesi gerekti?i bir dönemde, art?k yoklar. Bu dönemde Erdo?an'?n sevdi?i büyümenin aksine ekonominin biraz so?umas?na izin verilmesi mant?kl? bir strateji olur."

Yaz? Erdo?an'?n geleneksel olmayan ekonomi politikalar? izlemesi halinde kar??s?nda en güçlü bask? mekanizmas? olarak uluslararas? finans piyasalar?n? bulabilece?i yorumuyla sonlan?yor.


 

0 Yorum